Language of document :

Recurs introdus la 14 februarie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 4 decembrie 2018 în cauza T-518/16, Carreras Sequeros și alții/Comisia

(Cauza C-119/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. S. Bohr, G. Gattinara, L. Vernier, agenți)

Celelalte părți din procedură: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Anularea Hotărârii din 4 decembrie 2018, Carreras Sequeros și alții/Comisia, T-518/16;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului pentru ca acesta să statueze cu privire la al doilea , la al treilea și la al patrulea motiv al acțiunii în primă instanță;

soluționarea cererii privind cheltuielile de judecată odată cu fondul.

Motivele și principalele argumente

Comisia invocă două motive.

1. Prin intermediul primului motiv de recurs, Comisia invocă o eroare de drept în interpretarea articolului 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”).

Primul aspect vizează o eroare de drept în interpretarea conținutului articolului 31 alineatul (2) din cartă. Conținutul dreptului la o perioadă de concediu anual plătit garantat de articolul 31 alineatul (2) este precizat de articolul 7 din Directiva 2003/881 . Astfel, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept luând în considerare alte dispoziții ale Directivei 2033/88, precum articolele 14 și 23, și considerându-le aplicabile legiuitorului statutar.

Prin intermediul celui de al doilea aspect, Comisia invocă o eroare de drept în interpretarea articolului 31 alineatul (2) din cartă, în măsura în care Tribunalul consideră că reducerea operată de articolul 6 din anexa X la Statutul funcționarilor nu ar fi compatibilă cu un pretins principiu prin care se urmărește favorizarea îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă ale persoanelor interesate. Acest principiu nu are niciun temei juridic.

Al treilea aspect vizează, în subisidiar, o eroare de drept în interpretarea celorlalte dispoziții statutare care constituie contextul articolului 6 din anexa X la Statutul funcționarilor. Tribunal exclude în mod eronat alte dispoziții statutare din cadrul examinării sale, pentru singurul motiv că acestea existau deja înainte de modificarea adusă articolului 6 din anexa X la Statutul funcționarilor. Legiuitorul beneficiază de o largă putere discreționară în alegerea măsurilor care trebuie modificate sau care trebuie menținute.

2. Prin intermediul celui de al doilea motiv, Comisia invocă o eroare de drept în interpretarea articolului 52 alineatul (1) din cartă. Tribunalul încalcă jurisprudența potrivit căreia legiuitorul beneficiază de o largă putere de apreciere atunci când modifică Statutul funcționarilor, iar o încălcare a principiului proporționalității nu poate fi constatată decât atunci când legiuitorul a depășit în mod vădit limitele acestei puteri de apreciere.

____________

1     Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO 2003, L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3).