Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 14. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 4. decembra 2018 v zadevi T-518/16, Carreras Sequeros in drugi/Komisija

(Zadeva C-119/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: T. S. Bohr, G. Gattinara, L. Vernier, agenti)

Druge stranke v postopku: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predlog

Sodba z dne 4. decembra 2018, Carreras Sequeros in drugi/Komisija, T-518/16, naj se razveljavi;

zadeva naj se vrne Splošnemu sodišču, da to odloči o drugem, tretjem in četrtem tožbenem razlogu, ki so bili navedeni na prvi sotpnji;

odločitev o stroških naj se pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija navaja dva pritožbena razloga.

1. V okviru prvega pritožbenega razloga se Komisija sklicuje na napačno uporabo prava pri razlagi člena 31(2) Listine Evropske unije o temlejnih pravicah (v nadaljevanju: Listina).

Prvi del prvega pritožbenega razloga se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi vsebine člena 31(2) Listine. Vsebina pravice osebe do plačanega letnega dopusta, ki jo zagotavlja člen 31(2), je pojasnjena v členu 7 Direktive 2003/881 . Zato je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je upoštevalo druge določbe Direktive 2003/88, kot sta člena 14 in 23, in s tem, da je štelo, da se uporabljata za zakonodajalca Kadrovskih predpisov.

V okviru drugega dela prvega pritožbenega razloga se Komisija sklicuje na napačno uporabo prava pri razlagi člena 31(2) Listine, ker je Splošno sodišče ugotovilo, da znižanje iz člen 6 Priloge X h Kadrovskim predpisom ni združljivo z domnevnim načelom, v skladu s katerim se spodbuja izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Tako načelo nima nobene pravne podlage.

Tretji del prvega pritožbenega razloga se nanaša, podredno, na napačno uporabo prava pri razlagi drugih določb Kadrovskih predpisov, ki tvorijo sobesedilo člena 6 Priloge X h Kadrovskim predpisom. Splošno sodišče je druge določbe Kadrovskih predpisov neupravičeno izključilo iz svoje presoje zgolj zato, ker so že obstajale pred uvedbo spremembe člena 6 Priloge X h Kadrovskim predpisom. Zakonodajalec ima pri izbiri ukrepov za spremembo ali ohranitev široko diskrecijsko pravico.

2. Komisija se v okviru drugega pritožbenega razloga sklicuje na napačno uporabo prava pri razlagi člena 52(1) Listine. Splošno sodišče ni upoštevalo sodne prakse, v skladu s katero ima zakonodajalec široko diskrecijsko pravico pri spremembi Kadrovskih predpisov in v skladu s katero je kršitev načela sorazmernosti mogoče ugotoviti le, če je zakonodajalec očitno prestopil meje te diskrecijske pravice.

____________

1 Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).