Language of document :

Överklagande ingett den 14 februari 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 4 december 2018 i mål T-518/16, Carreras Sequeros m.fl. mot kommissionen

(Mål C-119/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: T. S. Bohr, G. Gattinara, L. Vernier)

Övriga parter i målet: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 4 december 2018 i mål T-518/16, Carreras Sequeros m.fl./kommissionen,

återförvisa målet till tribunalen för prövning av den andra, den tredje och den fjärde grund som åberopats till stöd för talan i målet vid tribunalen, och

besluta att frågan om rättegångskostnaderna ska anstå.

Grunder och huvudargument

Kommissionen åberopar två grunder till stöd för sitt överklagande.

1. Den första grunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 31.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan).

Den första delen av den första grunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av innehållet i artikel 31.2 i stadgan. Innehållet i den rätt till årlig betald semester som garanteras genom artikel 31.2 i stadgan preciseras i artikel 7 i direktiv 2003/88.1 Det utgjorde således felaktig rättstillämpning att beakta andra bestämmelser i direktiv 2003/88, såsom artiklarna 14 och 23, och att anse att de är tillämpliga på tjänsteföreskriftslagstiftaren.

Den andra delen av den första grunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av innehållet i artikel 31.2 i stadgan i den mån tribunalen ansåg att den minskning som föreskrivs i artikel 6 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna inte är förenlig med en påstådd princip som syftar till att främja förbättring av de berörda personernas levnads- och arbetsvillkor. Det saknas dock rättsligt stöd för en sådan princip.

Den tredje delen av den första grunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av de övriga bestämmelser i tjänsteföreskrifterna som utgör det sammanhang i vilket artikel 6 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna ingår. Tribunalen undantog felaktigt andra bestämmelser i tjänsteföreskrifterna från sin prövning enbart av det skälet att de redan gällde före ändringen av artikel 6 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna. Lagstiftaren har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vid valet av vilka åtgärder som ska ändras eller bibehållas.

2. Den andra grunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 52.1 i stadgan. Tribunalen underlät att beakta rättspraxis enligt vilken lagstiftaren har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vid ändringar av tjänsteföreskrifterna och att ett åsidosättande av proportionalitetsprincipen endast kan anses föreligga när lagstiftaren uppenbart har överskridit gränserna för detta utrymme för skönsmässig bedömning.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 2003, s. 9).