Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. veljače 2019. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Kaplan International colleges UK Ltd protiv The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(predmet C-77/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Kaplan International colleges UK Ltd

Tuženik: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prethodna pitanja

Koje je teritorijalno područje primjene izuzeća iz članka 132. stavka 1. točke (f) Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 ? Osobito, (i) obuhvaća li skupinu za podjelu troškova (SPT) sa sjedištem u drugoj državi članici koja nije država članica (ili više njih) članova SPT-a? Ako da, (ii) obuhvaća li također SPT sa sjedištem izvan EU-a?

Ako se izuzeće za SPT-e u načelu primjenjuje na subjekt sa sjedištem u drugoj državi članici koja nije država članica jednog člana SPT-a ili više njih, a također i za SPT sa sjedištem izvan EU-a, kako treba primijeniti kriterij da takvo izuzeće ne smije uzrokovati narušavanje tržišnog natjecanja? Osobito:

Primjenjuje li se na moguće narušavanje koje utječe na druge primatelje sličnih usluga koji nisu članovi SPT-a ili se primjenjuje samo na moguće narušavanje koje utječe na moguće alternativne pružatelje usluga članovima SPT-a?

Ako se primjenjuje samo na druge primatelje, može li postojati stvarna mogućnost narušavanja ako drugi primatelji koji nisu članovi SPT-a mogu ili zatražiti pristupanje dotičnom SPT-u, ili uspostaviti vlastiti SPT radi primanja sličnih usluga, ili steći ekvivalentne uštede PDV-a na druge načine (primjerice, uspostavom podružnice u državi članici ili trećoj zemlji o kojoj je riječ)?

Ako se primjenjuje samo na druge pružatelje, treba li stvarnu mogućnost narušavanja ocijeniti utvrđivanjem je li SPT-u osigurano zadržavanje klijenata njegovih članova neovisno o dostupnosti izuzeća od PDV-a i stoga je ocijeniti s obzirom na pristup alternativnih pružatelja nacionalnom tržištu na kojem članovi SPT-a imaju sjedište? Ako da, je li relevantno pitanje je li SPT-u osigurano zadržavanje klijenata njegovih članova jer su dio iste skupine društava?

Treba li moguće narušavanje ocijeniti na nacionalnoj razini u odnosu na alternativne pružatelje u trećoj zemlji u kojoj SPT ima sjedište?

Snosi li porezno tijelo u EU-u koje provodi Direktivu o PDV-u teret dokazivanja vjerojatnosti narušavanja?

Je li potrebno da porezno tijelo u EU-u zatraži posebnu stručnu ocjenu tržišta treće zemlje u kojoj SPT ima sjedište?

Može li se postojanje stvarne mogućnosti narušavanja utvrditi identifikacijom komercijalnog tržišta u trećoj zemlji?

Može li se izuzeće za SPT-e primijeniti u okolnostima ovog slučaja, u kojima su članovi SPT-a međusobno povezani gospodarskim, financijskim ili organizacijskim vezama?

Može li se izuzeće za SPT-e primijeniti u okolnostima u kojima su članovi uspostavili PDV skupinu, koja je jedinstveni porezni obveznik? Čini li razliku to da KIC, reprezentativni član kojemu se (prema nacionalnom pravu) pružaju usluge, nije član SPT-a? I, ako to čini razliku, je li ta razlika uklonjena nacionalnim pravom koje propisuje da reprezentativni član ima značajke i svojstvo članova SPT-a za potrebe primjene izuzeća za SPT-e?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

(SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)