Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Španielsko) 7. novembra 2018 – Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(vec C-695/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)

Žalovaná: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Prejudiciálne otázky

Je možné považovať opísané spoločnosti spolu so subjektmi spravujúcimi sa verejným právom, ktoré ich zriaďujú, za jednu zdaniteľnú osobu na účely DPH, tak ako stanovuje článok 11 smernice 2006/112/ES1 ?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, možno sa domnievať, že financovanie uvedených spoločností subjektmi spravujúcimi sa verejným právom, ktoré ich zriaďujú, nemôže byť v žiadnom prípade považované za protihodnotu za poskytnuté služby podliehajúce DPH?

Pokiaľ ide o odpočítanie dane zaplatenej na vstupe týmito spoločnosťami, mala by byť jedna zdaniteľná osoba tou zdaniteľnou osobou, ktorá ako taká určí odpočítateľnú sumu uplatnením článku 168 smernice 2006/112/ES, v závislosti od činností, ktoré vykonáva?

Konkrétne, pokiaľ ide o činnosti verejnoprávnej televízie za predpokladu, že môžu mať dvojakú povahu a rovnako za predpokladu, že sa spolu so subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom s väčšinovou kapitálovou účasťou považujú za jednu zdaniteľnú osobu, mala by sa považovať za odpočítateľnú len časť DPH zaplatenej na vstupe, ktorú možno spojiť s jej ekonomickou činnosťou?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).