Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 1. februára 2019 – Kaplan International colleges UK Ltd/The Commissioners for Her Majestyʼs Revenue and Customs

(vec C-77/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Kaplan International colleges UK Ltd

Žalovaný: The Commissioners for Her Majestyʼs Revenue and Customs

Prejudiciálne otázky

Aká je územná pôsobnosť oslobodenia od dane podľa článku 132 ods. 1 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES1 ? Predovšetkým, i) vzťahuje sa toto oslobodenie od dane na skupinu zdieľajúcu náklady, ktorá je usadená v členskom štáte inom ako je členský štát alebo členské štáty členov skupiny zdieľajúcej náklady? Ak áno, ii) vzťahuje sa aj na skupiny zdieľajúce náklady, ktoré sú usadené mimo EÚ?

Ak sa oslobodenie od dane pre skupiny zdieľajúce náklady v zásade môže uplatňovať na subjekty usadené v inom členskom štáte ako je členský štát jedného alebo viacerých členov skupiny zdieľajúcej náklady, a aj na skupinu zdieľajúcu náklady usadenú mimo EÚ, ako sa má uplatňovať kritérium, že oslobodenie od dane nemá spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže? Predovšetkým,

týka sa toto kritérium potenciálneho narušenia, ktoré ovplyvní iných príjemcov podobných služieb, ktorí nie sú členmi skupiny zdieľajúcej náklady, alebo sa týka len potenciálnych narušení, ktoré ovplyvnia potenciálnych alternatívnych poskytovateľov poskytujúcich služby členom skupiny zdieľajúcej náklady?

Ak sa toto kritérium týka len iných príjemcov, môže existovať reálna možnosť narušenia, ak iní príjemcovia, ktorí nie sú členmi skupiny zdieľajúcej náklady, sa môžu buď uchádzať o členstvo v predmetnej skupine zdieľajúcej náklady, alebo môžu vytvoriť vlastnú skupinu zdieľajúcu náklady, aby získali podobné služby alebo využili podobné úspory na DPH inými metódami (napríklad zriadením pobočky v predmetnom členskom štáte alebo treťom štáte)[?]

Ak sa toto kritérium týka len iných poskytovateľov, posudzuje sa reálna možnosť narušenia na základe určenia, či si skupina zdieľajúca náklady s určitosťou udrží svojich členov ako zákazníkov, bez ohľadu na dostupnosť oslobodenia od DPH – a má sa preto posudzovať vzhľadom na prístup alternatívnych poskytovateľov na vnútroštátny trh, na ktorom sú členovia skupiny zdieľajúcej náklady usadení? Ak áno, je podstatné, či si skupina zdieľajúca náklady s určitosťou udrží svojich členov ako zákazníkov, pretože sú súčasťou tej istej skupiny spoločností[?]

Malo by sa potenciálne narušenie posudzovať na vnútroštátnej úrovni vo vzťahu k alternatívnym poskytovateľom v tretej krajine, v ktorej je skupina zdieľajúca náklady usadená?

Má daňový orgán v EÚ, ktorý vykonáva smernicu o DPH, znášať dôkazné bremeno pri stanovovaní pravdepodobnosti vzniku narušenia?

Je potrebné, aby si daňový orgán v EÚ nechal vypracovať špecifický znalecký posudok trhu v treťom štáte, v ktorom je usadená skupina zdieľajúca náklady?

Môže existencia reálnej možnosti narušenia byť stanovená na základe identifikácie komerčného trhu v treťom štáte?

Môže sa oslobodenie od dane pre skupiny zdieľajúce náklady uplatňovať aj v prípade tejto veci, ak sú členovia skupiny zdieľajúcej náklady vzájomne prepojení ekonomickými, finančnými alebo organizačnými väzbami?

Môže sa oslobodenie od dane pre skupiny zdieľajúce náklady uplatňovať aj v prípade, ak členovia vytvorili skupinu na účely DPH, ktorá je jednou zdaniteľnou osobou? Je podstatné, či je KIC, zastupujúci člen, ktorému sa (vzhľadom na vnútroštátne právne predpisy) poskytujú služby, člen skupiny zdieľajúcej náklady? Ak je to podstatné, odstráni sa tento rozdiel vnútroštátnym právnym predpisom stanovujúcim, že zastupujúci člen má vlastnosti a postavenie členov skupiny zdieľajúcej náklady na účely uplatňovania oslobodenia od dane pre skupiny zdieľajúcej náklady?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).