Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-873/16. sz., Groupe Canal + kontra Bizottság ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen a Groupe Canal + által 2019. február 15-én benyújtott fellebbezés

(C-132/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Groupe Canal + (képviselők: P. Wilhelm, P. Gassenbach, O. de Juvigny ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Francia Köztársaság, Union des producteurs de cinéma (UPC), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors – EFAD’s, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-873/16. sz. ügyben 2018. december 12-én hozott ítéletét annyiban, amennyiben az elutasította az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.40023 – „a fizetős televízióhoz való határokon átnyúló hozzáférés” ügy) 2016. július 26-án hozott bizottsági határozat megsemmisítése iránt a Groupe Canal + által benyújtott keresetet, és a fellebbezőt a költségek viselésére kötelezte;

semmisítse meg a fent említett, az AT.40023. sz. ügyben 2016. július 26-án hozott bizottsági határozatot;

kötelezze az Európai Bizottságot az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalapjával a GCP azt állítja, hogy a Törvényszék nem állapíthatta volna meg, hogy a Bizottság nem követett el hatáskörrel való visszaélést, amikor kötelezettségvállalások révén elérte azt, hogy a területi alapú tartalomkorlátozásokat megszüntessék, noha az (EU) 2018/302 rendelet1 kifejezetten előírja, hogy az audiovizuális tartalmak területi korlátozások tárgyát képezhetik.

Második jogalapjával a GCP kifejti, hogy a Törvényszék eljárási szabálytalanságot követett el, és megsértette a kontradiktórius eljárás elvét, mivel az eljárásban részt vevő felek egyáltalán nem vitatták meg az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatos érveket. Következésképpen a Törvényszék nem tartotta tiszteletben a GCP védelemhez való jogát.

Harmadik jogalapjával a GCP arra hivatkozik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, és ezáltal megsértette az indokolási kötelezettségét, amikor nem válaszolt azon jogalapra, miszerint a Bizottság nem vette figyelembe a vitatott záradékok francia gazdasági és jogi hátterét. Az ítélet téves előfeltevésen alapul, és elvonatkoztat a filmipar sajátos gazdasági és jogi hátterétől, továbbá ellentétes a Bíróság ítélkezési gyakorlatával, amely kifejezetten kimondta, hogy a vitatott záradékok a filmiparban teljes mértékben érvényesek lehetnek.

Negyedik jogalapjával a GCP előadja, hogy a Törvényszék az 1/2003 rendelet2 9. cikkének értelmezésekor, valamint a az EUMSZ 101. és 102. cikkével kapcsolatos eljárások lefolytatására vonatkozó legjobb gyakorlatokról szóló bizottsági közlemény 128. pontjának értelmezésekor tévesen alkalmazta a jogot, következésképpen megsértette az arányosság elvét és a harmadik személyek jogainak tiszteletben tartására vonatkozó elvet. A Bizottság által lefolytatott előzetes vizsgálat során kifejezett versenyjogi aggodalmak ugyanis csak az Egyesült Királyság és Írország területére vonatkoztak, és Franciaországot illetően meg sem vizsgálták a versenyhelyzetet. Ezenkívül a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította egyrészt azt, hogy a Bizottság határozata nem minősül a GCP szerződéses szabadságába való beavatkozásnak, másrészt pedig azt, hogy az nem érinti a GCP azon lehetőségét, hogy a nemzeti bírósághoz forduljon annak megállapítása érdekében, hogy a záradékok összeegyeztethetők az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésével, miközben a Bíróság ítélkezési gyakorlatából az következik, hogy a nemzeti bíróság nem hagyhatja figyelmen kívül az 1/2003/EK rendelet 9. cikke alapján hozott határozatot és az azt kísérő előzetes értékelést.

____________

1 A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 601., 1. o.; helyesbítések: HL 2018. L 66., 1. o.; HL 2018. L 83., 20. o.).

2 A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).