Language of document :

2019 m. vasario 15 d. Groupe Canal + pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-873/16, Groupe Canal + / Komisija

(Byla C-132/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Groupe Canal +, atstovaujama advokatų P. Wilhelm, P. Gassenbach, O. de Juvigny

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Prancūzijos Respublika, Union des producteurs de cinéma (UPC), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors - EFAD's, Europos vartotojų organizacija (BEUC)

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-873/16, kiek juo atmetamas Groupe Canal + ieškinys, kuriuo prašyta panaikinti 2016 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimą dėl SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūros (byla AT.40023 – Tarpvalstybinė prieiga prie mokamos televizijos) ir kuriuo iš apeliantės priteistos bylinėjimosi išlaidos.

Panaikinti 2016 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimą minėtoje byloje AT.40023.

Priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmajame apeliacinio skundo pagrinde GCP nurodo, kad Bendrasis Teismas negalėjo atmesti to, kad Komisija piktnaudžiavo įgaliojimais, kai, pasinaudojusi įsipareigojimais, Komisija pasiekė, kad būtų panaikintas geografinis blokavimas, nors Reglamente (ES) 2018/3021 aiškiai numatyta, kad audiovizualiniam turiniui gali būti taikomi geografiniai apribojimai.

Antrajame apeliacinio skundo pagrinde GCP teigia, kad Bendrasis Teismas nesilaikė procedūros ir pažeidė rungimosi principą, nes bylos šalys nediskutavo dėl jokio su SESV 101 straipsnio 3 dalies taikymu susijusio argumento. Tai reiškia, kad Bendrasis Teismas nepaisė GCP teisės į gynybą.

Trečiajame pagrinde GCP tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, susijusią su pareigos motyvuoti pažeidimu, kai nepateikė atsakymo dėl ieškinio pagrindo, grindžiamo tuo, kad Komisija neatsižvelgė į ekonominį ir teisinį Prancūzijos kontekstą, kuriuo remiantis įtvirtintos ginčijamos nuostatos. Sprendimas grindžiamas netikslia prielaida ir jame neatsižvelgiama į specifinį ekonominį ir teisinį kinematografijos kontekstą; jis neatitinka Teisingumo Teismo jurisprudencijos, kurioje aiškiai numatyta, kad ginčijamos sąlygos gali būti laikomos visiškai tinkamomis kinematografijos sektoriuje.

Ketvirtajame pagrinde GCP tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidų aiškindamas Reglamento Nr. 1/20032 9 straipsnį ir Komisijos pranešimo dėl bylų, susijusių su SESV 101 ir 102 straipsniais, nagrinėjimo geriausios patirties, 128 punktą, dėl kurių buvo pažeistas proporcingumo principas ir nesilaikyta trečiųjų šalių teisių. Faktiškai dėl konkurencijos Komisijos preliminariame vertinime išreikšti susirūpinimai buvo susiję tik su Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijomis, o konkurencinė padėtis Prancūzijoje net nebuvo nagrinėjama. Be to, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad, pirma, Komisijos sprendimu nebuvo pažeista GCP susitarimų laisvė, ir, antra, šis sprendimas nedarė poveikio GCP galimybei kreiptis į nacionalinį teismą, kad būtų pripažinta, jog sąlygos nesuderinamos su SESV 101 straipsnio 1 dalimi, nors iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad nacionalinis teismas negali neatsižvelgti į sprendimą, priimtą remiantis Reglamento (ES) Nr. 1/2003 9 straipsniu, ir į dėl jo pateiktą preliminarų vertinimą.

____________

1     2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 601, p. 1).

2     2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).