Language of document :

Recurs introdus la 15 februarie 2019 de Groupe Canal + împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 12 decembrie 2018 în cauza T-873/16, Groupe Canal +/Comisia

(Cauza C-132/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Groupe Canal + (reprezentanți: P. Wilhelm, P. Gassenbach, O. de Juvigny, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Franceză, Union des producteurs de cinéma (UPC), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors - EFAD's, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii pronunțate de Tribunal la 12 decembrie 2018 în cauza T-873/16, în măsura în care prin aceasta s-a respins acţiunea formulată de Groupe Canal + privind anularea Deciziei Comisiei din 26 iulie 2016 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cauza AT.40023 - Acces transfrontalier la televiziunea cu plată) și în care a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată

anularea Deciziei Comisiei din 26 iulie 2016 în cazul AT.40023, citată anterior

obligarea Comisiei la plata integrală a cheltuielilor

Motivele și principalele argumente

În cadrul primului motiv, GCP susține că Tribunalul nu putea înlătura existența unui abuz de putere constând în obţinerea de către Comisie, prin intermediul unor angajamente, a finalizării geoblocării, cât timp Regulamentul (UE) nr 2018/3021 prevede în mod expres că conținutul audiovizual poate face obiectul unor restricții geografice.

Prin intermediul celui de al doilea motiv, GCP afirmă că Tribunalul a săvârşit o neregularitate de procedură și a încălcat principiul contradictorialității, deoarece niciunul dintre argumentele cu privire la aplicabilitatea articolului 101 alineatul (3) TFUE nu a fost discutat de părțile la procedură. Prin urmare, Tribunalul nu a respectat dreptul la apărare al GCP.

Prin intermediul celui de al treilea motiv, GCP a susținut că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept referitoare la încălcarea obligației de motivare prin faptul că nu a răspuns la motivul potrivit căruia Comisia nu a luat în considerare contextul economic și juridic francez în care se înscriau clauzele contestate. Hotărârea se întemeiază pe o premisă incorectă și ignoră contextul economic și juridic specific al sectorului cinematografic și contravine jurisprudenței Curții care a statuat în mod expres că clauzele contestate pot fi perfect valabile în sectorul cinematografic.

Prin intermediul celui de al patrulea motiv, GCP susține că Tribunalul a săvârșit erori de drept privind interpretarea articolului 9 din Regulamentul nr. 1/20032 și a punctului 128 din Comunicarea Comisiei privind cele mai bune practici de desfășurare a procedurilor inițiate în aplicarea articolelor 101 și 102 din TFUE, care a condus la o încălcare a principiilor proporționalității și a respectării drepturilor terților. Astfel, preocupările privind concurența exprimate în evaluarea preliminară a Comisiei s-au referit numai la teritoriile Regatului Unit și Irlandei, iar situația concurențială cu privire la Franța nu a fost nici măcar examinată. În plus, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a considerat, pe de o parte, că decizia Comisiei nu a încălcat libertatea contractuală a GCP și, p de altă parte, că nu afecta posibilitatea GCP de a sesiza instanța națională pentru a se constata compatibilitatea clauzelor cu dispozițiile articolului 101 alineatul (1) TFUE, cât timp rezultă din jurisprudența Curții că instanța națională nu poate ignora decizia adoptată în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1/2003 și evaluarea preliminară care o însoţeşte.

____________

1     Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (Text cu relevanță pentru SEE. ) (JO L 601, p. 1).

2     Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, p. 1, Ediţie specială, 08/vol. 1, p. 165).