Language of document :

Преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Германия), постъпило на 28 декември 2018 г. — Landkreis Südliche Weinstraße/PF и др.

(Дело C-830/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Страни в главното производство

Жалбоподател: Landkreis Südliche Weinstraße

Ответници: PF и др.

Друга страна в производството: представител на обществения интерес

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза1 да се тълкува в смисъл, че разпоредба на националното право, която ограничава задължението на местните органи на власт (Landkreise) (окръзи) за осигуряване на училищен транспорт до жителите на съответната федеративна единица (Bundesland) (федерална провинция), от която тези органи са част, води до непряка дискриминация, дори ако от фактическите обстоятелства е видно, че посредством условието за местожителство от получаването на помощта са изключени предимно жители на останалите части от територията на държавата членка?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Представлява ли ефективната организация на училищното образование императивно съображение от общ интерес, което може да обоснове непряка дискриминация?

____________

1 ОВ L 141, 2011 г., стр. 1.