Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Nemecko) 28. decembra 2018 – Landkreis Südliche Weinstraße/PF a i.

(vec C-830/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Landkreis Südliche Weinstraße

Odporcovia v odvolacom konaní: PF a i.

Za účasti: Vertreter des öffentlichen Interesses

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie1 vykladať v tom zmysle, že predpis vnútroštátneho práva, ktorý obmedzuje povinnosť vnútroštátnych územných samosprávnych celkov (okresov) prepraviť žiakov na obyvateľov vyššieho spolkového štátu (spolková krajina), má nepriamy diskriminačný účinok, aj keď na základe skutkových okolností je isté, že podmienkou bydliska sú z plnenia vylúčení prevažne obyvatelia zvyšného územia členského štátu?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Predstavuje účinná organizácia školstva naliehavý dôvod všeobecného záujmu, ktorý môže odôvodniť nepriamu diskrimináciu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 141, 2011, s. 1.