Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Tyskland) den 28 december 2018 – Landkreis Südliche Weinstraße mot PF m.fl.

(Mål C-830/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Parter i det nationella målet

Klagande: Landkreis Südliche Weinstraße

Motpart: PF m.fl.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen1 tolkas på så sätt att en bestämmelse i nationell rätt som innebär att skyldigheten för vissa regionala myndigheter (Landkreise) att anordna skolskjutsar enbart omfattar personer bosatta i den överordnade delstaten (Bundesland) ska anses utgöra indirekt diskriminering, även om det på grundval av de faktiska omständigheterna står klart att det till övervägande del är personer bosatta i resten av medlemsstatens territorium som på grund av nämnda bosättningskrav saknar rätt till skolskjuts?

För det fall att fråga 1 ska besvaras jakande:

Utgör en effektiv organisation av skolsystemet ett tvingande krav av allmänintresse som kan motivera indirekt diskriminering?

____________

1 EUT L 141, 2011, s. 1..