Language of document :

Жалба, подадена на 22 февруари 2019 г. от Comune di Milano срещу решението, постановено от Общия съд (трети разширен състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-167/13, Comune di Milano/Европейска комисия

(Дело C-160/19 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Comune di Milano (представители: A. Mandarano, E. Barbagiovanni, S. Grassani, avvocati)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да отмени решението на Общия съд от 13 декември 2018 г. по дело T-167/13, Comune di Milano/Комисия;

да отмени решението на Европейската комисия (ЕС) 2015/1225 от 19 декември 2012 г. относно вливанията на капитал от SEA S.p.A. в SEA Handling S.p.A. [дело SA.21420 (C14/10) (ex NN 25/10)];

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски, включително разноските в обезпечителното производство T-167/13 R.

Основания и основни доводи

С обжалваното решение общият съд е отхвърлил жалбата за отмяна, подадена от Comune di Milano срещу посоченото по-горе решение на Комисията.

В подкрепа на жалбата си Comune di Milano изтъква четири основания, като всички те са изведени от нарушения от страна на Общия съд на член 107 ДФЕС и от липса в разглеждания случай на мерки, които могат да се квалифицират като държавни помощи.

С първото основание Comune di Milano, от една страна, оспорва, че при предполагаемите мерки за помощ са използвани „държавни ресурси“; от друга страна, общината твърди несъвместимост на съставения от общия съд „тест“ за отговорност с принципите, установени в общностната съдебна практика.

С второто основание Comune di Milano изтъква нарушение от Общия съд на принципите в областта на доказването на отговорност както от гледна точка на неравното третиране по отношение на доказателствата, така и на липсата на доказателство във времето.

С третото основание Comune di Milano твърди изопачаване на факти и доказателства, допуснато от Общия съд при преценката на приведените индиции от Комисията в подкрепа на твърдяната отговорност на Comune di Milano по отношение на мерките.

С четвъртото основание Comune di Milano оспорва в няколко отношения съвкупността от преценки на Общия съд по отношение на прилагането от страна на Комисията на критерия за частния инвеститор, действащ в условия на пазарна икономика (т.нар. „MEIP“), и заключенията, които предлага съдебното решение в това отношение.

____________