Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2019 Comune di Milano proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-167/13, Comune di Milano v. Evropská komise

(Věc C-160/19 P)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Comune di Milano (zástupci: A. Mandarano, E. Barbagiovanni, S. Grassani, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 ve věci T-167/13, Comune di Milano v. Evropská komise;

zrušil rozhodnutí Evropské komise (EU)2015/1225 ze dne 19. prosince 2012 týkající se navýšení kapitálu společností SEA S.p.A. ve prospěch společnosti SEA Handling S.p.A. (SA.21420 [(C 14/10) (ex NN 25/10)]);

uložil Komisi náhradu nákladů řízení včetně nákladů spojených s řízením o předběžném opatření ve věci T-167/13 R.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Napadeným rozsudkem Tribunál zamítl žalobu na neplatnost podanou Comune di Milano proti výše uvedenému rozhodnutí Komise.

Na podporu kasačního opravného prostředku Comune di Milano předkládá čtyři důvody, které se týkají porušení článku 107 SFEU Tribunálem a neexistence v projednávaném případě opatření kvalifikovatelných jako státní podpory.

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku Comune di Milano zpochybňuje, že tvrzená opatření podpory využívají „státní prostředky“, a dále poukazuje na neslučitelnost „testu“ přičitatelnosti vypracovaného Tribunálem se zásadami vytýčenými judikaturou Společenství.

V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku Comune di Milano uplatňuje porušení ze strany Tribunálu zásad v oblasti důkazů o přičitatelnosti z hlediska jak nerovného zacházení s ohledem na důkazy, tak nedostatku důkazů v „diachronickém“ smyslu.

V rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku se Comune di Milano dovolává zkreslení skutkových okolností a důkazů, jehož se Tribunál dopustil při hodnocení indicií předložených Komisí na podporu tvrzené přičitatelnosti opatření Comune di Milano.

V rámci čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku Comune di Milano zpochybňuje z různých hledisek závěry Tribunálu ohledně uplatnění kritéria soukromého investora v tržním hospodářství (tzv. „MEIP“) Komisí a závěry navrhované v tomto ohledu v rozsudku.

____________