Language of document :

Comune di Milano 22. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 13. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-167/13: Comune di Milano versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-160/19 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Comune di Milano (esindajad: advokaadid A. Mandarano, E. Barbagiovanni, S. Grassani)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-167/13: Comune di Milano vs. komisjon;

tühistada Euroopa Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta otsus (EL) 2015/1225 kapitali suurendamiste kohta, mida ettevõtja SEA S.p.A. tegi ettevõtja SEA Holding S.p.A. kasuks (SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10));

mõista kohtukulud, sealhulgas kohtuasjas T-167/13 R ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud, välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Vaidlustatud kohtuotsusega jättis Üldkohus rahuldamata Comune di Milano esitatud tühistamishagi eespool viidatud komisjoni otsuse peale.

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitab Comune di Milano neli väidet, mis puudutavad kõik seda, et Üldkohus on rikkunud ELTL artiklit 107 ja et siinses asjas ei esinenud meetmeid, mida võib riigiabiks kvalifitseerida.

Esimeses väitega vaidlustab Comune di Milano esiteks seda, et väidetavad abimeetmed kasutavad „riigi ressursse“, ja teiseks seda, et Üldkohtu poolt kujundatud omistamise „test“ ei ole kooskõlas ühenduse kohtupraktikas välja töötatud põhimõtetega.

Teises väites heidab Comune di Milano Üldkohtule ette seda, et ta on rikkunud omistamise valdkonna põhimõtteid, ja seda nii tõendite valdkonnas ebavõrdse kohtlemise seisukohast kui „diakroonilises“ tähenduses tõendite puudumise seisukohast.

Kolmandas väites heidab Comune di Milano ette, et Üldkohus on moonutanud fakte ja tõendeid, kui ta hindas komisjoni esitatud tõendeid, põhjendamaks meetmete väidetavad omistamist Comune di Milanole.

Neljanda väitega vaidlustab Comune di Milano mitmes aspektis kõiki Üldkohtu hinnanguid selle kohta, kuidas komisjon kohaldas turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori kriteeriumi, ja vaidlustatud kohtuotsuses selle kohta esitatud järeldusi.

____________