Language of document :

Odvolanie podané 22. februára 2019: Comune di Milano proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-167/13, Comune di Milano/Európska komisia

(vec C-160/19 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Comune di Milano (v zastúpení: A. Mandarano, E. Barbagiovanni, S. Grassani, avvocati)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Zrušiť rozsudok Všeobecného súdu vyhlásený 13. decembra 2018 vo veci T-167/13, Comune di Milano/Európska komisia,

zrušiť rozhodnutie Európskej komisie (EÚ) 2015/1225 z 19 decembra 2012 týkajúce sa zvýšenia vkladu spoločnosti SEA SpA do základného imania spoločnosti SEA Handling SpA [vec SA.21420 (C14/10) (ex NN25/10)],

uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania, vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia vo veci T-167/13 R.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnutým rozsudkom Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť podanú mestom Miláno (Comune di Milano) proti uvedenému rozhodnutiu Komisie.

Na podporu svojho odvolania uvádza mesto Miláno štyri odvolacie dôvody, pričom všetky sa týkajú porušenia článku 107 ZFEÚ Všeobecným súdom a neexistencie opatrení, ktoré by bolo možné v prejednávanej veci kvalifikovať ako nezákonnú štátnu pomoc.

Svojím prvým odvolacím dôvodom mesto Miláno na jednej strane spochybňuje skutočnosť, že údajná pomoc bola poskytnutá zo „štátnych prostriedkov“, a na druhej strane tvrdí, že „test“ pripísateľnosti vypracovaný Všeobecným súdom je nezlučiteľný so zásadami stanovenými judikatúrou Únie.

Svojím druhým odvolacím dôvodom mesto Miláno vytýka Všeobecnému súdu porušenie zásad v oblasti pripísateľnosti, tak z hľadiska nerovnakého zaobchádzania v súvislosti s dôkazmi, ako aj z hľadiska neexistencie dôkazov v „diachronickom“ zmysle.

Svojím tretím odvolacím dôvodom mesto Miláno namieta skreslenie skutkového stavu a dôkazov, ktorého sa Všeobecný súd dopustil pri posúdení nepriamych dôkazov predložených Komisiou na podporu údajnej pripísateľnosti sporných opatrení mestu Miláno.

Svojím štvrtým odvolacím dôvodom mesto Miláno v mnohých ohľadoch spochybňuje všetky posúdenia Všeobecného súdu týkajúce sa uplatnenia kritéria súkromného investora pôsobiaceho v trhovom hospodárstve zo strany Komisie (tzv. MEIP) a závery vyvodené v tejto súvislosti v rozsudku.

____________