Language of document :

Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Comune di Milano av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 13 december 2018 i mål T-167/13, Comune di Milano mot kommissionen

(Mål C-160/19 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Comune di Milano (ombud: A. Mandarano, E. Barbagiovanni och S. Grassani, avvocati)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 13 december 2018 i mål T-167/13, Comune di Milano/Europeiska kommissionen,

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut (EU) 2015/1225, av den 19 december 2012 om de kapitaltillskott som genomförts av SEA SpA. till förmån för SEA Handling SpA (ärende SA.21420 (C14/10) (ex NN25/10)), och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som är hänförliga till det interimistiska förfarandet T-167/13 R.

Grunder och huvudargument

Genom den överklagade domen ogillade tribunalen den talan om ogiltigförklaring som kommunen Milano (Comune di Milano) väckt avseende kommissionens ovannämnda beslut.

Till stöd för överklagandet har kommunen Milano åberopat fyra grunder som alla avser tribunalens åsidosättande av artikel 107 FEUF och frånvaron av åtgärder som kan anses utgöra statligt stöd.

Inom ramen för den första grunden har kommunen Milano dels ifrågasatt att det påstådda statliga stödet innebär användande av statliga medel, dels gjort gällande att kriteriet att åtgärden kan tillskrivas staten, vilket tribunalen utvecklat, är oförenligt med principerna i unionens rättspraxis.

Inom ramen för den andra grunden har kommunen Milano gjort gällande att tribunalen har åsidosatt bevisrättsliga principer vad gäller frågan huruvida åtgärden kan tillskrivas staten, både med avseende på bristande likabehandling vad gäller bevisning och med avseende på avsaknaden av bevis i diakronisk mening.

Inom ramen för den tredje grunden har kommunen Milano gjort gällande att tribunalen gjorde en felaktig bedömning av omständigheterna och bevisningen när den prövade de indicier som kommissionen åberopat till stöd för påståendet att åtgärderna i fråga kunde tillskrivas kommunen Milano.

Inom ramen för den fjärde grunden har kommunen Milano ur olika synvinklar ifrågasatt tribunalens bedömning vad gäller kommissionens tillämpning av kriteriet privat investerare i en marknadsekonomi och de slutsatser i detta hänseende som tribunalen dragit i domen.

____________