Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve spojených věcech T-722/15, T-723/15 a T-724/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V. a další v. Evropská komise

(Věc C-171/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V., Genossenschaftsverband Bayern e.V., Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V.

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

napadený rozsudek zrušil,

prohlásil první žalobní důvod žaloby před Tribunálem za neopodstatněný,

vrátil věc, pokud jde o zbývající žalobní důvody, Tribunálu,

uložil žalobkyním v prvním stupni náhradu nákladů prvního stupně a kasačního opravného prostředku, nebo podpůrně, v případě vrácení věci Tribunálu, vyhradil rozhodnutí o nákladech řízení v prvním stupni a o nákladech řízení kasačního opravného prostředku konečnému rozsudku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku:

Tribunál údajně v bodech 56 až 64 napadeného rozsudku u definice nároků, které je třeba klást na obsah rozhodnutí o zahájení řízení, nesprávně vyložil a použil čl. 108 odst. 2 SFEU a čl. 6 odst. 1 nařízení č. 659/19991 a k tomu vzešlou judikaturu soudů Evropské unie: zdroj financování podpory musí být uveden v rozhodnutí o zahájení řízení pouze ve výjimečných případech a za zvláštních okolností.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku:

Tribunál v bodech 47 až 53 a 56 napadeného rozsudku nesprávně vyložil rozhodnutí o zahájení řízení a uvedl přitom nedostatečné odůvodnění a neodpověděl na argumenty Komise; rozhodnutí o zahájení řízení ve skutečnosti zahrnuje metodu financování rozpočtovými prostředky.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku:

Tribunál se v bodech 66 až 68 napadeného rozsudku chybně vyložil čl. 263 odst. 2 SFEU a k tomu vzešlou judikaturu soudů Evropské unie tím, že vyšel z toho, že práva na účast třetích osob představují podstatné formální náležitosti ve smyslu čl. 263 odst. 2 SFEU.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku:

Tribunál v bodech 70 až 72 napadeného rozsudku nesprávně vyložil právo na účast podle čl. 108 odst. 2 a 3 SFEU a čl. 6 odst. 1 nařízení č. 659/1999, jakož i judikaturu soudů Evropské unie týkající se důsledků porušení práva na účast, tím, že konstatoval, že prohlášení účastníků řízení k otázce, zda rozpočtové prostředky představují státní prostředky, by mohla změnit výsledek řízení. V tomto rámci Tribunál nesprávně vyložil i pojem státní prostředky podle čl. 107 odst. 1 SFEU, jakož i zkreslil skutečnosti, které byly konstatovány v napadeném rozhodnutí a které mu byly předloženy, a také opomenul zabývat se argumenty, které Komise přednesla před Tribunálem.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1).