Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 22. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 12. decembra 2018 v združenih zadevah T-722/15, T-723/15 in T-724/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V. in drugi/Evropska komisija

(Zadeva C-171/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, agenti)

Druge stranke v postopku: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V., Genossenschaftsverband Bayern e.V., Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V.

Predlog

Komisija Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

prvi tožbeni razlog pred Splošnim sodiščem razglasi za neutemeljen;

glede drugih tožbenih razlogov zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

tožečim strankam postopka na prvi stopnji naloži plačilo stroškov prvostopenjskega postopka in pritožbenega postopka, oziroma, podredno, če bo zadeva vrnjena v razsojanje Splošnemu sodišču, pridrži odločitev o stroških prvostopenjskega postopka in pritožbenega postopka do izreka sodbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog:

Splošno sodišče naj bi v točkah od 56 do 64 izpodbijane sodbe, pri opredelitvi zahtev, ki jih mora izpolnjevati vsebina sklepa o začetku postopka, napačno uporabilo pravo pri razlagi in uporabi člena 108(2) PDEU, člena 6(1) Uredbe št. 659/19991 ter s tem povezane sodne prakse Evropske unije: vir financiranja pomoči je v sklepu o začetku postopka naveden le izjemoma in v posebnih okoliščinah.

Drugi pritožbeni razlog:

Splošno sodišče naj bi v točkah od 47 do 53 in 56 izpodbijane sodbe napačno razlagalo sklep o začetku postopka in s tem ni podalo zadostne obrazložitve in ni odgovorilo na trditve Komisije; sklep o začetku postopka dejansko zajema metodo financiranja iz proračunskih sredstev.

Tretji pritožbeni razlog:

Splošno sodišče naj bi v točkah od 66 do 68 izpodbijane sodbe napačno uporabilo pravo v zvezi z razlago člena 263, drugi odstavek, PDEU in sodne prakse Evropske unije, s tem da je ugotovilo, da pravice tretjih do sodelovanja pomenijo bistveno postopkovno zahtevo v smislu člena 263, drugi odstavek, PDEU.

Četrti pritožbeni razlog

Splošno sodišče naj bi v točkah od 70 do 72 izpodbijane sodbe napačno razlagalo pravico do sodelovanja v smislu člena 108(2) in (3) PDEU ter člena 6(1) Uredbe št. 659/1999 skupaj s sodno prakso sodišč Unije v zvezi s posledicami kršitve pravice do sodelovanja, s tem da je ugotovilo, da bi izjava zainteresiranih strank v zvezi z vprašanjem ali proračunska sredstva pomenijo državna sredstva, lahko spremenila rezultat postopka. Splošno sodišče je v zvezi s tem tudi napačno razlagalo pojem državnih sredstev iz člena 107(1) PDEU, izkrivilo dejstva, ki so bila ugotovljena v izpodbijanem sklepu in ki so bila predstavljena pred njim, in ni preučilo trditev, ki jih je Komisija navedla pred Splošnim sodiščem.

____________

1 Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).