Language of document : ECLI:EU:C:2019:300

PRESUDA SUDA (šesto vijeće)

10. travnja 2019.(*)

„Žalba – Žig Europske unije – Žalbeni postupak – Rokovi – Elektronička dostava – Računanje rokova”

U predmetu C‑282/18 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 23. travnja 2018.

The Green Effort Limited, sa sjedištem u Londonu (Ujedinjena Kraljevina), koji zastupa A. Ziehm, Rechtsanwalt,

žalitelj,

a druge stranke postupka su:

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa A. Folliard‑Monguiral, u svojstvu agenta,

tuženik u prvom stupnju,

Fédération internationale de l’automobile (FIA), sa sjedištem u Vernieru (Švicarska), koju zastupaju M. Hawkins, solicitor i T. Dolde, Rechtsanwalt te K. Lüder, Rechtsanwältin,

intervenijent u prvom stupnju,

SUD (šesto vijeće),

u sastavu: C. Toader (izvjestiteljica), predsjednica vijeća, L. Bay Larsen i M. Safjan, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Campos Sánchez‑Bordona,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

Presudu

1        Društvo The Green Effort Limited svojom žalbom zahtijeva ukidanje rješenja Općeg suda Europske unije od 23. veljače 2018., The Green Effort/EUIPO – Fédération Internationale de l’Automobile (Formula E) (T‑794/17, neobjavljeno; u daljnjem tekstu: pobijano rješenje, EU:T:2018:115), kojim je on odbio njegovu tužbu za poništenje odluke drugog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 11. rujna 2017. (predmet R 1827/2016‑2), koja se odnosi na postupak opoziva između društva The Green Effort i Fédération internationale de l’automobile (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

 Pravni okvir

 Uredba (EZ) br. 207/2009

2        Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o [žigu Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), koja je potom kodificirana Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.), primjenjuje se, u skladu s njezinim člankom 212., od 1. listopada 2017.

3        Članak 65. Uredbe br. 207/2009 naslovljen „Postupci pred Sudom”, koji je postao članak 72. stavak 5. Uredbe 2017/1001, u svojem stavku 5. propisuje:

„Tužba se podnosi Općem sudu u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti o odluci žalbenog vijeća.”

4        Članak 79. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Dostava obavijesti”, koji je postao članak 98. Uredbe 2017/1001, određuje:

„Ured po službenoj dužnosti dostavlja svima na koje se to odnosi odluke i pozive, te sve obavijesti ili druga priopćenja od kojih se računa određeni vremenski rok, odnosno o kojima sve zainteresirane stranke moraju biti obaviještene sukladno drugim odredbama ove Uredbe ili Provedbene uredbe ili ako je dostavu obavijesti o njima naložio Predsjednik Ureda.”

 Uredba (EZ) br. 2868/95

5        Pravilo 65. stavak 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.) propisuje:

„Pojedinosti o dostavi drugim tehničkim sredstvima komuniciranja određuje predsjednik Ureda.”

 Odluka od 26. studenoga 2013.

6        Članak 3. odluke br. EX-13‑2 predsjednika Ureda od 26. studenoga 2013. o elektroničkoj komunikaciji s Uredom i elektroničkim obavijestima Ureda (u daljnjem tekstu: odluka od 26. studenoga 2013.), naslovljen „User Area i drugi ograničeni sustavi” propisuje:

„(1)      Ured će osigurati elektroničku komunikacijsku platformu koja će korisnicima omogućiti primanje, pregledavanje, ispis i spremanje svih elektronički dostupnih dokumenata i obavijesti koje pošalje Ured te odgovor na obavijesti i zahtjeve za datoteke i druge dokumente. Ta elektronička platforma ograničen je sustav i zvat će se „User Area” (korisnički prostor).

[…]

(4)      [Korisnički prostor] nudi mogućnost primanja svih poruka Ureda u elektroničkom obliku. Ako korisnik odabere ovu mogućnost, Ured će slati sve obavijesti u elektroničkom obliku putem te elektroničke platforme, osim u slučaju tehničkih poteškoća.

[…]”

7        Članak 4. te odluke, naslovljen „Komunikacija Ureda putem User Areae”, propisuje u svojim stavcima 1. do 4.:

„(1)      Čim korisnik aktivira mogućnost elektroničke komunikacije s Uredom, sve službene obavijesti Ureda, dostupne u elektroničkom obliku, u načelu će se slati putem elektroničke platforme.

(2)      Korisnici također mogu odabrati primanje upozorenja za svaku obavijest koja im je poslana putem platforme. Upozorenje služi isključivo kao obavijest strankama da je dokument poslan u njihov pretinac elektroničke pošte; ono ne predstavlja obavijest i nema nikakvu drugu pravnu vrijednost.

(3)      Ured bilježi datum kada je dokument stavljen u korisnikov pretinac elektroničke pošte i navodi ga u [korisničkom prostoru].

(4)      Ne dovodeći u pitanje točno određivanje datuma dostave, smatra se da je ona izvršena petog radnog dana nakon dana kada je Ured stavio dokument u korisnikov pretinac elektroničke pošte.”

8        Odluka je, u skladu sa svojim člankom 11., stupila na snagu 2. prosinca 2013.

9        Odluka od 26. studenoga 2013. stavljena je izvan snage odlukom br. EX-17‑4 izvršnog direktora Ureda od 16. kolovoza 2017. o elektroničkoj komunikaciji s Uredom i elektroničkim obavijestima Ureda te je izmijenjena odlukom br. EX-18‑1 od 15. svibnja 2018., koja je stupila na snagu 1. listopada 2017., čiji je članak 3. stavak 4. preuzeo tekst članka 4. stavka 4. odluke od 26. studenoga 2013.

 Okolnosti spora

10      Društvo The Green Effort steklo je prava na verbalnom žigu Formula E (u daljnjem tekstu: osporavani žig), čija je prijava za registraciju podnesena 17. studenoga 2010. na temelju Uredbe br. 207/2009.

11      Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija obuhvaćeni su razredima 25., 38. i 41. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju, za svaki od razreda, sljedećem opisu:

–        Razred 25.: „Odjeća”;

–        Razred 38.: „Emitiranje radio programa, emitiranje televizijskih programa i prijenos putem satelita”;

–        Razred 41.: „Organiziranje sportskih natjecanja”.

12      Prijava žiga Europske unije objavljena je 3. prosinca 2010. i prijavljeni žig registriran je 14. ožujka 2011.

13      Dana 15. ožujka 2016., Federation internationale de l’automobile (FIA) podnijela je zahtjev za opoziv osporavanog žiga za sve proizvode i usluge, na temelju članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001, iz razloga što se on nije stvarno rabio tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina.

14      Dana 21. ožujka 2016. Odjel za poništaje EUIPO‑a pozvao je društvo The Green Effort da podnese, do 21. lipnja 2016., dokaz stvarne uporabe osporavanog žiga. Taj dokaz koji je bio podnesen 22. lipnja 2016., nije bio uzet u obzir zbog nepoštovanja određenog roka.

15      Dana 27. srpnja 2016., društvo The Green Effort podnijelo je EUIPO‑ovu Odjelu za poništaje zahtjev za povrat u prijašnje stanje kako bi ponovno moglo iskoristiti svoje pravo na podnošenje navedenog dokaza.

16      Odlukom od 8. rujna 2016., Odjel za poništaje odbio je taj zahtjev i proglasio opoziv osporavanog žiga u cijelosti.

17      Društvo The Green Effort podnijelo je 5. listopada 2016. žalbu EUIPO‑u protiv odluke Odjela za poništaje.

18      Drugo žalbeno vijeće EUIPO‑a (u daljnjem tekstu: žalbeno vijeće) spornom je odlukom odbilo navedenu žalbu.

19      U prilog svojoj odluci, žalbeno je vijeće smatralo da ni nositelj osporavanog žiga ni njegov zastupnik nisu pokazali da su zaista dokazali najviši stupanj pažnje kako bi poštovali rok određen za podnošenje dokumenata kojima se dokazuje stvarna uporaba osporavanog žiga. Ocijenilo je da čak i ako dokumentacija sadržava dokaze o uzastopnim pokušajima slanja elektroničkih poruka i telefaksa društva The Green Effort EUIPO‑u, sve te poruke primljene su prema španjolskom vremenu 22. lipnja 2016., to jest nakon isteka propisanog roka, pa se objašnjenja dostavljena o tome ne mogu ocijeniti kao „izvanredna”.

20      Slijedom toga, žalbeno vijeće potvrdilo je odluku Odjela za poništaje o odbijanju zahtjeva za povrat u prijašnje stanje i, kada je riječ o zahtjevu za opoziv osporavanog žiga, smatralo je da, u nedostatku dokaza o njegovoj stvarnoj uporabi u Europskoj uniji tijekom relevantnog razdoblja ili opravdanih razloga za neuporabu, prava društva The Green Effort trebaju biti proglašena u cijelosti ništavim i smatra se da nisu proizvodila učinke od 15. ožujka 2016.

 Postupak pred Općim sudom i pobijano rješenje

21      Zahtjevom podnesenim tajništvu Općeg suda 4. prosinca 2017., društvo The Green Effort podnijelo je tužbu za poništenje sporne odluke, tvrdeći da je njegov zahtjev za povrat u prijašnje stanje pogrešno odbijen jer nije bilo u mogućnosti poslati dokumente koji dokazuju stvarnu uporabu osporavanog žiga zbog tehničkih nedostataka u EUIPO‑ovu komunikacijskom sustavu. Društvo The Green Effort također je tvrdilo da je FIA postupala u zloj vjeri prilikom podnošenja zahtjeva za opoziv.

22      Tijekom postupka pred Općim sudom, na zahtjev tajništva za otklanjanjem nedostataka u vezi s priopćenjem datuma dostave sporne odluke, društvo The Green Effort odgovorilo je da mu je ona dostavljena 19. rujna 2017.

23      Pobijanim rješenjem Opći je sud stoga utvrdio da je sporna odluka bila dostavljena društvu The Green Effort 19. rujna 2017., tako da je, u skladu s člankom 58. njegova poslovnika, rok za podnošenje tužbe iz članka 65. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 istekao 29. studenoga 2017. Budući da je tužba podnesena tajništvu tog suda 4. prosinca 2017., podnesena je prekasno.

24      Osim toga, Opći je sud također utvrdio da društvo The Green Effort nije dokazalo niti se pozvalo na postojanje nepredvidivih okolnosti ili više sile na osnovi kojih bi se moglo odstupiti od predmetnog roka sukladno članku 45. stavku 2. Statuta Suda Europske unije, primjenjivog na postupak pred Općim sudom na temelju članka 53. tog Statuta.

25      S obzirom na ta razmatranja, Opći je sud odbacio tužbu u cijelosti kao očito nedopuštenu.

 Zahtjevi stranaka pred Sudom

26      Društvo The Green Effort od Suda zahtijeva da:

–        ukine pobijano rješenje i poništi spornu odluku;

–        prihvati zahtjeve koje je iznijelo u tužbi u prvom stupnju i

–        naloži EUIPO‑u i FIA‑i snošenje troškova.

27      EUIPO i FIA od Suda zahtijevaju da:

–        odbije žalbu i

–        naloži društvu The Green Effort snošenje troškova.

 O žalbi

 Dopuštenost

28      FIA tvrdi da je žalba očito nedopuštena jer društvo The Green Effort nastoji odbaciti činjenično utvrđenje Općeg suda o datumu dostave sporne odluke. Međutim, s obzirom na to da je žalba podnesena Sudu ograničena na pravna pitanja, Opći je sud jedini nadležan utvrditi i ocijeniti činjenice.

29      U tom pogledu, valja primijetiti da društvo The Green Effort ne osporava datum dostave sporne odluke, kako ga je utvrdio Opći sud, nego mu prigovara da je prilikom izračuna roka za podnošenje tužbe protiv te odluke počinio pogrešku koja se tiče prava.

30      Iz toga proizlazi da je žalba dopuštena.

 Meritum

31      U prilog svojoj žalbi društvo The Green Effort najprije ističe žalbeni razlog kojim se navodi da je Opći sud pogrešno utvrdio početak roka za podnošenje tužbe predviđenog člankom 65. Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 4. stavkom 4. odluke od 26. studenoga 2013. Ono zatim tvrdi, u vezi s osnovanošću zahtjeva za opoziv, da je FIA postupala u zloj vjeri prilikom podnošenja tog zahtjeva i da je dokaz o stvarnoj uporabi osporavanog žiga bio podnesen EUIPO‑u u propisanom roku. Ako EUIPO nije primio taj dokaz, do toga je došlo zbog tehničkih nedostataka u EUIPO‑ovu komunikacijskom sustavu, zbog čega bi njegov zahtjev za povrat u prijašnje stanje trebalo prihvatiti.

 Argumentacija stranaka

32      Kada je riječ o žalbenom razlogu koji se temelji na pogrešnom određivanju početka roka za podnošenje tužbe, društvo The Green Effort tvrdi da je Opći sud pogrešno izračunao rok za podnošenje tužbe protiv sporne odluke jer nije uzeo u obzir činjenicu da se, u skladu s člankom 4. stavkom 4. odluke od 26. studenoga 2013., smatra da je dostava izvršena petog radnog dana nakon dana kada je dokument izrađen u EUIPO‑ovu sustavu.

33      Budući da je sporna odluka pristigla u pretinac elektroničke pošte njegova zastupnika 19. rujna 2017., obavijest se smatra dostavljenom 25. rujna 2017. jer je 24. rujna 2017. bila nedjelja. Stoga je rok od dva mjeseca, uvećan za produljenje roka zbog udaljenosti od deset dana za podnošenje tužbe protiv sporne odluke isticao 5. prosinca 2017. Međutim, tužbu je tajništvo Općeg suda zaprimilo 4. prosinca 2017., tako da pobijano rješenje treba ukinuti.

34      EUIPO priznaje da tekst članka 4. stavka 4. odluke od 26. studenoga 2013. sadržava određene nejasnoće. Ističe da se, prema tumačenju korištenom za izračun rokova u vlastitim upravnim postupcima, izraz „ne dovodeći u pitanje točno određivanje datuma dostave” tumači na način da znači „neovisno o bilo kakvom drugom datumu za koji se dostava može sa sigurnošću točno utvrditi” ili „bez obzira na bilo koji drugi datum za koji se dostava može sa sigurnošću točno utvrditi”. Stoga, kada EUIPO dostavlja dokument elektroničkim putem, on uključuje automatsko produženje od pet kalendarskih dana nakon dana stavljanja dokumenta u User Areau (platforma za razmjenu dokumenata), u rok koji određuje za sve vrste odgovora ili svaku sljedeću fazu postupka.

35      Međutim, u ovom slučaju EUIPO smatra da – s obzirom na to da je društvo The Green Effort u svojem odgovoru podnesenom radi otklanjanja nepravilnosti u svojoj tužbi pred Općim sudom navelo 19. rujna 2017. kao datum kada mu je dostavljena sporna odluka – Opći sud nije bio dužan zatražiti dodatne informacije o načinu dostave pa pobijano rješenje ne sadržava nikakvu nepravilnost.

36      S druge strane, FIA smatra da Opći sud nije vezan odlukom od 26. studenoga 2013. tako da neprimjena njezinih odredbi ne može opravdati ukidanje pobijanog rješenja.

 Ocjena Suda

37      Iz zajedničke primjene članaka 65. i 79. Uredbe br. 207/2009, čiji je sadržaj u biti preuzet u člancima 72. i 98. Uredbe 2017/1001, proizlazi da se tužba može podnijeti Općem sudu u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti o odluci žalbenog vijeća.

38      U skladu s pravilom 65. stavkom 2. Uredbe br. 2868/95, pojedinosti o dostavi drugim tehničkim sredstvima komuniciranja, osim telefaksom, određuje predsjednik Ureda koji je postao izvršni direktor EUIPO‑a.

39      Odluka od 26. studenoga 2013. koju je usvojio izvršni direktor EUIPO‑a i koja uređuje elektroničku komunikaciju izvan i unutar Ureda, a osobito slanje obavijesti elektroničkim putem, primjenjiva je stoga u ovom predmetu.

40      Na temelju članka 4. stavka 4. te odluke, ne dovodeći u pitanje točno određivanje datuma dostave, dostava se smatra izvršenom petog radnog dana nakon dana kada je Ured stavio dokument u korisnikov pretinac elektroničke pošte.

41      U tom pogledu, valja istaknuti da tekst te odredbe ne omogućuje nedvosmisleno određivanje opsega koji valja dati izrazu „ne dovodeći u pitanje” u smislu navedene odredbe.

42      Međutim, tumačenje koje predlaže EUIPO izraza „ne dovodeći u pitanje točno određivanje datuma dostave” sadržanog u članku 4. stavku 4. odluke od 26. studenoga 2013. kao da znači „neovisno o točnom određivanju datuma dostave” ili „neovisno” o njoj, ne nalazi temelj u različitim jezičnim verzijama odluke od 26. studenoga 2013. u kojima se ne razlikuje izraz „ne dovodeći u pitanje”. Takvo bi tumačenje lišilo stvarnog značaja upućivanje na tu odredbu za točno utvrđivanje datuma dostave, s obzirom na to da bi se u svakom slučaju smatralo da je dostava izvršena petog radnog dana nakon dana kada je EUIPO stavio dokument u korisnikov pretinac elektroničke pošte.

43      Razmatrajući navedene tvrdnje, članak 4. stavak 4. odluke od 26. studenoga 2013. treba tumačiti na način da se dostava smatra izvršenom peti radni dan nakon dana kada je EUIPO poslao dokument u korisnikov pretinac elektroničke pošte, osim ako bi se za stvarni datum dostave mogao precizno odrediti neki drugi datum u tom razdoblju.

44      Takvo tumačenje udovoljava zahtjevima koji proizlaze iz načela pravne sigurnosti kako bi se izbjeglo vremenski neodređeno preispitivanje odluke žalbenog vijeća na način da ako niti jedan zahtjev za pristup predmetnom dokumentu nije podnesen nakon njegova podnošenja u pretinac elektroničke pošte primatelja, smatra se da je dostava izvršena petog radnog dana nakon tog podnošenja.

45      Slijedom toga, budući da je nesporno da je zastupnik društva The Green Effort zatražio pristup spornoj odluci 19. rujna 2017. koju je preuzeo te je tako za nju saznao istoga dana, Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava presudivši da je sporna odluka bila dostavljena 19. rujna 2017., te je rok za podnošenje tužbe protiv te odluke istekao 29. studenoga 2017. Žalbeni razlog koji se temelji na pogrešnom određivanju dana od kojega počinje teći rok za tužbu stoga treba odbiti kao neosnovan.

46      S obzirom na sva prethodna razmatranja, nije potrebno ispitati razloge o osnovanosti zahtjeva za opoziv i razloge na kojima se temelji odbijanje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje.

47      Žalbu stoga treba odbiti u cijelosti.

 Troškovi

48      Sukladno članku 138. stavku 1. Poslovnika Suda, koji se primjenjuje na žalbeni postupak na temelju članka 184. stavka 1. istoga poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da društvo The Green Effort nije uspjelo u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova sukladno zahtjevima EUIPO‑a i FIA‑e.

Slijedom navedenoga, Sud (šesto vijeće) proglašava i presuđuje:

1.      Žalba se odbija.

2.      Društvu The Green Effort Limited nalaže se snošenje, osim vlastitih troškova, i troškova Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) te troškova Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Potpisi


*      Jezik postupka: engleski