Language of document : ECLI:EU:C:2019:316

TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. balandžio 11 d. (*)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Apdorotam tabakui taikomų akcizų struktūra ir tarifai – Direktyva 2011/64/ES – 4 straipsnio 1 dalies a punktas – Sąvoka „cigarai arba cigarilės“ – Tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako, kurį iš dalies dengia papildomas apvalkalas iš popieriaus“

Byloje C‑638/17

dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2017 m. lapkričio 15 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje, kurią inicijavo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

dalyvaujant

UAB „Skonis ir kvapas“,

Teisingumo Teismas (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas E. Regan (pranešėjas), teisėjai C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič ir I. Jarukaitis,

generalinis advokatas H. Saugmandsgaard Øe,

posėdžio sekretorius M. Aleksejev, skyriaus vadovas,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2018 m. lapkričio 8 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

–        UAB „Skonis ir kvapas“, atstovaujamos advokatų P. Markovo ir R. Daugėlos,

–        Lietuvos vyriausybės, atstovaujamos D. Stepanienės, R. Krasuckaitės ir D. Kriaučiūno,

–        Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos T. Henze ir S. Eisenberg,

–        Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos avvocato dello Stato P. G. Marrone,

–        Vengrijos vyriausybės, atstovaujamos G. Koós ir Z. Fehér,

–        Europos Komisijos, atstovaujamos C. Perrin ir J. Jokubauskaitės,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (OL L 176, 2011, p. 24) 4 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.

2        Šis prašymas pateiktas vykstant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) inicijuotai procedūrai dėl UAB „Skonis ir kvapas“ mokesčių perskaičiavimo, susijusio su šios bendrovės į Lietuvą importuojamų tabako gaminių apmokestinimu.

 Teisinis pagrindas

 Sąjungos teisė

 Direktyva 2011/64

3        Direktyvos 2011/64 4 ir 8 konstatuojamosiose dalyse išdėstyta:

(4)      Reikėtų apibrėžti įvairias apdoroto tabako rūšis, besiskiriančias savo savybėmis ir naudojimo būdu.

<...>

(8)      Siekiant vienodo ir sąžiningo apmokestinimo, cigarečių, cigarų bei cigarilių ir kitų rūkomojo tabako produktų terminų apibrėžtys turėtų būti nustatytos taip, kad atitinkamai tabako ritinėliai, kurie pagal jų ilgį gali būti laikomi dviem ar daugiau cigarečių, nustatant akcizą būtų laikomi dviem ar daugiau cigarečių, cigaras, kuris daugeliu atžvilgių panašus į cigaretę, nustatant akcizą būtų laikomas cigarete, rūkomasis tabakas, kuris daugeliu atžvilgių panašus į susmulkintą tabaką, kuris skirtas cigaretėms sukti, nustatant akcizą būtų laikomas smulkintu tabaku, o tabako liekanos būtų aiškiai apibrėžtos. <...>“

4        Šios direktyvos 1 straipsnyje nustatyta:

„Šioje direktyvoje nustatomi bendrieji akcizo, kurį valstybės narės taiko apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų derinimo principai.“

5        Šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Šioje direktyvoje apdorotas tabakas – tai:

a)      cigaretės;

b)      cigarai ir cigarilės;

c)      rūkomasis tabakas:

i)      susmulkintas tabakas, skirtas cigaretėms sukti;

ii)      kitas rūkomasis tabakas.“

6        Direktyvos 2011/64 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Šioje direktyvoje cigaretės – tai:

a)      tabako ritinėliai, tinkami rūkymui tokie, kokie jie yra, nepriskirtini prie cigarų ar cigarilių, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalyje;

<...>“

7        Šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalis suformuluota taip:

„Šioje direktyvoje toliau išvardinti produktai laikomi cigarais arba cigarilėmis, jeigu, atsižvelgiant į jų savybes ir į įprastus vartotojų lūkesčius, juos galima rūkyti tik tokius, kokie jie yra:

a)      tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako;

b)      tabako ritinėliai su smulkinto mišinio užpildu, įvynioti į išorinį įprastinės cigaro spalvos apvalkalą, visiškai dengiantį produktą ir pagamintą iš regeneruoto tabako, tam tikrais atvejais apimant filtrą, tačiau cigarų su galvutėmis atveju neapimant galvutės, jeigu jų vieneto svoris, neįskaitant filtro ar kandiklio, yra ne mažesnis kaip 2,3 g ir ne didesnis kaip 10 g, o ne mažiau kaip trečdalyje ritinėlio ilgio apskritimo perimetras yra ne mažesnis kaip 34 mm.“

<...>“

 KN paaiškinimai

8        Iš dalies pakeistuose Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimuose (OL C 210, 2013, p. 3, toliau – KN paaiškinimai) dėl subpozicijos 2402 10 00 „Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako“ teigiama:

„Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės yra tabako suktinės, kurios yra paruoštos rūkyti ir, atsižvelgiant į jų savybes, skirtos tik rūkyti esamu pavidalu, kai jos:

a)      apvyniotos dengiamuoju išoriniu lapu iš natūralaus tabako, kuris visiškai dengia gaminį, įskaitant, atitinkamais atvejais, filtrą (tačiau be jokio papildomo sluoksnio, kuris iš dalies dengtų dengiamąjį išorinį lapą), tačiau nedengia cigarų su antgaliu antgalio; <...>“

 Lietuvos Respublikos teisė

9        Pagrindinėje byloje taikomos redakcijos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 3 straipsnio 10 dalyje nustatyta:

„Cigarai ir cigarilės – šie produktai:

1)      paruošti rūkyti tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako;

2)      paruošti rūkyti, užpildyti smulkinto tabako mišiniu tabako ritinėliai, kuriuos visiškai dengia įprastos cigaro spalvos išorinis apvalkalas, pagamintas iš regeneruoto tabako ir dengiantis filtrą, jei jis yra, bet ne kandiklį (kai cigarai yra su kandikliais), jeigu jų vieneto svoris (be filtro ar kandiklio) yra ne mažesnis kaip 2,3 gramo, bet ne didesnis kaip 10 gramų ir bent trečdalyje ritinėlio (pagal ilgį) apskritimo ilgis yra ne mažesnis kaip 34 mm.“

10      Akcizų įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatyta:

„Cigaretės – šie produktai:

1)      paruošti rūkyti tabako ritinėliai, nepriskirtini prie cigarų ar cigarilių pagal šio straipsnio 10 dalies nuostatas;

<...>“

 Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

11      UAB „Skonis ir kvapas“ nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. balandžio 17 d. importavo į Lietuvą tabako produktus ir akcizų informacinėje sistemoje juos deklaravo kaip priskirtinus prie cigarų ir cigarilių kategorijos.

12      Atlikusi UAB „Skonis ir kvapas“ mokestinį patikrinimą, Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi muitinės laboratorijos išvadomis, nusprendė, kad šie produktai neatitinka Akcizų įstatymo 3 straipsnio 10 dalyje nustatytos cigarų arba cigarilių apibrėžties ir kad jie, priešingai, turėtų būti laikomi cigaretėmis, kaip jos apibrėžtos šio įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje. Remiantis muitinės laboratorijos išvadomis, šie produktai yra 87 milimetrų (mm) ilgio ir 8 mm pločio smulkinto tabako ritinėliai, įvynioti į apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako, su filtru, kuris dar papildomai padengtas kitu popieriaus apvalkalu.

13      Todėl 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Valstybinė mokesčių inspekcija UAB „Skonis ir kvapas“ nurodė sumokėti papildomą akcizą, taip pat delspinigius ir skyrė akcizo baudą.

14      UAB „Skonis ir kvapas“ padavė skundą dėl šio sprendimo Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Mokestinių ginčų komisija). Ši skundą tenkino ir panaikino šį sprendimą.

15      2016 m. birželio 2 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Valstybinės mokesčių inspekcijos skundą dėl Mokestinių ginčų komisijos sprendimo.

16      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, kuriam Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė apeliacinį skundą, mano, kad sprendimas šioje byloje priklauso nuo to, kaip bus aiškinama Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalis. Jam konkrečiai kyla klausimas, ar tai, kad tabako ritinėlių apvalkalą, pagamintą iš natūralaus ar regeneruoto tabako, iš dalies dar dengia papildomas apvalkalas iš popieriaus, turi reikšmės priskiriant šiuos ritinėlius prie cigarų arba cigarilių kategorijos, kaip ji apibrėžiama pagal šią nuostatą.

17      Šio teismo nuomone, viena vertus, kadangi šioje nuostatoje numatyta, kad tabako ritinėliai priskiriami prie cigarų arba cigarilių kategorijos, jei jie įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus ar regeneruoto tabako, galima būtų manyti, kad tai, jog ant dalies šio apvalkalo yra papildomas sluoksnis iš popieriaus, neturi reikšmės jų klasifikavimui.

18      Tačiau, kita vertus, žodis „išorinis“, vartojamas apibūdinti Direktyvos 2011/6 4 straipsnio 1 dalyje minimam apvalkalui, rodo, kad šis tabako produkto išorėje esantis apvalkalas yra labai svarbus, nes jį mato vartotojas. Šią išvadą patvirtina šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte esančio sakinio dalis „įprastinės cigaro spalvos apvalkalas“. Vadinasi, dėl to, kad dalis išorinio apvalkalo yra padengta papildomu sluoksniu iš popieriaus, šie produktai galėtų būti nepriskirti prie cigarų arba cigarilių kategorijos, nes jie neatitinka vienos iš šioje direktyvoje numatytų savybių.

19      Toliau jis teigia, kad, remiantis Direktyvos 2011/64 4 konstatuojamąja dalimi, šioje direktyvoje apibrėžiamos įvairios apdoroto tabako rūšys, kurios skiriasi savo naudojimo būdu. Be to, šios direktyvos 8 konstatuojamojoje dalyje, be kita ko, numatyta, kad cigaras, kuris daugeliu atžvilgių panašus į cigaretę, turi būti laikomas cigarete. Popierinio sluoksnio, dengiančio natūralaus tabako apvalkalą, naudojimas ant filtro padaro šiuos pagrindinėje byloje nagrinėjamus produktus vizualiai panašius į įprastas cigaretes su filtru.

20      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat pažymi, kad KN paaiškinimuose aiškiai teigiama, jog produktai, kurie laikomi cigarais, turi būti apvynioti dengiamuoju išoriniu lapu iš natūralaus tabako, kuris visiškai dengia gaminį, įskaitant atitinkamais atvejais filtrą, tačiau be jokio papildomo sluoksnio, kuris iš dalies dengtų dengiamąjį išorinį lapą.

21      Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar [Direktyvos 2011/64] 4 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad sąvoka „cigarai arba cigarilės“ (ne)apima atvejų, kai apvalkalo, pagaminto iš natūralaus ar regeneruoto tabako, dalį papildomai dengia kitas išorinis (popierinis) sluoksnis, kaip yra nagrinėjamoje byloje? Ar atsakymui į šį klausimą yra reikšminga aplinkybė, kad popieriaus, kaip papildomo sluoksnio naudojimas tabako gaminio išoriniame apvalkale (filtro vietoje) lemia jo vizualinį panašumą į cigaretę?“

 Dėl prejudicinio klausimo

22      Pirmiausia reikia priminti, kad Teisingumo Teismas turi iš visos nacionalinio teismo pateiktos informacijos, ypač iš sprendimo pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą motyvuojamosios dalies, atrinkti aiškintinus Sąjungos teisės klausimus, atsižvelgdamas į pagrindinės bylos dalyką (2018 m. gruodžio 19 d. Sprendimo AREX CZ, C‑414/17, EU:C:2018:1027, 35 punktas ir nurodyta jurisprudencija).

23      Šiuo atveju reikia pažymėti, kad Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išskiriami atitinkamai tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako, ir tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš regeneruoto tabako. Iš nacionalinio teismo pateiktos informacijos matyti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjami produktai yra visiškai, įskaitant ir dalį su filtru, padengti apvalkalu iš natūralaus tabako.

24      Todėl manytina, kad savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad tokie tabako produktai, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, kurių iš natūralaus tabako pagaminto išorinio apvalkalo dalį, kur yra filtras, dengia papildomas sluoksnis iš popieriaus, kuris gali lemti šių produktų vizualinį panašumą į cigaretes, priskirtini prie cigarų arba cigarilių kategorijos, kaip ji apibrėžiama pagal šią nuostatą.

25      Siekiant užtikrinti vienodą taikymą, Direktyvos 2011/64 sąvokos turi būti aiškinamos savarankiškai, remiantis nagrinėjamų nuostatų formuluote, taip pat šios direktyvos struktūra ir ja siekiamais tikslais (pagal analogiją žr. 2006 m. kovo 30 d. Sprendimo Smits-Koolhoven, C‑495/04, EU:C:2006:218, 17 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).

26      Pirma, dėl Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalies a punkto formuluočių reikia pažymėti, kad šioje nuostatoje tik nustatyta, jog cigarais arba cigarilėmis laikomi tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako, jeigu, atsižvelgiant į jų savybes ir į įprastus vartotojų lūkesčius, juos galima rūkyti tik tokius, kokie jie yra. Todėl reikia konstatuoti, kad iš šios nuostatos teksto matyti, jog tabako ritinėliai, padengti išoriniu apvalkalu iš natūralaus tabako, iš principo priskirtini prie cigarų arba cigarilių kategorijos, kaip ji apibrėžiama pagal šią nuostatą.

27      Antra, dėl šios direktyvos struktūros reikia pažymėti, kad pagal jos 3 straipsnio 1 dalies a punktą cigaretėmis laikomi tabako ritinėliai, tinkami rūkyti tokie, kokie jie yra, nepriskirtini prie cigarų arba cigarilių, kaip jie apibrėžti šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje. Kaip priminta šio sprendimo 23 punkte, pastaroji nuostata apima tabako ritinėlius, įvyniotus į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako, ir tabako ritinėlius, įvyniotus į išorinį apvalkalą, pagamintą iš regeneruoto tabako.

28      Remiantis tuo pirmiausia darytina išvada, kad medžiaga, iš kurios yra padarytas išorinis apvalkalas, yra esminis kriterijus, kuriuo remiantis Direktyvoje 2011/64 cigarų arba cigarilių kategorija atskiriama nuo cigarečių kategorijos.

29      Toliau reikia pažymėti, kad priskiriant produktus prie cigarų arba cigarilių kategorijos šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punkte minimas tik išorinis apvalkalas iš natūralaus tabako, o šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte ne tik minimas išorinis apvalkalas iš regeneruoto tabako, bet jame dar nustatytos papildomos savybės, susijusios, be kita ko, su tabako ritinėlių svoriu, dydžiu ir apvalkalo spalva.

30      Kaip savo rašytinėse pastabose ir per posėdį pažymėjo Lietuvos vyriausybė ir Europos Komisija, didesnė tikimybė, kad produktai, įvynioti į apvalkalą iš regeneruoto tabako, bus vizualiai panašūs į cigaretes, paaiškina, kodėl Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalies b punkte yra numatytos papildomos savybės, turinčios užtikrinti, kad šioje nuostatoje nurodyti produktai apmokestinimo tikslais pakankamai skirtųsi nuo cigarečių.

31      Vadinasi, šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punktas, atsižvelgiant į jos struktūrą, turi būti suprantamas taip, kad iš principo šie produktai priskiriami prie cigarų arba cigarilių kategorijos dėl išorinio apvalkalo iš natūralaus tabako.

32      Vis dėlto reikia patikrinti, ar papildomo sluoksnio iš popieriaus buvimas toje vietoje, kur yra filtras, gali būti pagrindas kvestionuoti tokį klasifikavimą pagal šią direktyvą.

33      Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalyje esančioje cigarų arba cigarilių kategorijos apibrėžtyje taip pat nurodyta, kad šie produktai gali būti priskiriami prie šios kategorijos, jeigu, atsižvelgiant į jų savybes ir įprastus vartotojų lūkesčius, juos galima rūkyti tik tokius, kokie jie yra.

34      Taigi, tokie produktai, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, negali būti priskiriami prie cigarų arba cigarilių kategorijos, kaip jie suprantami pagal šią direktyvą, jei jie yra tabako ritinėliai, padengti išoriniu apvalkalu iš natūralaus tabako, tačiau, atsižvelgiant į jų savybes ir įprastus vartotojų lūkesčius, jų negalima rūkyti tokių, kokie jie yra.

35      Iš Teisingumo Teismui pateiktų rašytinių pastabų ir per posėdį išsakytų pozicijų matyti, kad, vartotojų manymu, išorinis apvalkalas iš natūralaus tabako suteikia tabako ritinėliams, kurie įvynioti į tą apvalkalą, specifinę išvaizdą ir dūmų skonį, kuris skiriasi nuo cigarečių skonio, ir užtikrina greitą degimą.

36      Jei, kaip yra pagrindinėje byloje nagrinėjamų produktų atveju, papildomas popierinis sluoksnis uždengia tik filtrą ir neapima produkto dalies, kuri yra suvartojama, šis papildomas sluoksnis negali būti laikomas paneigiančiu aplinkybę, kad tokie produktai gali būti rūkomi tokie, kokie jie yra.

37      Taigi, tokio papildomo sluoksnio buvimas negali būti pagrindas kvestionuoti tokių produktų, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, priskyrimą prie cigarų arba cigarilių kategorijos, nes jie atitinka Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalies a punkte numatytus kriterijus.

38      Trečia, tokį aiškinimą patvirtina šios direktyvos tikslai. Kaip matyti iš jos 1 straipsnio, ja siekiama nustatyti bendruosius akcizo, kurį valstybės narės taiko apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų derinimo principus. Todėl jos 4 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad reikia apibrėžti įvairias apdoroto tabako rūšis, kurios skiriasi savo savybėmis ir naudojimo būdu.

39      Be to, kaip iš esmės pažymėta Direktyvos 2011/64 8 konstatuojamojoje dalyje, siekiant vienodo ir sąžiningo apmokestinimo, cigarečių, cigarų bei cigarilių ir kitų rūkomojo tabako produktų terminų apibrėžtys turėtų būti nustatytos taip, kad produktai, daugeliu atžvilgių panašūs į šioje direktyvoje reglamentuojamus produktus, būtų jais ir laikomi.

40      Siekiant šių tikslų, viena vertus, šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje apdorotas tabakas, kuris yra šia direktyva siekiamo suderinimo objektas, skirstomas į tris kategorijas, iš kurių pirmąją sudaro cigaretės, antrąją – cigarai ir cigarilės, trečiąją – rūkomasis tabakas; kita vertus, 3–5 straipsniuose prie kiekvienos kategorijos priskiriami produktai yra apibrėžiami pagal jų savybes.

41      Šiuo atveju iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo pateiktos informacijos matyti, kad papildomas popierinis sluoksnis, kuris dengia tokius produktus, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, gali lemti jų vizualinį panašumą į cigaretes. Remdamosi tuo Lietuvos, Vokietijos ir Italijos vyriausybės daro išvadą, kad, siekiant Direktyvos 2011/64 8 konstatuojamojoje dalyje numatyto tikslo, tokius produktus reikėtų laikyti cigaretėmis pagal šią direktyvą. Tokiam aiškinimui negalima pritarti.

42      Visų pirma, nors Direktyvos 2011/64 8 konstatuojamoji dalis, kurioje teigiama, kad cigaras, kuris daugeliu atžvilgių panašus į cigaretę, turi būti laikomas cigarete, leidžia patikslinti jos 3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, kad būtų galima atskirti cigaretes nuo cigarų arba cigarilių, ši konstatuojamoji dalis negali būti pagrindas nesilaikyti Sąjungos teisės aktų leidėjo nustatytų apibrėžčių klasifikuojant tokius produktus, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje.

43      Be to, kaip matyti iš šios direktyvos 4 ir 8 konstatuojamųjų dalių, atsižvelgiant į ja siekiamus tikslus reikalaujama, kad įvairios apdoroto tabako kategorijos būtų apibrėžiamos pagal kriterijus, susijusius su jų savybėmis ir naudojimo būdu, primintus šio sprendimo 26 ir 28 punktuose kalbant apie cigarus arba cigariles.

44      Jei remiantis Direktyvos 2011/64 8 konstatuojamąja dalimi vertinimas tik pagal tokių produktų, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, vizualinį panašumą į cigaretes būtų svarbesnis už šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punkte aiškiai nurodytus kriterijus, tai tikrai trukdytų pasiekti šia direktyva siekiamus tikslus.

45      Be to, tokių produktų, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, priskyrimo prie cigarų arba cigarilių kategorijos Direktyvos 2011/64 taikymo tikslais negali paneigti KN paaiškinimai, kuriuose vienareikšmiškai teigiama, kad cigarai ir cigarilės yra tabako suktinės apvyniotos dengiamuoju išoriniu lapu, kuris visiškai dengia gaminį (tačiau be jokio papildomo sluoksnio, kuris iš dalies dengtų dengiamąjį išorinį lapą).

46      Kaip savo rašytinėse pastabose pažymėjo Komisija, šie paaiškinimai negali turėti jokios įtakos cigarų arba cigarilių apibrėžčiai pagal Direktyvą 2011/64, nes, skirtingai nei kitos direktyvos, kuriose reglamentuojami tam tikri akcizais apmokestinami produktai, kaip antai 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, 2003, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 405), Direktyvoje 2011/64 apibrėžiant apdorotą tabaką, kuris patenka į jos taikymo sritį, nepateikiama nuoroda į kombinuotosios nomenklatūros kodus.

47      Atsižvelgiant į šiuos svarstymus, į pateiktą klausimą reikia atsakyti taip: Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad tokie tabako produktai, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, kurių iš natūralaus tabako pagaminto išorinio apvalkalo dalį, kur yra filtras, dengia papildomas sluoksnis iš popieriaus, kuris gali lemti šių produktų vizualinį panašumą į cigaretes, priskirtini prie cigarų arba cigarilių kategorijos, kaip ji apibrėžiama pagal šią nuostatą.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

48      Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia:

2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų 4 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad tokie tabako produktai, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, kurių iš natūralaus tabako pagaminto išorinio apvalkalo dalį, kur yra filtras, dengia papildomas sluoksnis iš popieriaus, kuris gali lemti šių produktų vizualinį panašumą į cigaretes, priskirtini prie cigarų arba cigarilių kategorijos, kaip ji apibrėžiama pagal šią nuostatą.

Regan

Lycourgos

Juhász

Ilešič

 

Jarukaitis

Paskelbta 2019 m. balandžio 11 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

 

Penktosios kolegijos pirmininkas

A. Calot Escobar

 

E. Regan


*      Proceso kalba: lietuvių.