Language of document : ECLI:EU:C:2019:316

TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta)

2019. gada 11. aprīlī (*)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tabakas izstrādājumiem piemērojamā akcīzes nodokļa struktūra un likmes – Direktīva 2011/64/ES – 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Jēdziens “cigāri vai cigarillas” – Tabakas rullīši ar dabiskas tabakas ārējo aptinumu, kas ir daļēji pārklāts ar papīra papildu slāni

Lietā C‑638/17

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuvas Augstākā administratīvā tiesa) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2017. gada 2. novembrī un kas Tiesā reģistrēts 2017. gada 15. novembrī, tiesvedībā, ko ierosinājusi

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

piedaloties –

“Skonis ir kvapas” UAB,

TIESA (piektā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs J. Regans [E. Regan] (referents), tiesneši K. Likurgs [C. Lycourgos], E. Juhāss [E. Juhász], M. Ilešičs [M. Ilešič] un I. Jarukaitis [I. Jarukaitis],

ģenerāladvokāts: H. Saugmandsgors Ēe [H. Saugmandsgaard Øe],

sekretārs: M. Aleksejevs [M. Aleksejev], nodaļas vadītājs,

ņemot vērā rakstveida procesu un 2018. gada 8. novembra tiesas sēdi,

ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza:

–        “Skonis ir kvapas” UAB vārdā – P. Markovas un R. Daugėla, advokatai,

–        Lietuvas valdības vārdā – D. Stepanienė un R. Krasuckaitė, kā arī D. Kriaučiūnas, pārstāvji,

–        Vācijas valdības vārdā – T. Henze un S. Eisenberg, pārstāvji,

–        Itālijas valdības vārdā – G. Palmieri, pārstāve, kurai palīdz P. G. Marrone, avvocato dello Stato,

–        Ungārijas valdības vārdā – G. Koós un M. Z. Fehér, pārstāvji,

–        Eiropas Komisijas vārdā – C. Perrin un J. Jokubauskaitė, pārstāves,

ņemot vērā pēc ģenerāladvokāta uzklausīšanas pieņemto lēmumu izskatīt lietu bez ģenerāladvokāta secinājumiem,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1        Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Padomes Direktīvas 2011/64/ES (2011. gada 21. jūnijs) par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm (OV 2011, L 176, 24. lpp.) 4. panta 1. punktu.

2        Šis lūgums ir iesniegts saistībā ar tiesvedību, ko ierosinājusi Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Valsts nodokļu inspekcija, turpmāk tekstā – “Valsts nodokļu inspekcija”) par nodokļa uzrēķinu, kas izdots “Skonis ir kvapas” UAB, piemērojot nodokļus tabakas izstrādājumiem, ko šī sabiedrība importēja Lietuvā.

 Atbilstošās tiesību normas

 Savienības tiesības

 Direktīva 2011/64

3        Atbilstoši Direktīvas 2011/64 4. un 8. apsvērumam:

“(4)      Būtu jādefinē dažādie tabakas izstrādājumu tipi, kuri atšķiras pēc to īpašībām un lietojuma.

[..]

(8)      Lai nodrošinātu vienotu un taisnīgu nodokļu uzlikšanu, cigarešu, cigāru, cigarillu un citu smēķējamās tabakas izstrādājumu definīcija būtu jāparedz tā, lai attiecīgi tabakas rullīšus, kurus to garuma dēļ var uzskatīt par divām vai vairāk cigaretēm, akcīzes nodokļa uzlikšanas nolūkā uzskatītu par divām vai vairāk cigaretēm, lai tāda tipa cigāru, kas daudzējādā ziņā ir līdzīgs cigaretei, akcīzes nodokļa uzlikšanas nolūkā uzskatītu par cigareti, bet smēķējamo tabaku, kas daudzējādā ziņā ir līdzīga sasmalcinātajai tabakai, kura paredzēta cigarešu tīšanai, akcīzes nodokļa uzlikšanas nolūkā uzskatītu par sasmalcinātu tabaku un lai tabakas atliekas tiktu skaidri definētas. [..]”

4        Šīs direktīvas 1. pantā ir noteikts:

“Šajā direktīvā noteikti vispārēji principi, lai saskaņotu akcīzes nodokļa struktūru un likmes, ko dalībvalstis piemēro tabakas izstrādājumiem.”

5        Minētās direktīvas 2. panta 1. punktā ir paredzēts:

“Šajā direktīvā tabakas izstrādājumi ir:

a)      cigaretes;

b)      cigāri un cigarillas;

c)      smēķējamā tabaka:

i)      sasmalcināta tabaka, kas paredzēta cigarešu tīšanai;

ii)      cita smēķējamā tabaka.”

6        Direktīvas 2011/64 3. panta 1. punktā ir noteikts:

“Šajā direktīvā cigaretes ir:

a)      tabakas rullīši, ko var smēķēt tādus, kādi tie ir, un kas nav cigāri vai cigarillas 4. panta 1. punkta nozīmē;

[..].”

7        Šīs direktīvas 4. panta 1. punkts ir formulēts šādi:

“Šajā direktīvā par cigāriem vai cigarillām uzskata šādus izstrādājumus, ja tos var un, ņemot vērā to īpašības un normālās patērētāju prasības, tos paredzēts smēķēt vienīgi tādus, kādi tie ir:

a)      tabakas rullīšus ar dabiskas tabakas ārējo aptinumu;

b)      tabakas rullīšus ar sasmalcinātu jauktu pildījumu un ar tādu ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā no atjaunotas tabakas, kurš pilnībā aptver izstrādājumu, attiecīgā gadījumā ietverot filtru, taču cigāru ar iemuti gadījumā neietverot iemuti, ja vienības svars, neietverot filtru vai iemuti, nav mazāks par 2,3 g un nav lielāks par 10 g un izstrādājuma apkārtmērs vismaz tā trešdaļas garumā nav mazāks par 34 mm.

[..]”

 KN skaidrojumi

8        Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumos ar grozījumiem (OV 2013, C 210, 3. lpp.; turpmāk tekstā – “KN skaidrojumi”) par apakšpozīciju 2402 10 00 “Cigāri, Manilas cigāri un cigarill[as], kas satur tabaku”, ir noteikts:

“Cigāri, Manilas cigāri un cigarill[as] ir tabakas rullīši, kurus var smēķēt un kurus, ņemot vērā to īpašības, paredzēts smēķēt vienīgi tādus, kādi tie ir, un kuriem:

a)      ārējais apvalks ir no dabiskās tabakas, kas pilnīgi pārklāj izstrādājumu, ietverot, kur ir, filtru (bez papildu slāņa, kas daļēji pārklāj ārējo apvalku), bet cigāriem ar iemuti neietverot iemuti; [..].”

 Lietuvas tiesības

9        Atbilstoši Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (Lietuvas Republikas Likums par akcīzes nodokli), redakcijā, kas ir piemērojama pamatlietā (turpmāk tekstā – “Likums par akcīzes nodokli”), 3. panta 10. punktam:

“Par cigāriem vai cigarillām uzskata šādus izstrādājumus:

1)      smēķēšanai paredzētus tabakas rullīšus ar dabiskas tabakas ārējo aptinumu;

2)      smēķēšanai paredzētus tabakas rullīšus ar sasmalcinātu jauktu pildījumu un ar tādu ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā no atjaunotas tabakas, kurš pilnībā aptver izstrādājumu, attiecīgā gadījumā ietverot filtru, taču cigāru ar iemuti gadījumā neietverot iemuti, ja vienības svars (neietverot filtru vai iemuti) ir ne mazāks kā 2,3 grami, bet ne lielāks kā 10 grami un izstrādājuma apkārtmērs vismaz tā trešdaļā (pēc garuma) ir ne mazāks kā 34 mm.”

10      Likuma par akcīzes nodokli 3. panta 11. punktā ir paredzēts:

“Par cigaretēm uzskata šādus izstrādājumus:

1)      smēķēšanai paredzētus tabakas rullīšus, ko neuzskata par cigāriem vai cigarillām atbilstoši šī panta 10. punktam;

[..].”

 Pamatlieta un prejudiciālais jautājums

11      Skonis ir kvapas no 2013. gada 1. septembra līdz 2015. gada 17. aprīlim importēja Lietuvā tabakas izstrādājumus, kas saskaņā ar tās deklarāciju datorizētajā akcīzes preču pārvietošanas kontroles sistēmā ietilpst cigāru vai cigarillu kategorijā.

12      Pēc Skonis ir kvapas nodokļu revīzijas Valsts nodokļu inspekcija, pamatojoties uz muitas laboratorijas konstatējumiem, uzskatīja, ka šie izstrādājumi neatbilst cigāru vai cigarillu definīcijai, kas paredzēta Likuma par akcīzes nodokli 3. panta 10. punktā, un ka tie, gluži pretēji, ir uzskatāmi par cigaretēm šī likuma 3. panta 11. punkta izpratnē. Proti, saskaņā ar šīs laboratorijas konstatējumiem minētie izstrādājumi, kas bija sasmalcinātas tabakas rullīši, kuru garums ir 87 milimetri (mm) un kuru platums ir 8 mm, ar filtru, ar dabiskas tabakas aptinumu, filtra daļā turklāt bija pārklāti ar papīra papildu slāni.

13      Attiecīgi ar 2015. gada 21. septembra lēmumu Valsts nodokļu inspekcija papildus aprēķināja Skonis ir kvapas akcīzes nodokli, kam pieskaitīti nokavējuma procenti, un piemēroja tai akcīzes naudas sodu.

14      Skonis ir kvapas vērsās Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lietuvas Republikas valdības Nodokļu strīdu komisija, turpmāk tekstā – “Nodokļu strīdu komisija”) ar sūdzību par šo lēmumu. Nodokļu strīdu komisija apmierināja šo sūdzību un atcēla minēto lēmumu.

15      Prasība, ko Valsts nodokļu inspekcija cēla par Nodokļu strīdu komisijas lēmumu, tika noraidīta ar Vilniaus apygardos administracinis teismas (Viļņas Administratīvā apgabaltiesa, Lietuva) 2016. gada 2. jūnija spriedumu.

16      Iesniedzējtiesa, kurā Valsts nodokļu inspekcija iesniedza apelācijas sūdzību, uzskata, ka lietas iznākums ir atkarīgs no Direktīvas 2011/64 4. panta 1. punkta interpretācijas. Tā it īpaši vēlas noskaidrot, vai apstāklim, ka tabakas rullīšu dabiskas tabakas vai atjaunotas tabakas ārējais aptinums ir daļēji pārklāts ar papīra papildu slāni, ir nozīme saistībā ar šo rullīšu klasifikāciju cigāru vai cigarillu kategorijā šīs normas izpratnē.

17      Proti, no vienas puses, tā kā šajā tiesību normā ir paredzēts, ka tabakas rullīši ietilpst cigāru vai cigarillu kategorijā, ja tiem ir dabiskas tabakas vai atjaunotas tabakas ārējais aptinums, tad varētu tikt uzskatīts – tam, ka uz daļas no šī aptinuma ir papīra papildu slānis, nav nozīmes saistībā ar minēto klasifikāciju.

18      Tomēr, no otras puses, vārds “ārējais”, kas lietots, lai kvalificētu Direktīvas 2011/64 4. panta 1. punktā minēto aptinumu, liecinot par to, cik būtiska nozīme ir tabakas izstrādājuma ārpusē esošajam aptinumam, jo tas ir redzams patērētājam. Šo konstatējumu apstiprinot frāze “[..] aptinumu parastā cigāru krāsā”, kas ietverta šīs direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Tātad tā apstākļa dēļ, ka daļa no ārējā aptinuma ir pārklāta ar papīra papildu slāni, attiecīgie izstrādājumi varētu neietilpt cigāru vai cigarillu kategorijā, jo tie neatbilstu vienai no minētajā direktīvā paredzētajām īpašībām.

19      Turklāt Direktīvā 2011/64 saskaņā ar tās 4. apsvērumu ir nošķirti dažādi tabakas izstrādājumu tipi, kuri atšķiras pēc paredzētā lietojuma. Tāpat šīs direktīvas 8. apsvērumā tostarp ir noteikts, ka tāds cigārs, kas daudzējādā ziņā ir līdzīgs cigaretei, tiek uzskatīts par cigareti. Tas, ka tiek izmantots papīra slānis, kas filtra daļā pārklāj dabiskas tabakas ārējo aptinumu, padara pamatlietā aplūkotos izstrādājumus vizuāli līdzīgus parastajām cigaretēm ar filtru.

20      Iesniedzējtiesa arī norāda, ka KN skaidrojumos ir tieši minēts, ka izstrādājumiem, kas atzīti par cigāriem, ir jābūt ar dabiskas tabakas ārējo aptinumu, kas pilnībā pārklāj izstrādājumu, tostarp attiecīgā gadījumā filtru, bet bez papildu slāņa, kas daļēji pārklātu ārējo aptinumu.

21      Šādos apstākļos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuvas Augstākā administratīvā tiesa) nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādu prejudiciālu jautājumu:

“Vai Padomes Direktīvas [2011/64] 4. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka vārdi “cigāri vai cigarillas” ietver (vai neietver) gadījumus, kuros daļa no dabiskas vai atjaunotas tabakas aptinuma ir papildus pārklāta ar vēl vienu ārēju (papīra) slāni, kā izskatāmajā lietā? Vai, atbildot uz šo jautājumu, ir nozīme apstāklim, ka papīra kā papildu slāņa izmantošana tabakas izstrādājuma ārējam aptinumam (vietā, kur atrodas filtrs) to padara vizuāli līdzīgu cigaretei?”

 Par prejudiciālo jautājumu

22      Iesākumā ir jāatgādina, ka Tiesas ziņā ir no visa valsts tiesas iesniegtās informācijas kopuma, it īpaši no lēmuma lūgt prejudiciālu nolēmumu pamatojuma, izdalīt tos Savienības tiesību elementus, kuriem, ņemot vērā pamatlietas priekšmetu, ir nepieciešama interpretācija (spriedums, 2018. gada 19. decembris, AREX CZ, C‑414/17, EU:C:2018:1027, 35. punkts un tajā minētā judikatūra).

23      Šajā gadījumā ir jānorāda, ka Direktīvas 2011/64 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā ir nošķirti attiecīgi tabakas rullīši ar dabiskas tabakas ārējo aptinumu un tabakas rullīši ar atjaunotas tabakas ārējo aptinumu. No iesniedzējtiesas sniegtās informācijas izriet, ka pamatlietā aplūkotie izstrādājumi ir pilnībā, tostarp filtra daļā, pārklāti ar dabiskas tabakas aptinumu.

24      Tādējādi ir jāuzskata, ka ar savu jautājumu iesniedzējtiesa būtībā vaicā, vai šīs direktīvas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tabakas izstrādājumi, kādi aplūkoti pamatlietā, kuriem daļa no dabiskas tabakas ārējā aptinuma filtra vietā ir pārklāta ar papīra papildu slāni, kas var padarīt šos izstrādājumus vizuāli līdzīgus cigaretēm, ietilpst cigāru vai cigarillu kategorijā šīs tiesību normas izpratnē.

25      Lai nodrošinātu vienveidīgu piemērošanu, Direktīvas 2011/64 jēdzienu interpretācijai ir jābūt autonomai, balstītai uz attiecīgo tiesību normu formulējumu, kā arī uz šīs direktīvas sistēmu un tajā izvirzītajiem mērķiem (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2006. gada 30. marts, SmitsKoolhoven, C‑495/04, EU:C:2006:218, 17. punkts un tajā minētā judikatūra).

26      Pirmkārt, attiecībā uz Direktīvas 2011/64 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta tekstu šajā normā ir vienīgi noteikts, ka par cigāriem vai cigarillām – ja tos var un, ņemot vērā to īpašības un normālās patērētāju prasības, tos ir paredzēts smēķēt vienīgi tādus, kādi tie ir, – tiek uzskatīti tabakas rullīši ar dabiskas tabakas ārējo aptinumu. Tādējādi ir jākonstatē, ka no šīs normas formulējuma izriet, ka tabakas rullīši, kas ir noklāti ar šo dabiskas tabakas ārējo aptinumu, principā ietilpst cigāru vai cigarillu kategorijā šīs tiesību normas izpratnē.

27      Otrkārt, attiecībā uz šīs direktīvas sistēmu ir jānorāda, ka tās 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā tabakas rullīši, ko var smēķēt tādus, kādi tie ir, un kas nav cigāri vai cigarillas minētās direktīvas 4. panta 1. punkta izpratnē, ir kvalificēti kā cigaretes. Kā atgādināts šī sprieduma 23. punktā, pēdējā minētā norma attiecas gan uz tabakas rullīšiem ar dabiskas tabakas ārējo aptinumu, gan tabakas rullīšiem ar atjaunotas tabakas ārējo aptinumu.

28      No tā vispirms izriet, ka izejviela, no kādas ir izgatavots šis ārējais aptinums, ir būtisks kritērijs, uz kuru pamatojoties Direktīvā 2011/64 ir nošķirtas cigāru vai cigarillu kategorija un cigarešu kategorija.

29      Turpinājumā ir jāvērš uzmanība uz to, ka klasifikācijai cigāru vai cigarillu kategorijā šīs direktīvas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir tikai pieminēts dabiskas tabakas ārējais aptinums, bet minētās direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā papildus norādei uz atjaunotas tabakas ārējo aptinumu ir paredzētas papildu īpašības, tostarp saistībā ar tabakas rullīšu svaru un izmēru, kā arī šī aptinuma krāsu.

30      Lietuvas valdība un Eiropas Komisija rakstveida apsvērumos, kā arī tiesas sēdē ir norādījušas – tas, ka izstrādājumi ar atjaunotas tabakas aptinumu vizuāli aizvien vairāk līdzinās cigaretēm, izskaidro papildu īpašības, kas paredzētas Direktīvas 2011/64 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kuru mērķis ir garantēt, ka izstrādājumi, uz kuriem nodokļu uzlikšanas nolūkā attiecas minētā norma, pietiekami atšķiras no cigaretēm.

31      No tā izriet, ka šīs direktīvas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts kopsakarā ar šīs direktīvas sistēmu ir jāsaprot tādējādi, ka principā dabiskas tabakas ārējā aptinuma esamības dēļ attiecīgie izstrādājumi ietilpst cigāru vai cigarillu kategorijā.

32      Tomēr ir jāpārbauda, vai saistībā ar minēto direktīvu papīra papildu slāņa esamība filtra daļā var radīt šaubas par šādu klasifikāciju.

33      Šajā ziņā ir jānorāda, ka Direktīvas 2011/64 4. panta 1. punktā paredzētajā cigāru vai cigarillu kategorijas definīcijā arī ir precizēts, ka attiecīgie izstrādājumi var ietilpt šajā kategorijā, ja tos var un, ņemot vērā to īpašības un normālās patērētāju prasības, tos ir paredzēts smēķēt vienīgi tādus, kādi tie ir.

34      Tādējādi tādi izstrādājumi, kādi aplūkoti pamatlietā, nevarētu ietilpt cigāru vai cigarillu kategorijā šīs direktīvas izpratnē, ja, lai gan tie ir tabakas rullīši ar dabiskas tabakas ārējo aptinumu, to īpašību un normālo patērētāju prasību dēļ tos nebūtu paredzēts smēķēt tādus, kādi tie ir.

35      Šajā ziņā no Tiesā sniegtajiem rakstveida apsvērumiem, kā arī debatēm tiesas sēdē izriet, ka no patērētāju viedokļa dabiskas tabakas ārējais aptinums uzlabo tabakas rullīšu, kam šāds aptinums ir, vizuālo izskatu, degšanas ātrumu un garšu smēķējot, kas nošķir tos no cigaretēm.

36      Ja, kā attiecībā uz pamatlietā aplūkotajiem izstrādājumiem, papīra papildu slānis pārklāj tikai filtru un neskar to izstrādājumu daļu, kas tiek patērēta, tad nevar tikt uzskatīts, ka šis papildu slānis radītu šaubas par faktu, ka šādus izstrādājumus ir paredzēts smēķēt tādus, kādi tie ir.

37      Tātad šāda papīra papildu slāņa esamība nav pamats šaubām par tādu izstrādājumu, kādi aplūkoti pamatlietā, klasifikāciju cigāru vai cigarillu kategorijā, ņemot vērā, ka tie atbilst Direktīvas 2011/64 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā izvirzītajiem kritērijiem.

38      Treškārt, šādu interpretāciju apstiprina arī minētajā direktīvā izvirzītie mērķi. Šajā ziņā, kā izriet no tās 1. panta, minētās direktīvas mērķis ir noteikt vispārējus principus, lai saskaņotu akcīzes nodokļa, ko dalībvalstis piemēro tabakas izstrādājumiem, struktūru un likmes. Šajā nolūkā tās pašas direktīvas 4. apsvērumā ir noteikts, ka būtu jādefinē dažādie tabakas izstrādājumu tipi, kuri atšķiras pēc to īpašībām un paredzētā lietojuma.

39      Turklāt, kā norādīts, Direktīvas 2011/64 8. apsvērumā, lai nodrošinātu vienotu un taisnīgu nodokļu uzlikšanu, cigarešu, cigāru, cigarillu un citu smēķējamās tabakas izstrādājumu definīcija būtu jāparedz tā, lai izstrādājumi, kas daudzējādā ziņā ir līdzīgi izstrādājumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, tiktu par tādiem uzskatīti.

40      Lai sasniegtu šos mērķus, pirmkārt, minētās direktīvas 2. panta 1. punktā ir sniegta tabakas izstrādājumu, kas ir minētajā direktīvā paredzētās saskaņošanas priekšmets, klasifikācija trijās kategorijās, no kurām pirmā ir cigarešu, otrā – cigāru un cigarillu kategorija un trešā – smēķējamās tabakas kategorija, otrkārt, šīs direktīvas 3.–5. pantā ir definēti katrā no šīm kategorijām ietilpstošie izstrādājumi atkarībā no tiem raksturīgajām īpašībām.

41      Šajā gadījumā no iesniedzējtiesas sniegtās informācijas izriet, ka papīra papildu slānis, ar ko ir pārklāti tādi izstrādājumi, kādi aplūkoti pamatlietā, iespējams, varētu padarīt tos vizuāli līdzīgus cigaretēm. Lietuvas, Vācijas un Itālijas valdības no tā secina, ka, lai sasniegtu Direktīvas 2011/64 8. apsvērumā izvirzīto mērķi, būtu uzskatāms, ka saistībā ar šo direktīvu minētie izstrādājumi ir cigaretes. Tomēr šādai interpretācijai nevar piekrist.

42      Vispirms, tā kā Direktīvas 2011/64 8. apsvērumā ir noteikts, ka tāda tipa cigārs, kas daudzējādā ziņā ir līdzīgs cigaretei, ir uzskatāms par cigareti, tas var radīt skaidrību par kritērijiem, kas paredzēti [šīs direktīvas] 3. panta 1. punktā un 4. panta 1. punktā, lai nošķirtu cigaretes no cigāriem vai cigarillām; šis apsvērums nevar būt pamats neievērot Savienības likumdevēja sniegtās definīcijas, klasificējot tādus izstrādājumus, kādi aplūkoti pamatlietā.

43      Turpinājumā, kā izriet no minētās direktīvas 4. un 8. apsvēruma, tajā izvirzītajos mērķos ir prasīts, lai dažādas tabakas izstrādājumu kategorijas tiktu definētas pēc kritērijiem saistībā ar to īpašībām un paredzēto lietojumu, kas saistībā ar cigāriem vai cigarillām ir atgādināti šī sprieduma 26. un 28. punktā.

44      Tādējādi, pamatojoties uz Direktīvas 2011/64 8. apsvērumu, ja vērtējumam tikai attiecībā uz tādu izstrādājumu, kādi aplūkoti pamatlietā, vizuālo līdzību ar cigaretēm tiktu dota priekšroka pār kritērijiem, kas ir skaidri noteikti šīs direktīvas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, tas noteikti kaitētu minētajā direktīvā izvirzīto mērķu sasniegšanai.

45      Turklāt par tādu izstrādājumu, kādi aplūkoti pamatlietā, klasifikāciju cigāru vai cigarillu kategorijā Direktīvā 2011/64 nevar rasties šaubas KN skaidrojumu dēļ, kuros ir tieši paredzēts, ka cigāri un cigarillas ir tabakas rullīši ar dabiskas tabakas ārējo aptinumu, kurš pilnībā aptver izstrādājumu (bet bez papildu slāņa, kas daļēji pārklāj ārējo apvalku).

46      Proti, kā Komisija ir norādījusi rakstveida apsvērumos, minētie skaidrojumi nekādi nevar ietekmēt cigāru vai cigarillu Direktīvas 2011/64 izpratnē definīciju, jo atšķirībā no citām direktīvām par atsevišķām precēm, kam uzliek akcīzes nodokli, piemēram, Padomes Direktīvas 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (OV 2003, L 283, 51. lpp.), Direktīvā 2011/64 nav atsauču uz Kombinētās nomenklatūras kodiem, lai definētu tabakas izstrādājumus, kas ietilpst tās piemērošanas jomā.

47      Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, uz iesniedzējtiesas uzdoto jautājumu ir jāatbild, ka Direktīvas 2011/64 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādi tabakas izstrādājumi, kādi aplūkoti pamatlietā, kuriem daļa no dabiskas tabakas ārējā aptinuma filtra vietā ir pārklāta ar papīra papildu slāni, kas var padarīt šos izstrādājumus vizuāli līdzīgus cigaretēm, ietilpst cigāru vai cigarillu kategorijā šīs tiesību normas izpratnē.

 Par tiesāšanās izdevumiem

48      Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (piektā palāta) nospriež:

Padomes Direktīvas 2011/64/ES (2011. gada 21. jūnijs) par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādi tabakas izstrādājumi, kādi aplūkoti pamatlietā, kuriem daļa no dabiskas tabakas ārējā aptinuma filtra vietā ir pārklāta ar papīra papildu slāni, kas var padarīt šos izstrādājumus vizuāli līdzīgus cigaretēm, ietilpst cigāru vai cigarillu kategorijā šīs tiesību normas izpratnē.

[Paraksti]


*      Tiesvedības valoda – lietuviešu.