Language of document : ECLI:EU:C:2019:316

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

11 aprilie 2019(*)

„Trimitere preliminară – Structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat – Directiva 2011/64/UE – Articolul 4 alineatul (1) litera (a) – Noțiunea «trabucuri sau țigări de foi» – Rulouri de tutun cu un înveliș exterior din tutun natural acoperit parțial cu un strat suplimentar de hârtie”

În cauza C‑638/17,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE, introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei), prin decizia din 2 noiembrie 2017, primită de Curte la 15 noiembrie 2017, în procedura inițiată de

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

cu participarea:

„Skonis ir kvapas” UAB,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul E. Regan (raportor), președinte de cameră, și domnii C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič și I. Jarukaitis, judecători,

avocat general: domnul H. Saugmandsgaard Øe,

grefier: domnul M. Aleksejev, șef de unitate,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 8 noiembrie 2018,

luând în considerare observațiile prezentate:

–        pentru „Skonis ir kvapas” UAB, de P. Markovas și de R. Daugėla, advokatai;

–        pentru guvernul lituanian, de D. Stepanienė, de R. Krasuckaitė și de D. Kriaučiūnas, în calitate de agenți;

–        pentru guvernul german, de T. Henze și de S. Eisenberg, în calitate de agenți;

–        pentru guvernul italian, de G. Palmieri, în calitate de agentă, asistată de P. G. Marrone, avvocato dello Stato;

–        pentru guvernul maghiar, de G. Koós și de M. Z. Fehér, în calitate de agenți;

–        pentru Comisia Europeană, de C. Perrin și de J. Jokubauskaitė, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1        Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (JO 2011, L 176, p. 24).

2        Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri inițiate de Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Inspecția Națională Fiscală din subordinea Ministerului Finanțelor din Republica Lituania, denumită în continuare „Inspecția Națională Fiscală”) în legătură cu o rectificare fiscală aplicată „Skonis ir kvapas” UAB cu privire la impozitarea produselor din tutun importate de această societate în Lituania.

 Cadrul juridic

 Dreptul Uniunii

 Directiva 2011/64

3        Potrivit considerentelor (4) și (8) ale Directivei 2011/64:

„(4)      Diferitele tipuri de tutun prelucrat, care se disting prin caracteristici și mod de utilizare, ar trebui definite.

[…]

(8)      În interesul taxării corecte și uniforme, o definiție a țigaretelor, a trabucurilor și a țigărilor de foi, precum și a altor tipuri de tutun pentru fumat ar trebui prevăzută astfel încât rulourile de tutun care, în funcție de lungime, pot fi considerate a reprezenta două țigarete sau mai mult să fie tratate drept două țigarete sau mai mult în scopul stabilirii nivelului accizelor; un tip de trabuc asemănător în multe aspecte unei țigarete să fie tratat drept țigaretă în scopul stabilirii nivelului accizelor; tutunul de fumat, asemănător în multe aspecte tutunului tăiat fin destinat rulării în țigarete, să fie tratat drept tutun tăiat fin în scopul stabilirii nivelului accizelor; iar deșeurile de tutun să fie definite în mod clar. […]”

4        Articolul 1 din această directivă prevede:

„Prezenta directivă stabilește principiile generale pentru armonizarea structurii și a ratelor accizei care se aplică tutunului prelucrat în statele membre.”

5        Articolul 2 alineatul (1) din directiva menționată prevede:

„În sensul prezentei directive, tutun prelucrat înseamnă:

(a)      țigarete;

(b)      trabucuri și țigări de foi;

(c)      tutun de fumat:

(i)      tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete;

(ii)      alte tipuri de tutun de fumat.”

6        Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2011/64 prevede:

„În sensul prezentei directive, țigarete înseamnă:

(a)      rulouri de tutun care pot fi fumate ca atare și care nu sunt trabucuri sau țigări de foi în sensul articolului 4 alineatul (1);

[…]”

7        Articolul 4 alineatul (1) din această directivă are următorul cuprins:

„În sensul prezentei directive, următoarele sunt considerate trabucuri sau țigări de foi dacă, având în vedere proprietățile acestora și așteptările obișnuite ale clienților, pot și au rolul exclusiv de a fi fumate ca atare deoarece sunt:

(a)      rulouri de tutun cu un înveliș exterior din tutun natural;

(b)      rulouri de tutun cu umplutură mixtă și cu înveliș exterior de culoarea obișnuită a unui trabuc, din tutun reconstituit, care acoperă în întregime produsul, inclusiv, după caz, filtrul, cu excepția vârfului în cazul trabucurilor cu vârf, dacă greutatea unitară, fără a include filtrul sau muștiucul, nu este mai mică de 2,3 g și nici mai mare de 10 g, iar circumferința nu este mai mică de 34 mm pe cel puțin o treime din lungimea produsului.

[…]”

 Notele explicative la NC

8        Notele explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene, astfel cum au fost modificate (JO 2013, C 210, p. 3, denumite în continuare „Notele explicative la NC”), referitoare la subpoziția 2402 10 00, intitulată „Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) și trabucuri, care conțin tutun”, prevăd:

„[Trabucurile] (inclusiv cele cu capete tăiate) și [țigările de foi] sunt rulouri din tutun care pot fi fumate și, ținând seama de proprietățile lor, sunt destinate exclusiv să fie fumate în această stare, având:

(a)      un înveliș exterior din tutun natural care acoperă produsul în întregime, inclusiv, dacă este cazul, filtrul (dar fără niciun alt strat care acoperă parțial învelișul exterior), cu excepția vârfului în cazul trabucurilor cu vârf; […]”

 Dreptul lituanian

9        În temeiul articolului 3 alineatul 10 din Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (Legea lituaniană privind accizele), în versiunea aplicabilă litigiului principal (denumită în continuare „Legea privind accizele”):

„Sunt considerate trabucuri sau țigări de foi următoarele produse:

1)      rulourile de tutun destinat să fie fumat cu un înveliș exterior din tutun natural;

2)      rulourile de tutun destinat să fie fumat cu umplutură mixtă și un înveliș exterior din tutun reconstituit, de culoarea obișnuită a unui trabuc, care acoperă produsul în întregime, inclusiv, dacă este cazul, filtrul, cu excepția vârfului în cazul trabucurilor cu vârf, dacă greutatea unitară, fără a include filtrul sau muștiucul, nu este mai mică de 2,3 g și nici mai mare de 10 g, iar circumferința a cel puțin o treime din lungimea lor nu este mai mică de 34 mm pe cel puțin o treime din lungimea produsului.”

10      Articolul 3 alineatul 11 din Legea privind accizele prevede:

„Sunt considerate țigarete următoarele produse:

1)      rulourile de tutun destinate să fie fumate care nu sunt considerate trabucuri sau țigări de foi în temeiul alineatului 10 al prezentului articol;

[…]”

 Litigiul principal și întrebarea preliminară

11      Skonis ir kvapas a importat în Lituania între 1 septembrie 2013 și 17 aprilie 2015 produse din tutun pe care le‑a declarat în sistemul informatizat de control al circulației produselor supuse accizelor ca intrând în categoria trabucurilor sau a țigărilor de foi.

12      În urma unui control fiscal la Skonis ir kvapas, Inspecția Națională Fiscală a considerat, pe baza constatărilor laboratorului vamal, că aceste produse nu corespundeau definiției trabucurilor sau a țigărilor de foi, astfel cum este prevăzută la articolul 3 alineatul 10 din Legea privind accizele, și că acestea trebuiau, dimpotrivă, să fie considerate țigarete, în sensul articolului 3 alineatul 11 din această lege. Astfel, potrivit constatărilor acestui laborator, produsele respective, care constau în rulouri de tutun tăiat fin cu o lungime de 87 de milimetri (mm) și o circumferință de 8 mm, cu filtru, cu un înveliș din tutun natural, erau, în plus, acoperite, la nivelul filtrului, cu un strat suplimentar de hârtie.

13      Prin urmare, printr‑o decizie din 21 septembrie 2015, Inspecția Națională Fiscală a obligat Skonis ir kvapas la plata unei accize suplimentare, majorată cu dobânzi de întârziere, și i‑a aplicat o amendă în legătură cu acciza.

14      Skonis ir kvapas a sesizat Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Comisia pentru litigii fiscale de pe lângă Guvernul Republicii Lituania, denumită în continuare „Comisia pentru litigii fiscale”) cu o contestație împotriva acestei decizii. Comisia pentru litigii fiscale a admis această contestație și a anulat decizia menționată.

15      Acțiunea introdusă de Inspecția Națională Fiscală împotriva deciziei Comisiei pentru litigii fiscale a fost respinsă printr‑o hotărâre a Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunalul Administrativ Regional din Vilnius, Lituania) din 2 iunie 2016.

16      Instanța de trimitere, în fața căreia Inspecția Națională Fiscală a declarat recurs, consideră că soluția litigiului depinde de interpretarea articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2011/64. Aceasta ridică în special problema dacă împrejurarea că învelișul exterior din tutun natural sau reconstituit pe care îl au rulourile de tutun este acoperit parțial cu un strat suplimentar de hârtie este relevantă în ceea ce privește clasificarea acestor rulouri în categoria trabucurilor sau a țigărilor de foi, în sensul acestei dispoziții.

17      Astfel, pe de o parte, întrucât această dispoziție prevede că rulourile din tutun intră în categoria trabucurilor sau a țigărilor de foi atunci când au un înveliș exterior din tutun natural sau reconstituit, s‑ar putea considera că existența unui strat suplimentar de hârtie, pe o parte a acestui înveliș, nu este relevantă pentru respectiva clasificare.

18      Cu toate acestea, pe de altă parte, termenul exterior utilizat pentru a califica învelișul vizat la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2011/64 ar evidenția importanța fundamentală a acestui înveliș situat la exteriorul produsului din tutun întrucât este vizibil pentru consumator. Această constatare ar fi confirmată de sintagma „înveliș […] de culoarea obișnuită a unui trabuc” care figurează la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din această directivă. Prin urmare, împrejurarea că o parte a învelișului exterior este acoperită cu un strat suplimentar de hârtie ar putea exclude produsele în discuție din categoria trabucurilor sau a țigărilor de foi, întrucât nu ar avea una dintre caracteristicile prevăzute de directiva menționată.

19      Pe de altă parte, în conformitate cu considerentul (4) al Directivei 2011/64, aceasta ar distinge diferite tipuri de tutun prelucrat care se deosebesc prin caracteristici și mod de utilizare. În plus, considerentul (8) al acestei directive ar avea în vedere, printre altele, ca un trabuc asemănător în multe aspecte unei țigarete să fie tratat drept țigaretă. Or, utilizarea unui strat de hârtie care acoperă învelișul din tutun natural la nivelul filtrului ar avea drept consecință faptul că produsele în discuție în litigiul principal devin asemănătoare din punct de vedere vizual cu țigaretele obișnuite cu filtru.

20      Instanța de trimitere arată de asemenea că Notele explicative la NC menționează în mod explicit că produsele recunoscute ca trabucuri trebuie să aibă un înveliș exterior din tutun natural care acoperă produsul în întregime, inclusiv, dacă este cazul, filtrul, dar fără niciun alt strat care acoperă parțial învelișul exterior.

21      În aceste condiții, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 4 alineatul (1) din Directiva [2011/64] trebuie interpretat în sensul că expresia «trabucuri sau țigări de foi» include (sau nu include) cazul în care o parte a învelișului din tutun natural sau reconstituit este acoperită și de alt strat exterior (de hârtie), precum în litigiul principal? Împrejurarea că utilizarea hârtiei ca strat suplimentar în învelișul exterior al produsului din tutun (acolo unde se află filtrul) determină asemănarea sa vizuală cu o țigaretă este relevantă pentru a se răspunde la această întrebare?”

 Cu privire la întrebarea preliminară

22      Cu titlu introductiv, trebuie amintit că revine Curții sarcina de a extrage din ansamblul elementelor furnizate de instanța de trimitere, mai ales din motivarea deciziei de trimitere, elementele de drept al Uniunii care necesită o interpretare, având în vedere obiectul litigiului principal (Hotărârea din 19 decembrie 2018, AREX CZ, C‑414/17, EU:C:2018:1027, punctul 35 și jurisprudența citată).

23      În speță, trebuie să se arate că, la articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b), Directiva 2011/64 distinge rulourile de tutun cu un înveliș exterior din tutun natural de cele cu un înveliș exterior din tutun reconstituit. Or, din informațiile furnizate de instanța de trimitere reiese că produsele în discuție în litigiul principal sunt acoperite în întregime, inclusiv la nivelul filtrului, de un înveliș din tutun natural.

24      Prin urmare, trebuie să se considere că, prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 4 alineatul (1) litera (a) din această directivă trebuie interpretat în sensul că produsele din tutun precum cele în discuție în litigiul principal, al căror înveliș exterior din tutun natural este acoperit parțial cu un strat suplimentar de hârtie la nivelul filtrului, care poate determina o asemănare vizuală a acestor produse cu țigaretele, intră în categoria trabucurilor sau a țigărilor de foi, în sensul acestei dispoziții.

25      Pentru a garanta o punere în aplicare armonizată, interpretarea noțiunilor Directivei 2011/64 trebuie să fie autonomă, întemeiată pe formularea dispozițiilor în cauză, precum și pe economia acestei directive și pe obiectivele urmărite de aceasta (a se vedea prin analogie Hotărârea din 30 martie 2006, Smits‑Koolhoven, C‑495/04, EU:C:2006:218, punctul 17 și jurisprudența citată).

26      În primul rând, în ceea ce privește articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/64, această dispoziție se limitează la a prevedea că rulourile de tutun cu un înveliș exterior din tutun natural sunt considerate trabucuri sau țigări de foi dacă, având în vedere proprietățile acestora și așteptările obișnuite ale clienților, pot și au rolul exclusiv de a fi fumate ca atare. Prin urmare, trebuie să se constate că din textul acestei dispoziții rezultă că rulourile de tutun care sunt acoperite cu acest înveliș exterior din tutun natural intră, în principiu, în categoria trabucurilor sau a țigărilor de foi, în sensul acestei dispoziții.

27      În al doilea rând, în ceea ce privește economia acestei directive, trebuie să se arate că articolul 3 alineatul (1) litera (a) din aceasta califică drept țigarete rulourile de tutun care pot fi fumate ca atare și care nu sunt trabucuri sau țigări de foi în sensul articolului 4 alineatul (1) din directiva menționată. Or, astfel cum s‑a amintit la punctul 23 din prezenta hotărâre, această din urmă dispoziție vizează atât rulourile de tutun cu un înveliș exterior din tutun natural, cât și pe cele cu un înveliș exterior din tutun reconstituit.

28      Rezultă de aici, mai întâi, că materialul din care este făcut acest înveliș exterior constituie criteriul esențial pe baza căruia Directiva 2011/64 operează distincția dintre categoria trabucurilor și a țigărilor de foi și cea a țigaretelor.

29      În continuare, trebuie să se observe că, în scopul clasificării în categoria trabucurilor și a țigărilor de foi, articolul 4 alineatul (1) litera (a) din această directivă menționează numai un înveliș exterior din tutun natural, în timp ce articolul 4 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată, pe lângă faptul că se referă la un înveliș exterior din tutun reconstituit, prevede caracteristici suplimentare referitoare, printre altele, la masa și la dimensiunea rulourilor de tutun, precum și la culoarea acestui înveliș.

30      După cum au susținut guvernul lituanian și Comisia Europeană în observațiile lor scrise, precum și în ședință, tendința crescândă a produselor cu un înveliș din tutun reconstituit de a semăna vizual cu țigaretele explică caracteristicile suplimentare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/64, care au drept obiectiv să garanteze că produsele care intră sub incidența dispoziției respective în scopul impozitării lor se disting suficient de țigarete.

31      Reiese de aici că articolul 4 alineatul (1) litera (a) din această directivă, interpretat în lumina economiei acesteia, trebuie înțeles în sensul că, în principiu, dată fiind prezența unui înveliș exterior din tutun natural, produsele în discuție intră în categoria trabucurilor sau a țigărilor de foi.

32      Cu toate acestea, trebuie să se verifice dacă prezența unui strat suplimentar de hârtie la nivelul filtrului poate repune în discuție o astfel de clasificare în sensul directivei menționate.

33      În această privință, trebuie să se arate că definiția categoriei trabucurilor sau a țigărilor de foi, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2011/64, precizează de asemenea că produsele în cauză pot intra în această categorie dacă, având în vedere proprietățile lor și așteptările obișnuite ale clienților, pot și au rolul exclusiv de a fi fumate ca atare.

34      Astfel, produse precum cele în discuție în litigiul principal nu ar putea intra în categoria trabucurilor sau a țigărilor de foi în sensul acestei directive, în cazul în care, deși constau în rulouri de tutun cu un înveliș exterior din tutun natural, ele nu au rolul de a fi fumate ca atare, date fiind proprietățile acestora și așteptările obișnuite ale clienților.

35      În această privință, din observațiile scrise prezentate Curții, precum și din dezbaterile din ședință reiese că, pentru consumatori, un înveliș exterior din tutun natural conferă rulourilor de tutun care îl au un aspect vizual, o viteză de ardere și un gust în timpul fumatului care le disting de țigarete.

36      În cazul în care, la fel ca pentru produsele în discuție în litigiul principal, stratul suplimentar de hârtie nu acoperă decât filtrul și nu se extinde la partea din produse care se consumă prin ardere, nu se poate considera că acest strat suplimentar repune în discuție faptul că astfel de produse au vocația de a fi fumate ca atare.

37      Existența unui astfel de strat suplimentar de hârtie nu justifică, așadar, repunerea în discuție a clasificării produselor precum cele în discuție în litigiul principal în categoria trabucurilor sau a țigărilor de foi, având în vedere că ele îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/64.

38      În al treilea rând, o astfel de interpretare este confirmată de obiectivele urmărite de această directivă. În acest sens, astfel cum rezultă din articolul 1, directiva menționată are ca scop stabilirea principiilor generale pentru armonizarea structurii și a ratelor accizei care se aplică tutunului prelucrat în statele membre. În acest scop, considerentul (4) al aceleiași directive enunță că diferitele tipuri de tutun prelucrat, care se disting prin caracteristici și mod de utilizare, ar trebui definite.

39      În plus, astfel cum s‑a arătat în esență în considerentul (8) al Directivei 2011/64, în interesul taxării corecte și uniforme, o definiție a țigaretelor, a trabucurilor și a țigărilor de foi, precum și a celorlalte tipuri de tutun pentru fumat ar trebui prevăzută astfel încât produsele asemănătoare în multe aspecte produselor care intră sub incidența acestei directive să fie tratate ca acestea.

40      Pentru a atinge aceste obiective, directiva menționată, pe de o parte, procedează, la articolul 2 alineatul (1), la o clasificare în trei categorii a tutunului prelucrat care face obiectul armonizării prevăzute de directiva respectivă, dintre care prima privește țigaretele, cea de a doua trabucurile și țigările de foi, iar cea de a treia tutunul de fumat, și, pe de altă parte, definește, la articolele 3-5, produsele vizate de fiecare dintre aceste categorii, în funcție de caracteristicile lor proprii.

41      În speță, din informațiile furnizate de instanța de trimitere reiese că stratul suplimentar de hârtie care acoperă produse precum cele în discuție în litigiul principal ar putea determina eventual o asemănare vizuală a acestora cu țigaretele. Guvernele lituanian, german și italian deduc de aici că, pentru a atinge obiectivul vizat la considerentul (8) din Directiva 2011/64, ar trebui să se considere astfel de produse ca fiind țigarete în sensul acestei directive. Or, o astfel de interpretare nu poate fi reținută.

42      În primul rând, deși considerentul (8) al Directivei 2011/64, întrucât enunță că un tip de trabuc asemănător în multe aspecte unei țigarete trebuie să fie tratat drept țigaretă, permite clarificarea criteriilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 4 alineatul (1) din aceasta pentru a distinge țigaretele de trabucuri sau țigări de foi, acest considerent nu poate justifica înlăturarea definițiilor reținute de legiuitorul Uniunii în scopul clasificării unor produse precum cele în discuție în litigiul principal.

43      În continuare, astfel cum reiese din considerentele (4) și (8) ale directivei menționate, obiectivele urmărite de aceasta necesită ca diferitele categorii de tutun prelucrat să fie definite în funcție de criterii referitoare la caracteristicile lor și la modul lor de utilizare, precum cele amintite la punctele 26 și 28 din prezenta hotărâre, în ceea ce privește trabucurile sau țigările de foi.

44      Prevalarea, în temeiul considerentului (8) al Directivei 2011/64, a unei aprecieri care privește exclusiv asemănarea vizuală a unor produse precum cele în discuție în litigiul principal cu țigaretele, pe baza criteriilor prevăzute în mod expres la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din această directivă, ar fi, așadar, în mod necesar prejudiciabilă realizării obiectivelor pe care directiva respectivă urmărește să le atingă.

45      Pe de altă parte, clasificarea unor produse precum cele în discuție în litigiul principal în categoria trabucuri sau a țigărilor de foi, în sensul Directivei 2011/64, nu poate fi repusă în discuție de Notele explicative la NC, care prevăd în mod explicit că trabucurile și țigările de foi sunt rulouri de tutun cu un înveliș exterior din tutun natural care acoperă produsul în întregime (dar fără niciun alt strat care acoperă parțial învelișul exterior).

46      Astfel, după cum a arătat Comisia în observațiile sale scrise, Notele explicative menționate nu pot avea vreo incidență asupra definiției trabucurilor sau a țigărilor de foi în sensul Directivei 2011/64 în măsura în care, spre deosebire de alte directive referitoare la anumite produse accizabile, cum ar fi Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO 2003, L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98), Directiva 2011/64 nu operează o trimitere la codurile din Nomenclatura combinată pentru definirea tutunului prelucrat care intră în domeniul său de aplicare.

47      Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/64 trebuie interpretat în sensul că produsele din tutun precum cele în discuție în litigiul principal, al căror înveliș exterior din tutun natural este acoperit parțial cu un strat suplimentar de hârtie la nivelul filtrului, care poate determina o asemănare vizuală a acestor produse cu țigaretele, intră în categoria trabucurilor sau a țigărilor de foi, în sensul acestei dispoziții.

 Cu privire la cheltuielile de judecată

48      Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declară:

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat trebuie interpretat în sensul că produsele din tutun precum cele în discuție în litigiul principal, al căror înveliș exterior din tutun natural este acoperit parțial cu un strat suplimentar de hârtie la nivelul filtrului, care poate determina o asemănare vizuală a acestor produse cu țigaretele, intră în categoria trabucurilor sau a țigărilor de foi, în sensul acestei dispoziții.

Semnături


*      Limba de procedură: lituaniana.