Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. února 2019 společností Biogaran proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-677/14, Biogaran v. Komise

(Věc C-207/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Biogaran (zástupci: M. Utges Manley, solicitor, A. Robert, advokátka, O. de Juvigny, T. Reymond, J. Killick, J. Jourdan, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil v plném rozsahu rozsudek Tribunálu ze dne 12. prosince 2018 ve věci T-677/14;

zrušil čl. 1 písm. b) bod iv), čl. 7 odst. 1) písm. b) a článek 8 rozhodnutí Komise C(2014) 4955 final, [věc AT.39612 – Périndopril (Servier)], v rozsahu, v němž se týkají společnosti Biogaran;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku společnost Biogaran tvrdí, že rozsudek vychází z nesprávného právního posouzení v rozsahu, v němž je v něm konstatována protiprávnost licence z toho důvodu, že urovnání smírem má protisoutěžní cíl. Rozsudek je podle navrhovatelky založen na extenzivním pojetí pojmu protiprávního jednání z hlediska účelu a opomíjí neexistenci zkušeností a zjevného omezení. Rozsudek je kromě toho založen na nesprávném právním posouzení, v jehož rámci nebyl zohledněn ani kontext urovnání smírem mezi Servier a Niche, ani skutečnost, že tyto subjekty nebyly potenciálními konkurenty.

V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku společnost Biogaran namítá, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, pokud nahradil vlastní odůvodnění odůvodněním Komise. Tribunál má za to, že údajná pobídka společnosti Biogaran byla „rozhodující“, jelikož určila rozhodnutí společnosti Niche nevstoupit na trh. Oznámení námitek ani předmětné rozhodnutí ovšem nepotvrzují ani neprokazují, že by tato pobídka kvalifikovaná pouze jako „dodatečná“ byla „rozhodující“ při akceptování podmínek urovnání smírem společností Niche.

V rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku společnost Biogaran tvrdí, že Tribunál porušil zásadu proporcionality a cíle článku 101 SFEU, pokud kromě odpovědnosti její mateřské společnosti konstatoval i odpovědnost společnosti Biogaran. Vzhledem k tomu, že Tribunál rozhodl, že se mateřská společnost přímo podílela na protiprávním jednání a využila svoji pravomoc vykonávat kontrolu tak, aby její dceřiná společnost přispívala k jejímu vlastnímu protiprávnímu jednání, takže dceřiná společnost přišla o veškerou samostatnost, odpovědnost dceřiné společnosti spolu s odpovědností její mateřské společnosti nelze konstatovat, ledaže by Tribunál překročil rámec toho, co je nezbytně nutné k řádnému uplatnění pravidel hospodářské soutěže.

V rámci čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku má společnost Biogaran za to, že rozsudek musí být zrušen v rozsahu, v němž potvrzuje zásadu a způsob výpočtu pokuty navzdory složitosti a novosti posuzované věci a neexistenci jakékoliv rozhodující úlohy společnosti Biogaran.

____________