Language of document :

Žalba koju je 28. veljače 2019. podnio Biogaran protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-677/14, Biogaran protiv Komisije

(predmet C-207/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Biogaran (zastupnici: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, O. de Juvigny, T. Reymond, J. Killick, J. Jourdan, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

U potpunosti poništiti presudu koju je Opći sud donio 12. prosinca 2018. u predmetu T-677/14;

poništiti članak 1. točku (b) podtočku (iv), članak 7. stavak 1. točku (b) i članak 8. Odluke Komisije C(2014) 4955 final, [predmet AT.39612 – Périndopril (Servier)], u mjeri u kojoj se odnose na društvo Biogaran ;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvim žalbenim razlogom društvo Biogaran navodi da je presuda zahvaćena pogreškama koje se tiču prava jer se njome potvrđuje nezakonitost licence s obrazloženjem da mirno rješavanje spora ima protutržišni cilj. Prema mišljenju žalitelja, presuda se temelji na širokom poimanju pojma povrede s obzirom na cilj i njome se zanemaruje izostanak iskustva i očito ograničenje. Osim toga, presuda se temelji na pogrešnom pravnom testu kojim se zanemaruje kontekst mirnog rješavanja spora o kojem su se sporazumjela društva Servier i Niche te činjenica da potonja društva nisu bila potencijalni konkurenti.

Drugim žalbenim razlogom društvo Biogaran ističe da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava zamijenivši vlastito obrazloženje s Komisijinim. Opći sud smatra da je navodno poticanje društva Biogarana bilo „odlučujuće” zbog toga što je odredilo odluku društva Niche da ne uđe na tržište. Međutim, ni u obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku niti u odluci ne podržava se niti utvrđuje da je to poticanje, kvalificirano samo kao „dodatno”, bilo „odlučujuće” prilikom prihvaćanja uvjeta mirnog rješavanja spora društva Niche.

Društvo Biogaran trećim žalbenim razlogom navodi da Opći sud nije uzeo u obzir načelo proporcionalnosti i ciljeve članka 101. UFEU-a time što je, pored odgovornosti matičnog društva, utvrdio njegovu odgovornost. Budući da je Opći sud presudio da je matično društvo izravno sudjelovalo u povredi i da je upotrijebilo svoje nadzorne ovlasti da bi njegovo društvo kćer pridonijelo njegovu vlastitu protupravnom ponašanju, na način da društvo kćer nije imalo nikakvu autonomiju, ne može se smatrati da je osim matičnog društva odgovorno društvo kći, a da se ne prekorači ono što je nužno potrebno za pravilnu primjenu pravila tržišnog natjecanja.

Četvrtim žalbenim razlogom društvo Biogaran smatra da presudu treba ukinuti jer se njome potvrđuju načelo i način izračuna novčane kazne, unatoč prirodi ovog predmeta koja je složena i bez presedana te izostanku bilo kakve odlučujuće uloge društva Biogaran.

____________