Language of document :

Odvolanie podané 28. februára 2019: Biogaran proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-677/14, Biogaran/Komisia

(vec C-207/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Biogaran (v zastúpení: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, O. de Juvigny, T. Reymond, J. Killick, J. Jourdan, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

v celom rozsahu zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 vo veci T-677/14,

zrušiť článok 1 písm. b) bod iv), článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 8 rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa týkajú spoločnosti Biogaran,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V rámci prvého odvolacieho dôvodu Biogaran tvrdí, že rozsudok vychádza z nesprávnych právnych posúdení v rozsahu, v akom sa ním konštatuje, že licencia má charakter porušenia z dôvodu, že urovnanie má protisúťažný cieľ. Podľa odvolateľky spočíva rozsudok na širokom chápaní pojmu porušenie z hľadiska cieľa a prehliada neexistenciu skúsenosti a zjavného obmedzenia. Rozsudok navyše vychádza z nesprávneho právneho posúdenia, v rámci ktorého sa nezohľadňuje kontext urovnania uzavretého skupinou Servier a spoločnosťou Niche, ako ani skutočnosť, že tieto subjekty neboli potenciálnymi konkurentmi.

V rámci druhého odvolacieho dôvodu Biogaran tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď svojím vlastným odôvodnením nahradil odôvodnenie Komisie. Všeobecný súd zastáva názor, že údajný stimul spoločnosti Biogaran bol „rozhodujúci“, keďže určil rozhodnutie spoločnosti Niche nevstúpiť na trh. Ani oznámenie o výhradách, ani rozhodnutie však nepotvrdzujú ani nepreukazujú to, že by tento stimul, ktorý je kvalifikovaný len ako „dodatočný“, bol „rozhodujúci“ v rámci akceptovania podmienok urovnania zo strany spoločnosti Niche.

Biogaran v rámci tretieho odvolacieho dôvodu tvrdí, že Všeobecný súd porušil zásadu proporcionality a ciele článku 10 ZFEÚ, keď konštatoval jej zodpovednosť popri zodpovednosti jej materskej spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že Všeobecný súd rozhodol, že materská spoločnosť sa priamo zúčastnila na porušení a využila svoju právomoc vykonávať kontrolu tak, aby jej dcérska spoločnosť prispievala k jej vlastnému protiprávnemu správaniu, takže dcérska spoločnosť bola zbavená akejkoľvek samostatnosti, nemôže konštatovať, že dcérska spoločnosť je zodpovedná popri svojej materskej spoločnosti, ibaže by išiel nad rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na riadne uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

V rámci štvrtého odvolacieho dôvodu Biogaran zastáva názor, že rozsudok je potrebné zrušiť v rozsahu, v akom potvrdzuje podstatu a spôsob výpočtu pokuty napriek zložitosti a novosti predmetnej veci a neexistencii akejkoľvek rozhodujúcej úlohy spoločnosti Biogaran.

____________