Language of document :

Överklagande ingett den 28 februari 2019 av Biogaran av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-677/14, Biogaran mot kommissionen

(Mål C-207/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Biogaran (ombud: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, O. de Juvigny, T. Reymond, J. Killick, J. Jourdan, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

i sin helhet upphäva den dom som tribunalen meddelade den 12 december 2018 i mål T-677/14,

ogiltigförklara artiklarna 1 b iv, 7.1 b och 8 i kommissionens beslut C(2014) 4955 final (ärende AT.39612-Perindopril (SERVIER)) i den del de rör Biogaran, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Biogaran gör genom den första grunden gällande att tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i domen, eftersom den däri fastställde att licensen var en överträdelse på grund av att förlikningen hade ett konkurrensbegränsande syfte. Klaganden anser att domen grundas på en extensiv uppfattning av begreppet överträdelse på grund av syftet och att den inte beaktar att det saknas erfarenhet och någon uppenbar konkurrensbegränsning. Domen grundas vidare på ett felaktigt rättsligt test som varken tar hänsyn till det sammanhang, i vilket det förlikningsavtal som slutits mellan Servier och Niche ingår i, eller den omständigheten att dessa två bolag inte var potentiella konkurrenter.

Biogaran gör genom den andra grunden gällande att tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning genom att byta ut kommissionens motivering mot sin egen motivering. Tribunalen fann att det påstådda incitament som Biogaran ska ha gett upphov till var ”avgörande” för Niche:s beslut att inte inträda på marknaden. Dock förhåller det sig så att varken meddelandet om invändningar eller beslutet varken underbygger eller fastställer att incitamentet, vilket endast definierats såsom ett ”ytterligare ” incitament, var av ”angörande” betydelse för att Niche skulle acceptera förlikningsvillkoren.

Biogaran gör genom den tredje grunden gällande att tribunalen har åsidosatt proportionalitetsprincipen och målen i artikel 101 FEUF genom att finna att Biogaran, utöver det ansvar som skulle tillskrivas moderbolaget, skulle hållas ansvarigt. Eftersom tribunalen fann att moderbolaget direkt hade deltagit i överträdelsen och hade använt sin kontroll över dotterbolaget för att få det att bidra till moderbolagets konkurrensbegränsande agerande på ett sådant sätt att dotterbolaget inte själv kunde bestämma, ska dotterbolaget inte hållas ansvarigt utöver moderbolaget då detta nämligen skulle gå utöver vad som är absolut nödvändigt för att tillämpa konkurrensreglerna på ett riktigt sätt.

Biogaran gör genom den fjärde grunden gällande att domen ska upphävas då den princip som legat till grund för och den beräkningsmetod som använts för att fastställa bötesbeloppet fastställs i domen, trots att omständigheterna i det aktuella målet både är komplexa och inte har behandlats tidigare och att Biogaran inte har haft någon avgörande roll.

____________