Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nizozemsko) dne 15. ledna 2019 – trestní řízení proti P. F. Kamstra Recycling BV

(Věc C-23/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden se sídlem v Arnhemu

Účastnice původního trestního řízení

P. F. Kamstra Recycling BV

Předběžné otázky

Látka, která není vedlejším produktem ve smyslu směrnice 2008/981 , per definitionem také není považována za vedlejší produkt živočišného původu ve smyslu nařízení č. 1069/20092 , a tedy není podle čl. 1 odst. 3 nařízení č. 1013/20063 vyloučena z oblasti působnosti posledně uvedeného nařízení? Nebo není vyloučeno, že látka spadá do definice vedlejších produktů živočišného původu ve smyslu nařízení o vedlejších produktech živočišného původu z roku 2009, pokud tato látka nesplňuje podmínky čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/98 a tudíž bez dalšího nespadá do působnosti nařízení č. 1013/2006?

Jak je nutno chápat přepravu odpadů, na něž se vztahují požadavky pro schválení podle nařízení (ES) č. 1774/20024 (nyní nařízení č. 1069/2009) ve smyslu čl. 1 odst. 3 nařízení č. 1013/2006: Je tím myšlena doprava vedlejších produktů živočišného původu (z jedné země do druhé), aniž by bylo relevantní, do které kategorie tento materiál spadá? Nebo je tím myšlena doprava materiálu uvedeného v článku 48 nařízení č. 1069/2009 (dříve článek 8 nařízení č. 1774/2002), který je omezen na vedlejší produkty živočišného původu a produkty z nich získané ve smyslu tohoto ustanovení, tedy materiál kategorie 1, materiál kategorie 2 a některé z nich získané produkty včetně zpracovaných živočišných bílkovin získaných z materiálu kategorie 3?

V případě, že se pod přepravou odpadů, na něž se vztahují požadavky pro schválení podle nařízení (ES) č. 1774/2002 (nyní nařízení č. 1069/2009) ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení č. 1013/2006, rozumí doprava vedlejších produktů živočišného původu (z jedné země do druhé), aniž by bylo relevantní, do které kategorie tento materiál patří, musí pak být čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení č. 1013/2006 dále vykládán v tom smyslu, že je tím myšlena také přeprava směsí z vedlejších produktů živočišného původu a jiných látek, a pokud ano, je relevantní poměr, v jakém jsou vedlejší produkty živočišného původu a jiné látky smíseny? Nebo vedlejší produkt živočišného původu ztrácí povahu vedlejšího produktu živočišného původu ve smyslu nařízení č. 1069/2009 a je po smíchání s jinou látkou považován za odpad ve smyslu nařízení č. 1013/2006?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. 2008, L 312, s. 3).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. 2009, L 300, s. 1).

3     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. 2006, L 190, s. 1).

4     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (Úř. věst. 2002, L 273, s. 1; Zvl. vyd. 03/37, s. 92).