Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Madalmaad) 15. jaanuaril 2019 – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: P. F. Kamstra Recycling BV

(kohtuasi C-23/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Arnhemi kohtumaja

Põhikohtuasja pool

P. F. Kamstra Recycling BV

Eelotsuse küsimused

1.    Kas materjal, mis ei ole kõrvalsaadus direktiivi 2008/98/EÜ1 – jäätmeid käsitlev raamdirektiiv – tähenduses, ei ole per definitionem ka loomne kõrvalsaadus määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses, millest tulenevalt ei jää kõnealune materjal vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/20062 artikli 1 lõikele 3 viimati nimetatud määruse kohaldamisalast välja? Või ei ole välistatud, et materjal liigitub loomseks kõrvalsaaduseks määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses, kuigi see ei vasta direktiivi 2008/98/EÜ artikli 5 lõike 1 tingimustele, millest tulenevalt ei kuulu kõnealune materjal automaatselt määruse (EÜ) nr 1013/2006 kohaldamisalasse?

2.    Kuidas tuleb mõista määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 1 lõikes 3 viidatud jäätmesaadetisi, mille suhtes on kohaldatavad määruses (EÜ) nr 1774/20023 – nüüd „määrus (EÜ) nr 1069/2009“4 – sisalduvad heakskiidunõuded: Kas nende all on mõeldud loomsete kõrvalsaaduste vedu (ühest riigist teise), ilma et oleks oluline, millisesse kategooriasse kõnealune materjal kuulub? Või on nende all mõeldud määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklis 48 (varem määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikkel 8) nimetatud materjali vedu, mis hõlmab üksnes loomseid kõrvalsaadusi ja nendest saadud tooteid viidatud sätte tähenduses, seega 1. kategooria materjale, 2. kategooria materjale ja teatavaid nendest saadud tooteid, sealhulgas 3. kategooria materjalidest saadud töödeldud loomseid valke?

3.    Kas juhul, kui määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 1 lõikes 3 viidatud jäätmesaadetistega, mille suhtes on kohaldatavad määruses (EÜ) nr 1774/2002 – nüüd „määrus (EÜ) nr 1069/2009“ – sisalduvad heakskiidunõuded, on mõeldud loomsete kõrvalsaaduste vedu (ühest riigist teise), ilma et oleks oluline, millisesse kategooriasse kõnealune materjal kuulub, tuleb määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 1 lõike 3 punkti d lisaks tõlgendada nii, et nende jäätmesaadetistega on mõeldud ka loomsetest kõrvalsaadustest ja muudest materjalidest koosneva segu vedu, ja kui vastus on jaatav, siis kas seejuures on oluline loomsete kõrvalsaaduste ja muude materjalide vahekord segus? Või kaotab loomne kõrvalsaadus loomse kõrvalsaaduse staatuse määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses ja muude materjalidega segunemise tõttu loetakse seda jäätmeteks määruse (EÜ) nr 1013/2006 tähenduses?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT 2008, L 312, lk 3).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT 2006, L 190, lk 1).

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (EÜT 2002, L 273, lk 1; ELT eriväljaanne 03/37, lk 186).

4     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT 2009, L 300, lk 1).