Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Alankomaat) on esittänyt 15.1.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on P.F. Kamstra Recycling BV

(asia C-23/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

P.F. Kamstra Recycling BV

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko niin, että aine, joka ei ole jätehuollon puitedirektiivissä1 tarkoitettu sivutuote, ei luonnollisestikaan ole myöskään vuoden 2009 sivutuoteasetuksessa2 tarkoitettu eläimistä saatava sivutuote, joten kyseinen aine ei jää jätteensiirtoasetuksen3 soveltamisalan ulkopuolelle jätteensiirtoasetuksen 1 artiklan 3 kohdan perusteella? Vai onko mahdollista, että aine kuuluu vuoden 2009 sivutuoteasetuksessa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden määritelmän piiriin, jos se ei täytä jätehuollon puitedirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, joten kyseinen tuote ei välttämättä kuulu jätteensiirtoasetuksen soveltamisalaan?

Mitä tarkoitellaan jätteensiirtoasetuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla siirrolla, jonka osalta noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1774/20024 – josta on tullut asetus (EY) N:o 1069/2009 – hyväksyntävaatimuksia: tarkoitetaanko sillä eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetusta (maasta toiseen) riippumatta siitä, mihin luokkaan kyseinen aines kuuluu? Vai tarkoitetaanko sillä sitä, että kuljetetaan vuoden 2009 sivutuoteasetuksen 48 artiklassa (entinen asetuksen 1774/2002 8 artikla) tarkoitettua ainesta, joka rajoittuu kyseisessä artiklassa tarkoitettuihin eläimistä saataviin sivutuotteisiin tai johdettuihin tuotteisiin eli luokkaan 1 kuuluvaan ainekseen, luokkaan 2 kuuluvaan ainekseen ja tiettyihin niistä johdettuihin tuotteisiin, mukaan lukien luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta johdettu käsitelty eläinvalkuainen?

Jos jätteensiirtoasetuksen 1 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla siirrolla, jonka osalta noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 – josta on tullut asetus (EY) N:o 1069/2009 – hyväksyntävaatimuksia, tarkoitetaan eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetusta (maasta toiseen) riippumatta siitä mihin luokkaan kyseinen aines kuuluu, onko jätteensiirtoasetuksen 1 artiklan 3 kohdan d alakohtaa sitten tulkittava siten, että siinä tarkoitetaan myös eläimistä saatavien sivutuotteiden ja muiden aineiden seosten siirtoja, ja jos on, onko eläimistä saatavien sivutuotteiden ja muiden aineiden sekoitussuhteella tässä yhteydessä merkitystä? Vai menettääkö eläimistä saatava sivutuote vuoden 2009 sivutuoteasetuksessa tarkoitetun eläimistä saatavan sivutuotteen luonteen ja tuleeko siitä jätteensiirtoasetuksessa tarkoitettua jätettä, jos kyseinen sivutuote sekoitetaan toisen aineen kanssa?

____________

1 Jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (EUVL 2008, L 312, s. 3).

2 Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta 21.10.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) (EUVL 2009, L 300, s. 1).

3 Jätteiden siirrosta 14.6.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 (EUVL 2006, L 190, s. 1).

4 Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3.10.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 (EYVL 2002, L 273, s. 1).