Language of document :

2019 m. sausio 15 d. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš P.F. Kamstra Recycling BV

(Byla C-23/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Šalis pagrindinėje byloje

P.F. Kamstra Recycling BV

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar medžiaga, kuri nėra šalutinis produktas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvą 2008/98/EB1 (Atliekų pagrindų direktyva), iš esmės taip pat nėra šalutinis gyvūninis produktas, kaip jis suprantamas pagal 2009 m. Šalutinių gyvūninių produktų reglamentą, taigi ji nepatenka tarp medžiagų, kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/20062 1 straipsnio 3 dalį šis reglamentas netaikomas? O gal neatmestina, kad medžiaga patenka į 2009 m. Šalutinių gyvūninių produktų reglamente pateiktą šalutinių gyvūninių produktų sąvokos apibrėžtį, jei ji neatitinka Direktyvos 2008/98/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, taigi automatiškai nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 taikymo sritį?

2.    Kaip pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 1 straipsnio 3 dalį turi būti suprantamas atliekų, kurioms taikomi Reglamente (EB) Nr. 1774/20023 (dabar – Reglamentas Nr. 1069/20094 ) nustatyti patvirtinimo reikalavimai, vežimas: ar jis reiškia šalutinių gyvūninių produktų transportavimą (iš vienos šalies į kitą), neatsižvelgiant į tai, kuriai kategorijai ši medžiaga priklauso? O gal tai yra 2009 m. Šalutinių gyvūninių produktų reglamento 48 straipsnyje (anksčiau – Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 8 straipsnis) nurodytų medžiagų, apribotų šalutiniais gyvūniniais produktais ir iš jų gautais produktais, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, t. y. 1 kategorijos medžiagų, 2 kategorijos medžiagų ir tam tikrų iš jų gautų produktų, įskaitant iš 3 kategorijos medžiagos gautus perdirbtus gyvūninius baltymus, transportavimas?

3.    Ar tuo atveju, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 1 straipsnio 3 dalies d punktą atliekų, kurioms taikomi Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 (dabar – Reglamentas Nr. 1069/2009) nustatyti patvirtinimo reikalavimai, vežimas turi būti suprantamas kaip šalutinių gyvūninių produktų transportavimas (iš vienos šalies į kitą), neatsižvelgiant į tai, kuriai kategorijai ši medžiaga priklauso, Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 1 straipsnio 3 dalies d punktas turi būti aiškinamas taip, kad toks vežimas taip pat apima šalutinių gyvūninių produktų ir kitų medžiagų mišinių vežimą ir, jei taip, ar reikšmingas šalutinių gyvūninių produktų ir kitų medžiagų santykis mišinyje? O gal šalutinis gyvūninis produktas praranda šalutinio gyvūninio produkto, kaip jis suprantamas pagal 2009 m. Šalutinių gyvūninių produktų reglamentą, pobūdį ir kaip mišinio su kita medžiaga dalis laikomas atlieka, kaip tai suprantama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006?

____________

1 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008, p. 3).

2 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo.

3 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, nustatantis sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (OL L 273, 2002, p. 1).

4 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009 kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009, p. 1).