Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Holandsko) 15. januára 2019 – trestné konanie proti P.F. Kamstra Recycling BV

(vec C-23/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Trestné konanie vedené proti:

P.F. Kamstra Recycling BV

Prejudiciálne otázky

1.    Je v prípade látky, ktorá nie je vedľajším produktom v zmysle smernice 2008/98/ES1 , ako rámcovej smernice v oblasti odpadov, per definitionem vylúčené, aby sa považovala za vedľajší živočíšny produkt v zmysle nariadenia o vedľajších živočíšnych produktoch z roku 2009, a teda táto látka v súlade s článkom 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1013/20062 nebude vyňatá z pôsobnosti posledného uvedeného nariadenia? Alebo nie je vylúčené, aby sa na látku vzťahovala definícia vedľajších živočíšnych produktov v zmysle nariadenia o vedľajších živočíšnych produktoch z roku 2009, ak takáto látka nespĺňa požiadavky stanovené článkom 5 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a teda automaticky nepatrí do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1013/2006?

2.    Ako sa má vykladať pojem preprava odpadov, ktoré podliehajú požiadavkám na schválenie stanoveným nariadením (ES) č. 1774/20023 , v súčasnosti nariadením o vedľajších živočíšnych produktoch z roku 20094 , v zmysle článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1013/2006: Myslí sa týmto pojmom preprava vedľajších živočíšnych produktov (z jednej krajiny do druhej) bez ohľadu na to, do ktorej kategórie tento materiál patrí? Alebo ide o prepravu materiálu uvedeného v článku 48 nariadenia o vedľajších živočíšnych produktoch z roku 2009 (predtým článok 8 nariadenia [ES] č. 1774/2002), ktorý sa obmedzuje na vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty v zmysle tohto ustanovenia, teda na materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 a niektoré z nich odvodené produkty vrátane spracovanej živočíšnej bielkoviny pochádzajúcej z materiálu kategórie 3?

3.    Ak sa má pod prepravou odpadov, ktoré podliehajú požiadavkám na schválenie stanoveným nariadením (ES) č. 1774/2002, teraz nariadením o vedľajších živočíšnych produktoch z roku 2009, v zmysle článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 1013/2006 rozumieť preprava vedľajších živočíšnych produktov (z jednej krajiny do druhej) bez ohľadu na to, do ktorej kategórie tento materiál patrí, má sa v takomto prípade článok 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 1013/2006 ďalej vykladať tak, že sa pod týmto pojmom rozumejú aj prepravy zmesí vedľajších živočíšnych produktov a iných látok a ak áno, je v tejto súvislosti relevantný zmiešavací pomer medzi vedľajšími živočíšnymi produktmi a inými látkami? Alebo stráca vedľajší živočíšny produkt povahu vedľajšieho živočíšneho produktu v zmysle nariadenia o vedľajších živočíšnych produktoch z roku 2009 a považuje sa z dôvodu jeho zmiešania s inou látkou za odpad v zmysle nariadenia (ES) č. 1013/2006?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 2008, s. 3).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 2006, s. 1).

3 Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho Parlamentu a Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 273, 2002; Mim. vyd. 03/037, s. 92).

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 2009, s. 1).