Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 24 януари 2019 г. — Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-43/19)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 2, параграф 1, буква в) и членове 9, 24, 72 и 73 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември да се тълкуват в смисъл, че е налице подлежащо на облагане с ДДС предоставяне на услуги в случаите, когато оператор на електронни съобщения начислява на свои бивши клиенти (на които е предоставил промоционални предимства, които могат да се изразяват в безплатни разходи за инсталация, активиране на услугата, преносимост, оборудване или специални тарифни условия срещу спазване на период на лоялност, който не е спазен по тяхна вина) сума, която по закон, не трябва да надвишава разходите, които доставчикът е направил при инсталацията на операцията и трябва да е пропорционална на предимството, което се предоставя на клиента, и която сума е посочена и количествено определена в сключения договор, като не може автоматично да съответства на стойността на предоставените услуги към датата на прекратяване на договора?

С оглед на посочените разпоредби изключва ли квалификацията на посочените суми като насрещна престация за доставка на услуги фактът, че тяхната изискуемост настъпва след прекратяване на договора, когато операторът вече не предоставя услуги и не е налице конкретно потребление след прекратяването на договора?

С оглед на посочените разпоредби следва ли да се изключи квалификацията на посочените суми като насрещна престация за доставка на услуги, поради това че операторът и бившите му клиенти поради законово задължение предварително са уговорили с договор при общи условия формулата за изчисляване на сумата, която ще се дължи от бившите клиенти при неспазване на периода на лоялност, определен в договора за предоставяне на услуги?

С оглед на посочените разпоредби следва ли да се изключи квалификацията на посочените суми като насрещна престация за доставка на услуги, когато въпросната сума не съответства на сумата, която операторът би получил през остатъка от периода на лоялност, ако договорът не беше прекратен?

____________