Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugali) on esittänyt 24.1.2019 – Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(asia C-43/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA

Vastapuoli: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sekä 9, 24, 72 ja 73 artiklaa tulkittava siten, että kyseessä on arvonlisäveron alaisen palvelun suorittaminen, kun sähköisiä palveluja tarjoava operaattori perii entisiltä asiakkailtaan (joille se on antanut tarjousluonteisia etuja, kuten maksuttoman asennuksen ja palvelun käyttöönoton, numeroiden siirrettävyyden, päätelaitteita tai erityisiä hintaehtoja, vastineeksi sitoutumisesta sopimukseen tietyksi määräajaksi mutta jotka ovat rikkoneet sitoutumisehtoa, eikä heitä voi saattaa siitä oikeudelliseen vastuuseen) maksuja, jotka eivät lain mukaan voi olla suurempia kuin palveluntarjoajalle aiheutuneet palvelun perustamiskustannukset, joiden on oltava oikeasuhteisia verrattuna asiakkaiden saamaan etuun ja määrällistettyjä sopimuksessa ja jotka eivät siten voi automaattisesti olla samansuuruisia kuin sopimuksen päättymispäivänä suorittamatta olevien palvelujen arvo?

Estääkö edellä mainittujen säännösten nojalla kyseisen kaltaisten maksujen katsomisen vastikkeeksi suoritetusta palvelusta se, että maksut peritään sopimuksen päätyttyä, jolloin operaattori ei enää toimita asiakkaille palveluja, eikä varsinaista kulutusta tapahdu sopimuksen päättymisen jälkeen?

Onko kyseisen kaltainen maksu edellä mainittujen säännösten nojalla rajattava vastikkeellisen palvelujen suorittamisen ulkopuolelle sen perusteella, että operaattori ja sen entiset asiakkaat ovat lainsäädännön velvoittamana määritelleet tilaussopimuksessa etukäteen niiden maksujen suuruuden laskentamenetelmän, jotka asiakkaiden on maksettava, jos he irtautuvat palvelusopimuksesta ennen sopimusehtoihin sisältyvän sitovan tilausjakson päättymistä?

Onko kyseisen kaltainen maksu edellä mainittujen säännösten nojalla rajattava vastikkeellisen palvelujen suorittamisen ulkopuolelle, jos maksu on erisuuruinen kuin niiden maksujen summa, jotka operaattori olisi saanut sitovan tilausjakson loppuaikana ilman sopimuksen purkautumista?

____________