Language of document :

Иск, предявен на 7 декември 2018 г. — Европейска комисия/Унгария

(Дело C-771/18)

Език на производството: унгарски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: O. Beynet и K. Talabér-Ritz)

Ответник: Унгария

Искания

Комисията иска от Съда:

да установи, че Унгария не е изпълнила задълженията си по член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/20031 и по член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/20052 , като не е взела предвид разходите, направени действително от операторите на мрежи.

да установи, че Унгария не е изпълнила задълженията си по член 37, параграф 17 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО3 и по член 41, параграф 17 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО4 , като не е установила подходящ механизъм, за да гарантира право на обжалване срещу решенията на националния регулаторен орган в съответствие с посочените по-горе разпоредби на Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО.

да осъди Унгария да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Принципът на ориентиране на тарифите за използването на мрежите в зависимост от разходите е заложен в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Действащите в Унгария Закон за електричеството и Закон за природния газ обаче не позволяват при определянето на таксите за използване на мрежите националният регулаторен орган да вземе предвид всички разходи, които действително са направени от операторите на мрежи, по-специално специалния данък върху енергийните разпределителни мрежи и разходите, свързани с комисионните по банкови операции.

Комисията счита, че няма обективна причина, която да обяснява забраната за националния регулаторен орган да вземе предвид посочените по-горе разходи при определянето на таксите за използване на мрежите.

Освен това, съгласно член 37, параграф 17 от Директива 2009/72/ЕО и член 41, параграф 17 от Директива 2009/73/ЕО държавите членки трябва да следят за това подходящи механизми на национално равнище да позволяват на страна, засегната от решение на регулаторния орган да подаде жалба пред образувание, което е независимо от засегнатите страни и от управлението.

Комисията счита, че Унгария не е установила подходящ механизъм, за да гарантира право на обжалване срещу решенията на националния регулаторен орган.

____________

1 ОВ L 211, 2009 г., стр. 15.

2 ОВ L 211, 2009 г., стр. 36.

3 ОВ L 211, 2009 г., стр. 55.

4 ОВ L 211, 2009 г., стр. 94.