Language of document :

Žaloba podaná dne 7. prosince 2018 – Evropská komise v. Maďarsko

(Věc C-771/18)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: O. Beynet a K. Talabér-Ritz, zmocněnkyně)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Maďarsko tím, že nezohledňuje náklady skutečně vzniklé provozovatelům soustav, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/20031 a z čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/20052 ;

určil, že Maďarsko tím, že nezavedlo vhodné mechanismy zaručující právo na opravný prostředek proti rozhodnutím národního regulačního orgánu, jak stanoví čl. 37 odst. 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES3 a čl. 41 odst. 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES4 , nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z uvedených ustanovení směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES;

uložil Maďarsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Článek 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 stanoví zásadu orientace síťových poplatků podle nákladů.

Podle zákona o elektroenergetice a zákona o plynárenství platných v Maďarsku ovšem národní regulační orgán nemůže při stanovování síťových poplatků zohlednit všechny náklady skutečně vzniklé provozovatelům soustav, jako je zvláštní daň z energetických soustav a náklady související s poplatky za bankovní transakce.

Podle Komise neexistuje žádný objektivní důvod pro to, aby národní regulační orgán nesměl při stanovování síťových poplatků zohledňovat uvedené náklady.

Podle čl. 37 odst. 17 směrnice 2009/72/ES a čl. 41 odst. 17 směrnice 2009/73/ES mají členské státy povinnost zajistit, aby na vnitrostátní úrovni existovaly vhodné mechanismy, v jejichž rámci má strana, které se rozhodnutí regulačního orgánu týká, právo podat opravný prostředek k subjektu, který je na zúčastněných stranách a jakékoli vládě nezávislý.

Komise má za to, že Maďarsko nezavedlo vhodný mechanismus zaručující právo na opravný prostředek proti rozhodnutím národního regulačního orgánu.

____________

1     Úř. věst. 2009, L 211, s. 15.

2     Úř. věst. 2009, L 211, s. 36.

3     Úř. věst. 2009, L 211, s. 55.

4     Úř. věst. 2009, L 211, s. 94.