Language of document :

Sag anlagt den 7. december 2018 – Europa-Kommissionen mod Ungarn

(Sag C-771/18)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved O. Beynet og K. Talabér-Ritz, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Ungarn

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 1 og artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 2 , idet denne medlemsstat ikke tager hensyn til systemoperatørernes faktiske omkostninger.

Det fastslås, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 37, stk. 17, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF 3 og artikel 41, stk. 17, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF 4 , idet denne medlemsstat ikke har indført en passende mekanisme, som sikrer retten til at klage over afgørelser truffet af den nationale regulerende myndighed i overensstemmelse med de nævnte bestemmelser i direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF.

Ungarn tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009 fastsætter princippet om omkostningsrelaterede tariffer for anvendelse af nettene.

Den i Ungarn gældende lov om elektricitet og lov om naturgas tillader imidlertid ikke, at den nationale regulerende myndighed ved fastsættelsen af tarifferne for anvendelse af nettene tager hensyn til alle de omkostninger, som systemoperatørerne faktisk afholder, såsom den særlige afgift på energinet og omkostningerne i forbindelse med gebyrer for bankforretninger.

Kommissionen er af den opfattelse, at ingen objektive grunde forklarer, hvorfor den nationale regulerende myndighed forhindres i at tage hensyn til nævnte omkostninger ved fastsættelsen af tarifferne for anvendelse af nettene.

I overensstemmelse med artikel 37, stk. 17, i direktiv 2009/72/EF og artikel 41, stk. 17, i direktiv 2009/73/EF skal medlemsstaterne desuden sørge for, at der på nationalt plan findes passende mekanismer, inden for hvilke en part, der er berørt af en afgørelse truffet af en regulerende myndighed, har klageret ved et organ, der er uafhængigt af de berørte parter og af enhver regering.

Efter Kommissionens opfattelse har Ungarn ikke indført en passende mekanisme, som sikrer retten til at klage over afgørelser truffet af den nationale regulerende myndighed.

____________

1 EUT 2009, L 211, s. 15.

2 EUT 2009, L 211, s. 36.

3 EUT 2009, L 211, s. 55.

4 EUT 2009, L 211, s. 94.