Language of document :

2018. december 7-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország

(C-771/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: O. Beynet és Talabér-Ritz K., meghatalmazottak)

Alperes: Magyarország

Kereseti kérelmek

A Bizottság kéri a Bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy Magyarország

mivel figyelmen kívül hagyta a rendszerüzemeltetőknél ténylegesen felmerült költségeket, nem teljesítette a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 14. cikk (1) bekezdéséből és a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 13. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit; továbbá

mivel elmulasztotta létrehozni a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3 37. cikk (17) bekezdése és a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv4 41. cikk (17) bekezdése értelmében a nemzeti szabályozó hatóság határozataival szembeni jogorvoslati jog biztosítását szolgáló megfelelő mechanizmust, nem teljesítette a 2009/72/EK irányelv és a 2009/73/EK irányelv említett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit;

kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 714/2009/EK rendelet 14. cikk (1) bekezdése és a 715/2009/EK rendelet 13. cikk (1) bekezdése kimondja a rendszerhasználati díjak költségalapúságának elvét.

A Magyarországon hatályos villamosenergia-törvény és földgáztörvény azonban nem teszi lehetővé a nemzeti szabályozó hatóság számára, hogy a rendszerhasználati díjak megállapításakor figyelembe vegye a rendszerüzemeltetők összes ténylegesen felmerülő költségét, így az energiahálózatokra kivetett különadót és a banki tranzakciós díjakhoz kapcsolódó költségeket.

A Bizottság megítélése szerint semmilyen objektív ok nem magyarázza a nemzeti szabályozó hatóság meggátolását abban, hogy a fenti költségeket figyelembe vegye a rendszerhasználati díjak megállapítása során.

Továbbá, a 2009/72/EK irányelv 37. cikkének (17) bekezdése és a 2009/73/EK irányelv 41. cikkének (17) bekezdése szerint a tagállamoknak gondoskodniuk kell olyan nemzeti szintű megfelelő mechanizmusok létrehozásáról, amelyek alapján a szabályozó hatóság határozata által érintett fél a felektől és valamennyi kormánytól független testülethez fordulhat jogorvoslatért.

A Bizottság megítélése szerint Magyarország elmulasztotta létrehozni a nemzeti szabályozó hatóság határozataival szembeni jogorvoslati jog biztosítását szolgáló megfelelő mechanizmust.

____________

1 HL 2009, L 211., 15. o.

2 HL 2009, L 211., 36. o.

3 HL 2009, L 211., 55. o.

4 HL 2009, L 211., 94. o.