Language of document :

2018 m. gruodžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vengrija

(Byla C-771/18)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama O. Bennet ir K. Talabér-Ritz

Atsakovė: Vengrija

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad Vengrija neįvykdė įsipareigojimų pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1228/20031 , 14 straipsnio 1 dalį ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/20052 , 13 straipsnio 1 dalį, nes neatsižvelgė į faktiškai sistemų operatorių patirtas išlaidas;

pripažinti, kad Vengrija neįvykdė įsipareigojimų pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB3 , 37 straipsnio 17 dalį ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB4 , 41 straipsnio 17 dalį, nes nenustatė tinkamo mechanizmo, užtikrinančio teisę apskųsti nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimus, kaip reikalaujama pagal nurodytas direktyvų 2009/72/EB ir 2009/73/EB nuostatas;

priteisti iš Vengrijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Reglamento (EB) Nr. 714/2009 14 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas tarifų už naudojimąsi tinklų sistema pagrindimo sąnaudomis principas.

Nepaisant to, pagal Vengrijoje galiojančius Elektros energijos įstatymą ir Gamtinių dujų įstatymą nacionalinei reguliavimo institucijai neleidžiama nustatant tarifus už naudojimąsi tinklais atsižvelgti į visas faktines sistemų operatorių turėtas išlaidas, pavyzdžiui, specialųjį elektros energijos tinklų mokestį ir išlaidas, susijusias su banko operacijų komisiniais mokesčiais.

Komisija mano, kad jokia objektyvi priežastis nepaaiškina, kodėl nacionalinė reguliavimo institucija negali atsižvelgti į minėtas išlaidas nustatydama tarifus už naudojimąsi tinklais.

Be to, remiantis Direktyvos 2009/72/EB 37 straipsnio 17 dalimi ir Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 17 dalimi valstybės narės turi užtikrinti kad nacionaliniu lygmeniu veiktų tinkami mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios atžvilgiu reguliavimo institucija priima sprendimą, turėtų teisę paduoti apeliaciją nuo suinteresuotųjų šalių ir nuo bet kokios vyriausybės nepriklausomai institucijai.

Komisijos nuomone, Vengrija nenustatė tinkamo mechanizmo, kuris užtikrintų teisę apskųsti nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimus.

____________

1 OL L 211, 2009, p. 15.

2 OL L 211, 2009, p. 36.

3 OL L 211, 2009, p. 55.

4 OL L 211, 2009, p. 94.