Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 7. decembrī – Eiropas Komisija/Ungārija

(Lieta C-771/18)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: O. Beynet un K. Talabér-Ritz)

Atbildētāja: Ungārija

Prasītājas prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka Ungārija nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir noteikti 14. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 714/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu 1 un 13. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 715/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu 2 , jo nav ņēmusi vērā izmaksas, ko faktiski seguši tīklu pārvaldītāji.

atzīt, ka Ungārija nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir noteikti 37. panta 17. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/72/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu 3 un 41. panta 17. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/73/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu 4 , jo nav izveidojusi atbilstošu mehānismu, kas garantē tiesības pārsūdzēt valsts regulatīvās iestādes lēmumus saskaņā ar minētajiem Direktīvas 2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK noteikumiem.

piespriest Ungārijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Regulas (EK) Nr. 714/2009 14. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 715/2009 13. panta 1. punktā ir ietverts princips par tarifu noteikšanu par tīklu lietošanu atkarībā no izmaksām.

Tomēr Likums par elektroenerģiju un Likums par dabasgāzi, kas ir spēkā Ungārijā, nepieļauj, ka, nosakot tarifus par tīklu lietošanu, valsts regulatīvā iestāde ņem vērā visas izmaksas, kuras faktiski ir seguši tīklu pārvaldītāji, piemēram, īpašo nodokli par enerģijas sadales tīkliem un izmaksas, kas ir saistītas ar komisijas maksām par bankas darījumiem.

Komisija uzskata, ka nav neviena objektīva iemesla, kas izskaidrotu to, ka valsts regulatīvajai iestādei, nosakot tarifus par tīklu lietošanu, tiek liegts ņemt vērā minētās izmaksas.

Turklāt saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 17. punktu un Direktīvas 2009/73/EK 41. panta 17. punktu dalībvalstis nodrošina piemērotus valsts līmeņa mehānismus, lai puse, kuru skar regulatīvās iestādes lēmums, varētu šo lēmumu pārsūdzēt no iesaistītajām pusēm un valdībām neatkarīgā struktūrā.

Komisija uzskata, ka Ungārija nav izveidojusi piemērotu mehānismu, kas garantētu tiesības pārsūdzēt valsts regulatīvās iestādes lēmumus.

____________

1 OV 2009, L 211, 15. lpp.

2 OV 2009, L 211, 36. lpp.

3 OV 2009, L 211, 55. lpp.

4 OV 2009, L 211, 94. lpp.