Language of document :

Acțiune introdusă la 7 decembrie 2018 – Comisia Europeană/Ungaria

(Cauza C-771/18)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: O. Beynet și K. Talabér-Ritz, agenți)

Pârâtă: Ungaria

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curții:

să constate că Ungaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/20031 și al articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/20052 întrucât nu a ținut seama de costurile suportate în mod real de operatorii rețelelor;

să constate că Ungaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 37 alineatul (17) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE3 și al articolului 41 alineatul (17) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE4 întrucât nu a stabilit un mecanism adecvat care să garanteze dreptul la o cale de atac împotriva deciziilor autorității naționale de reglementare în sensul dispozițiilor menționate ale Directivelor 2009/72/CE și 2009/73/CE;

obligarea Ungariei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 stabilesc principiul orientării tarifelor pentru utilizarea rețelelor în funcție de costuri.

Cu toate acestea, Legea energiei electrice și Legea gazelor naturale în vigoare în Ungaria nu permit ca, la stabilirea tarifelor pentru utilizarea rețelelor, autoritatea națională de reglementare să țină seama de toate costurile efectiv suportate de operatorii rețelelor, cum ar fi impozitul special pe rețelele de energie și costurile aferente taxei pe tranzacțiile bancare.

Comisia consideră că niciun motiv obiectiv nu explică interdicția ca autoritatea națională de reglementare să țină seama de costurile menționate la stabilirea tarifelor pentru utilizarea rețelelor.

În plus, conform articolului 37 alineatul (17) din Directiva 2009/72/CE și articolului 41 alineatul (17) din Directiva 2009/73/CE, statele membre trebuie să asigure existența la nivel național a mecanismelor adecvate care să garanteze că partea afectată de o decizie a autorității de reglementare are dreptul de a introduce o cale de atac în fața unui organism independent de orice parte afectată și de orice guvern.

În opinia Comisiei, Ungaria nu a stabilit un mecanism adecvat care să garanteze dreptul la o cale de atac împotriva deciziilor autorității naționale de reglementare.

____________

1 JO 2009, L 211, p. 15.

2 JO 2009, L 211, p. 36.

3 JO 2009, L 211, p. 55.

4 JO 2009, L 211, p. 94.