Language of document :

Žaloba podaná 7. decembra 2018 – Európska komisia/Maďarsko

(vec C-771/18)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: O. Beynet a K. Talabér-Ritz, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Maďarsko

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Maďarsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 14 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/20031 a z článku 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/20052 tým, že nezohľadnil náklady, ktoré skutočne vznikli prevádzkovateľom sietí,

určil, že Maďarsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 37 ods. 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES3 a článku 41 ods. 17 smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES4 tým, že nezaviedlo vhodné mechanizmy zaručujúce právo na odvolanie proti rozhodnutiam národného regulačného orgánu v súlade s uvedenými ustanoveniami smerníc 2009/72/ES a 2009/73/ES,

zaviazal Maďarsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 714/2009 a článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 715/2009 stanovujú zásadu usmernenia sieťových poplatkov v závislosti od nákladov.

Podľa zákona o elektrickej energii a zemnom plyne platnom v Maďarsku národný regulačný orgán nemôže pri stanovovaní sieťových poplatkov zohľadniť všetky náklady, ktoré boli skutočne vyložené prevádzkovateľmi sietí, ako je osobitná daň z elektrických sietí a náklady súvisiace s poplatkami za bankové transakcie.

Podľa Komisie neexistuje žiadny objektívny dôvod na to, aby národný regulačný orgán nemohol pri stanovení sieťových poplatkov zohľadňovať uvedené náklady.

Ďalej podľa článku 37 ods. 17 smernice 2009/72/ES a článku 41 ods. 17 smernice 2009/73/ES majú členské štáty povinnosť zabezpečiť, aby boli na vnútroštátnej úrovni vhodné mechanizmy, v rámci ktorých môže strana dotknutá rozhodnutím regulačného orgánu podať odvolanie na subjekt nezávislý od zúčastnených strán a od akejkoľvek vlády.

Podľa názoru Komisie Maďarsko nezaviedlo viedlo vhodný mechanizmus zaručujúci právo na odvolanie proti rozhodnutiam národného regulačného orgánu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 15.

2 Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 36.

3 Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 55.

4 Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 94.