Language of document :

Tožba, vložena 7. decembra 2018 – Evropska komisija/Madžarska

(Zadeva C-771/18)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: O. Beynet in K. Talabér-Ritz, agenta)

Tožena stranka: Madžarska

Predlog tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

Ugotovi, da Madžarska ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 14(1) Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003,1 in iz člena 13(1) Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005,2 ker ni upoštevala stroškov, ki so dejansko nastali upravljavcem omrežja.

Ugotovi, da Madžarska ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 37(17) Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES, 3 in iz člena 41(17) Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES, 4 ker ni uvedla ustreznega mehanizma, s katerim bi zagotovila pravico do pritožbe zoper odločitve nacionalnega regulativnega organa v skladu z navedenimi določbami Direktiv 2009/72/ES in 2009/73/ES.

Madžarski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Člen 14(1) Uredbe (ES) št. 714/2009 in člen 13(1) Uredbe (ES) št. 715/2009 določata načelo stroškovne naravnanosti tarif za uporabo omrežij.

Vendar zakon o električni energiji in zakon o zemeljskem plinu, ki sta v veljavi na Madžarskem, nacionalnemu regulativnemu organu ne omogočata, da pri določanju tarif za uporabo omrežij upošteva vse stroške, ki so dejansko nastali upravljavcem omrežij, kot so trošarina za energetska omrežja in stroški, povezani s pristojbinami za bančne transakcije.

Komisija meni, da ni nobenega objektivnega razloga, ki bi nacionalnemu regulativnemu organu pri določanju tarif za uporabo omrežij preprečil upoštevanje navedenih stroškov.

Poleg tega morajo države članice v skladu s členom 37(11) Direktive 2009/72/ES in členom 41(17) Direktive 2009/73/ES zagotoviti ustrezne mehanizme na nacionalni ravni, v okviru katerih se lahko stranka, ki jo zadeva odločitev regulativnega organa, pritoži organu, ki je neodvisen od vpletenih strank in katere koli vlade.

Po mnenju Komisije Madžarska ni vzpostavila ustreznega mehanizma, s katerim bi zagotovila pravico do pritožbe zoper odločitve nacionalnega regulativnega organa.

____________

1 UL L 211, str. 15.

2 UL L 211, str. 36.

3 UL L 211, str. 55.

4 UL L 211, str. 94.