Language of document :

Talan väckt den 7 december 2018 – Europeiska kommissionen mot Ungern

(Mål C-771/18)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: O. Beynet och K. Talabér-Ritz)

Svarande: Ungern

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/20031 och artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/20052 genom att inte beakta de kostnader som faktiskt uppkommer för systemansvariga för överföringssystem.,

fastställa att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 37.17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG3 och artikel 41.17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG4 , genom att inte inrätta lämpliga mekanismer som säkerställer rätten till rättsmedel mot den nationella tillsynsmyndighetens beslut, enligt bestämmelserna i direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG, och

förplikta Ungern att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Artikel 14.1 i förordning nr 714/2009 och artikel 13.1 i förordning nr 715/2009 föreskriver att priserna för användningen av överföringssystem ska anpassas till kostnaderna.

Lagen om elektrisk energi och lagen om naturgas som gäller i Ungern tillåter emellertid inte tillsynsmyndigheten, vid fastställandet av priserna för användningen av överföringssystem, beaktar de kostnader som faktiskt uppkommer för de systemansvariga för överföringssystemen, exempelvis punktskatten för energinätverk och kostnaderna i samband med banktransaktioner.

Kommissionen anser att det inte finns några objektiva skäl som förklarar vad som hindrade att tillsynsmyndigheten beaktade ovannämnda kostnader när den fastställde priserna för användningen av överföringssystemen.

Enligt artikel 37.17 i direktiv 2009/72/EG och artikel 41.17 i direktiv 2009/73/EG ska medlemsstaterna dessutom se till att det finns lämpliga mekanismer på nationell nivå som ger den part som berörs av ett beslut fattat av en tillsynsmyndighet rätt att överklaga till ett organ som är oberoende av de berörda parterna och av någon regering.

Kommissionen anser att Ungern inte har inrättat någon lämplig mekanism som säkerställer rätten till rättsmedel mot den nationella tillsynsmyndighetens beslut.

____________

1 EUT L 211, 2009, s. 15.

2 EUT L 211, 2009, s. 36.

3 EUT L 211, 2009, s. 55.

4 EUT L 211, 2009, s. 94.