Language of document :

Жалба, подадена на 22 февруари 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-691/14, Servier и др./Комисия

(Дело C-176/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: B. Mongin, F. Castilla Contreras, J. Norris и C. Vollrath)

Други страни в производството: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA и European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Искания

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени точки 1, 2 и 3 от диспозитива на решението на Общия съд, с които се отменят: i) член 4 от Решение C(2014) 4955 окончателен на Комисията от 9 юли 2014 г. относно производство по член 101 и член 102 ДФЕС (преписка AT.39612 — Периндоприл (Servier) в частта, в която се установява участието на Servier в споразуменията, сключени от Servier с дружеството Krka, ii) член 7, параграф 4, буква б) от решението на Комисията, където се определя глобата, наложена на Servier за сключването на тези споразумения, iii) член 6 от решението на Комисията, където се установява, че Servier е нарушило член 102 ДФЕС, и iv) член 7, параграф 6 от решението на Комисията, където се определя размера на глобата, наложена на Servier за това нарушение;

да отмени решението на Общия съд в частта, в която приложения A 286 и A 287 към жалбата до него и приложение C 29 към писмената реплика се обявяват за допустими (точки 1461, 1462 и 1463 от решението на Общия съд);

да се произнесе окончателно по подадената от Servier жалба до Общия съд за отмяна на решението на Комисията, да отхвърли искането на Servier за отмяна на член 4, член 7, параграф 4, буква б), член 6 и член 7, параграф 6 от решението на Комисията и да уважи искането ѝ приложения A 286 и A 287 към жалбата до Общия съд и приложение C 29 към писмената реплика в производството пред Общия съд (точки 1461—1463 от решението на Общия съд) да бъдат отменени, и

да осъди Servier да заплати всички съдебни разноски в настоящото производство по обжалване.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си Комисията излага първа поредица основания, свързани с нарушението на член 101 ДФЕС (отмяна на точки 1 и 3 от диспозитива на решението на Общия съд в частта, в която се отменят член 4 и член 7, параграф 4, буква б) от решението на Комисията, където се установява, че трите споразумения, сключени между Servier и др. и дружеството Krka, съставляват единно нарушение на член 101 ДФЕС и на Servier се налага глоба).

Първо основание за частична отмяна: допусната от Общия съд грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че Krka не е било източник на конкурентен натиск върху Servier към момента на сключване на въпросните споразумения.

Второ основание: допуснати от Общия съд грешки при прилагане на правото, тъй като анализирал съдържанието и целите на споразумението за лицензия като стимул за Krka да приеме ограниченията на споразумението за доброволно уреждане на спор.

Трето основание: допуснати от Общия съд грешки при прилагане на правото, а именно при прилагането на разбирането за ограничаване на конкуренцията с оглед на целта по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС.

Четвърто основание: допусната от Общия съд грешка при прилагане на правото при анализа на намерението на страните за целите на прилагането на член 101 ДФЕС.

Пето основание: допусната от Общия съд грешка при прилагане на правото, тъй като отчел благоприятните за конкуренцията последици от лицензията за пазари, които не попадат в приложното поле на нарушението по член 101, параграф 1 ДФЕС, посочено в решението на Комисията.

Шесто основание: допусната от Общия съд грешка при прилагане на правото при анализа на предмета на споразумението за прехвърляне на права.

Седмо основание: допусната от Общия съд грешка при прилагане на правото, а именно при прилагането на разбирането за ограничаване на конкуренцията с оглед на резултата по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС.

Комисията освен това излага втора поредица основания, свързани с нарушението на член 102 ДФЕС (отмяна на точки 2 и 3 от диспозитива на решението на Общия съд в частта, в която се отменят член 6 и член 7, параграф 6 от решението на Комисията, където се установява, че Servier е нарушило член 102 ДФЕС и му се налага глоба).

Осмо основание за отмяна: допуснати от Общия съд грешки при прилагане на правото в анализа му на отчитането на ценовия критерий при определянето на пазара на готовите продукти.

Девето основание: допуснати от Общия съд грешки при прилагане на правото в анализа му на отчитането на терапевтичната заместимост при определянето на пазара на готовите продукти.

Десето основание: недопустимост на някои приложения.

Единадесето основание: допуснати от Общия съд грешки при прилагане на правото в анализа му на пазара на технологията.

____________