Language of document :

Euroopa Komisjoni 22. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas laiendatud koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-691/14: Servier jt versus komisjon

(kohtuasi C-176/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Mongin, F. Castilla Contreras, J. Norris, C. Vollrath)

Teised menetlusosalised: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Apellandi nõuded

Tühistada kohtuotsuse punktid 1, 2 ja 3, millega tühistatakse (i) komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsuse C(2014) 4955 (final) ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (AT.39612 – Périndopril (Servier)) artikkel 4 osas, milles tuvastatakse Servier osalemine kokkulepetes, mille Servier sõlmis äriühinguga Krka, (ii) otsuse artikli 7 lõike 4 punkt b, milles määratakse kindlaks trahv, mis määrati Servier’le nende kokkulepete sõlmimise eest, (iii) otsuse artikkel 6, milles tuvastatakse, et Servier on rikkunud ELTL artiklit 102 ning (iv) otsuse artikli 7 lõige 6, milles määratakse kindlaks selle rikkumise eest Servier’le määratava trahvi suurus;

Tühistada kohtuotsus osas, milles tunnistatakse vastuvõetavaks hagiavalduse lisad A 286 ja A 287 ning repliigi lisa C 29 (kohtuotsuse punktid 1461, 1462 ja 1463);

Teha otsuse peale Servier esitatud hagiavalduse suhtes lõplik otsus ning jätta rahuldamata Servier nõue tühistada otsuse artikkel 4, artikli 7 lõike 4 punkt b, artikkel 6 ja artikli 7 lõige 6 ning rahuldada komisjoni nõue tunnistada vastuvõetamatuks Üldkohtule esitatud hagiavalduse lisad A 286 ja A 287 ning Üldkohtule esitatud repliigi lisa C 29 (kohtuotsuse punktid 1461-1463);

Mõista kõik käesoleva apellatsioonimenetlusega seotud kohtukulud välja Servier’lt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitab komisjon esimese rühma väiteid, mis on seotud ELTL artikliga 101 (kohtuotsuse resolutsiooni punktide 1 ja 3 tühistamise osas, milles tühistatakse otsuse artikkel 4 ja artikli 7 lõike 4 punkt b, milles tuvastatakse, et kolm kokkulepet, mis on sõlmitud Servier jt ning äriühingu Krka vahel, kujutasid endast ELTL 101 ühte rikkumist, ning määratakse Servier’le trahv).

Esimese osalise tühistamise väite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta leidis, et Krka ei avaldanud kokkulepete kuupäeval Servier’le konkurentsisurvet.

Teise väite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnorme, kui ta pidas litsentsilepingu sisu ja eesmärke Krka stiimuliks nõustuda kompromissikokkuleppe piirangutega.

Kolmanda väite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnorme ELTL artikli 101 lõike 1 tähenduses mõiste „eesmärgil põhinev konkurentsipiirang“ kohaldamisel.

Neljanda väite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta analüüsis ELTL artikli 101 kohaldamisel poolte tahet.

Viienda väite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta võttis arvesse litsentsi konkurentsi soodustavat mõju turgudele, mis jäävad otsuses tuvastatud ELTL artikli 101 lõike 1 rikkumise alt välja.

Kuuenda väite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnormi võõrandamislepingu eseme analüüsimisel.

Seitsmenda väite kohaselt on õigusnormi rikutud ELTL artikli 101 lõike 1 tähenduses mõiste „tagajärgedel põhinev konkurentsipiirang“ kohaldamisel.

Veel esitab komisjon teise rühma väiteid, mis on seotud ELTL artikli 102 rikkumisega (kohtuotsuse resolutsiooni punkide 2 ja 3 tühistamine osas, milles nendega tühistatakse otsuse artikkel  6 ja artikli 7 lõige 6, milles tuvastatakse, et Servier on rikkunud ELTL artiklit 102, ning määratakse Servier’le trahv).

Kaheksanda tühistamisväite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnorme, kui ta analüüsis hinnakriteeriumi arvesse võtmist lõpptoodete turu määratlemisel.

Üheksanda väite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnorme, kui ta analüüsis ravialase asendatavuse arvesse võtmist lõpptoodete turu määratlemisel.

Kümnenda väite kohaselt on mõned lisad vastuvõetamatud.

Üheteistkümnenda väite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnorme tehnoloogiaturu analüüsimisel.

____________