Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 22.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) asiassa T-691/14, Servier ym. v. komissio, 12.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-176/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Mongin, F. Castilla Contreras, J. Norris. C. Vollrath)

Muut osapuolet: Servier SAS, Servieer Laboratoires Ltd, Les Laboratoires Servier SA ja European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Vaatimukset

[Valituksenalaisen tuomion] tuomiolauselman 1, 2 ja 3 kohta, joilla kumotaan (i) SEUT 101 ja SEUT 102 artiklan mukaisesta menettelystä 9.7.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 4955 final (asia AT.39612 – Perindopriili (Servier)) 4 artikla siltä osin kuin siinä todetaan Servierin osallistuneen Servierin ja Krka-yhtiön välillä tehtyihin sopimuksiin, (ii) sen päätöksen 7 artiklan 4 kohdan b alakohta, jossa vahvistetaan Servierille näiden sopimusten vuoksi määrätty sakko, (iii) sen päätöksen 6 artikla, jolla todetaan Servierin rikkoneen SEUT 102 artiklaa ja (iv) sen päätöksen 7 artiklan 6 kohta, jossa vahvistettiin Servierille tämän rikkomisen vuoksi määrätyn sakon määrä, on kumottava;

valituksenalainen tuomio on kumottava siltä osin kuin siinä otetaan tutkittavaksi kannekirjelmän liitteet A 286 ja A 287 sekä vastauksen liite C 29 (tuomion 1461–1463 kohta);

Servierin esittämä, kyseisen päätöksen kumoamista koskeva kumoamiskanne on ratkaistava lopullisesti ja Servierin esittämä vaatimus, jonka mukaan mainitun päätöksen 4 artikla, 7 artiklan 4 kohdan b alakohta, 6 artikla ja 7 artikla on kumottava, on hylättävä, ja komission vaatimus, jonka mukaan unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyn kannekirjelmän liitteet A 286 ja A 287 sekä siinä esitetyn vastauksen liite C 29 on jätettävä tutkimatta, on hyväksyttävä (tuomion 1461–1463 kohta);

Servier on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio esittää valituksensa tueksi ensinnäkin joukon SEUT 101 artiklan rikkomiseen liittyviä valitusperusteita [tuomion tuomiolauselman 1 ja 3 kohdan kumoaminen siltä osin kuin niissä kumotaan päätöksen 4 artiklan ja 7 artiklan 4 kohdan b alakohta, joissa todetaan, että Servierin ym. ja Krika-yhtiön välillä tehdyt kolme sopimusta muodostivat yhden ainoan SEUT 101 artiklan rikkomisen, ja joissa Servierille määrättiin sakko].

Ensimmäisen osittaista kumoamista koskevan perusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, ettei Krkasta aiheutunut kilpailupainetta Servierille kyseisten sopimusten tekoajankohtana.

Toinen perusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisia virheitä katsoessaan, että lisenssisopimuksen sisältö ja tavoitteet kannustivat Krkaa hyväksymään sovittelumenettelylle asetetut rajoitukset.

Kolmannen perusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisia virheitä soveltaessaan SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua, tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen käsitettä.

Neljännen perusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tutkiessaan osapuolten aikomusta SEUT 101 artiklan kannalta katsoen.

Viidennen perusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ottaessaan huomioon lisenssin kilpailua edistävät vaikutukset markkinoilla, sillä päätöksessä yksilöidystä SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomisesta ei aiheutunut tällaisia vaikutuksia.

Kuudennen perusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tarkastellessaan luovutussopimuksen tarkoitusta.

Seitsemännen perusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen soveltaessaan SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua, vaikutukseen perustuvan kilpailunrajoituksen käsitettä.

Komissio esittää vielä valituksensa tueksi toisen joukon SEUT 102 artiklan rikkomiseen liittyviä valitusperusteita [tuomion tuomiolauselman 2 ja 3 kohdan kumoaminen siltä osin kuin niissä kumotaan päätöksen 6 artiklan ja 7 artiklan 6 kohta, joissa todetaan Servierin rikkoneen SEUT 102 artiklaa ja joissa sille määrätään sakko].

Kahdeksannen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisia virheitä tarkastellessaan hintaperusteen huomioon ottamista lopputuotteiden markkinoita määritettäessä.

Yhdeksännen perusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisia virheitä tarkastellessaan terapeuttista korvattavuutta lopputuotteiden markkinoita määritettäessä.

Kymmenennen perusteen mukaan tiettyjä liitteitä ei voida hyväksyä.

Yhdennentoista perusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisia virheitä tarkastellessaan teknologiamarkkinoita.

____________