Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-691/14, Servier i dr. protiv Komisije

(predmet C-176/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: B. Mongin, F. Castilla Contreras, J. Norris, C. Vollrath, agenti)

Druge stranke u postupku: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Zahtjevi

Poništiti točke 1., 2., i 3. presude kojima se poništava (i) članak 4. odluke Komisije C(2014) 4955 final od 9. srpnja 2014. o postupku primjene članaka 101. i 102. UFEU-a [predmet AT.39612 – Périndopril (Servier)] u mjeri u kojoj se njime utvrđuje sudjelovanje društva Servier u sporazumima koje je društvo Servier sklopilo s društvom Krka, (ii) članak 7. stavak 4. točka (b) odluke kojim se utvrđuje novčana kazna izrečena protiv društva Servier zbog sklapanja tih sporazuma, (iii) članak 6. odluke kojim se utvrđuje povreda članka 102. UFEU-a koju je počinilo društvo Servier i (iv) članak 7. stavak 6. odluke kojim se utvrđuje iznos novčane kazne izrečene društvu Servier za tu povredu;

poništiti presudu u mjeri u kojoj se njome prilozi A 286 i A 287 tužbi i prilog C 29 replici proglašavaju dopuštenima (t. 1461., 1462. i 1463. presude);

konačno odlučiti o tužbi za poništenje odluke koju je podnijelo društvo Servier i odbiti njegov zahtjev za poništenje članka 4., članka 7. stavka 4. točke (b), članka 6. i članka 7. stavka 6. odluke i prihvatiti Komisijin zahtjev za proglašavanje prilogâ A 286 i A 287 tužbi pred Općim sudom i priloga C 29 replici pred Općim sudom nedopuštenima (t. 1461. do 1463. presude);

naložiti društvu Servier snošenje svih troškova ovog žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog žalbi Komisija se poziva na prvu skupinu žalbenih razloga povezanih s povredom članka 101. UFEU-a [poništenje točaka 1. i 3. izreke presude u mjeri u kojoj se njima poništavaju članak 4. i članak 7. stavak 4. točka (b) odluke kojima se utvrđuje da su tri sporazuma sklopljena između društva Servier i dr. i društva Krka predstavljala jedinstvenu povredu članka 101. UFEU-a i kojima se društvu Servier naložilo plaćanje novčane kazne].

Prvi žalbeni razlog za djelomično poništenje temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je Opći sud počinio kada je smatrao da društvo Krka nije bilo izvor konkurentskog pritiska na društvo Servier u vrijeme predmetnih sporazuma.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču prava koje je Opći sud počinio analiziravši sadržaj i ciljeve sporazuma o licenci kao poticaj za društvo Krka da prihvati ograničenja mirnog rješavanja spora.

Treći žalbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču prava koje je Opći sud počinio u primjeni koncepta ograničenja tržišnog natjecanja s obzirom na cilj u smislu članka 101. stavka 1. UFEU-a.

Četvrti žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je Opći sud počinio u analizi namjere stranaka u pogledu primjene članka 101. UFEU-a.

Peti žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je Opći sud počinio uzevši u obzir učinke koje licenca u korist tržišnog natjecanja ima na tržištima koja nisu obuhvaćena povredom članka 101. stavka 1. UFEU-a koja je utvrđena odlukom.

Šesti žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je Opći sud počinio u analizi cilja sporazuma o prijenosu.

Sedmi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava u primjeni koncepta ograničenja tržišnog natjecanja s obzirom na učinke u smislu članka 101. stavka 1. UFEU-a.

Nadalje, Komisija se poziva na drugu skupinu žalbenih razloga povezanih s povredom članka 102. UFEU-a (poništenje točaka 2. i 3. izreke presude u mjeri u kojoj se njima poništavaju članak 6. i članak 7. stavak 6. odluke kojima se utvrđuje da je društvo Servier povrijedilo članak 102. UFEU-a i kojima se društvu Servier nalaže plaćanje novčane kazne).

Osmi žalbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču prava koje je Opći sud počinio u svojoj analizi uzimanja u obzir kriterija cijene prilikom određivanja tržišta gotovih proizvoda.

Deveti žalbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču prava koje je Opći sud počinio u svojoj analizi uzimanja u obzir terapijske zamjenjivosti prilikom određivanja tržišta gotovih proizvoda.

Deseti žalbeni razlog temelji se na nedopuštenosti određenih priloga.

Jedanaesti žalbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču prava koje je Opći sud počinio u svojoj analizi tehnološkog tržišta.

____________