Language of document :

A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-691/14. sz., Servier és társai kontra Bizottság ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. február 22-én benyújtott fellebbezés

(C-176/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: B. Mongin, F. Castilla Contreras, J. Norris és C. Vollrath meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az ítélet 1), 2) és 3) pontját, amelyek megsemmisítik i. az EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39612 – Perindopril [Servier] ügy) 2014. július 9-én hozott C(2014) 4955 final bizottsági határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az megállapítja, hogy a Servier részt vett a Servier által a Krka társasággal kötött megállapodásokban, ii. a határozat 7. cikke (4) bekezdésének b) pontját, amely megállapítja a Servier-vel szemben e megállapodások megkötése miatt kiszabott bírságot, iii. a határozat 6. cikkét, amely megállapítja, hogy a Servier megsértette az EUMSZ 102. cikket, és iv. a határozat 7. cikkének (6) bekezdését, amely megállapítja a Servier-vel szemben e jogsértés miatt kiszabott bírság összegét;

helyezze hatályon kívül az ítéletet annyiban, amennyiben az megállapítja a keresetlevél A 286. és A 287. mellékletének, valamint a válasz C 29. mellékletének elfogadhatóságát (az ítélet 1461., 1462. és 1463. pontja);

érdemben döntsön a Servier által benyújtott, a határozat megsemmisítése iránti keresetlevélről, és utasítsa el a Servier által előterjesztett, a határozat 4. cikkének, 7. cikke (4) bekezdése b) pontjának, 6. cikkének, valamint 7. cikke (6) bekezdésének megsemmisítése iránti kérelmet, és a Bizottság kérelmének megfelelően állapítsa meg a Törvényszékhez benyújtott keresetlevél A 286. és A 287. mellékletének, valamint a Törvényszékhez benyújtott válasz C 29. mellékletének elfogadhatatlanságát (az ítélet 1461–1463. pontja);

kötelezze a Servier-t a jelen fellebbezés összes költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a Bizottság először is egy sor, az EUMSZ 101. cikk megsértésével kapcsolatos jogalapot hoz fel (az ítélet rendelkező része 1) és 3) pontjának hatályon kívül helyezése annyiban, amennyiben azok megsemmisítik a határozat 4. cikkét és 7. cikke (4) bekezdésének b) pontját, amely rendelkezések megállapítják, hogy a Servier és társai és a Krka társaság között kötött három megállapodás az EUMSZ 101. cikkbe ütköző egységes jogsértésnek minősül, és a Servier-t bírság megfizetésére kötelezik).

A részleges hatályon kívül helyezésre irányuló első jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a Krka a szóban forgó megállapodások megkötésének időpontjában nem jelentett versenynyomást a Servier számára.

A második jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a licenciamegállapodás tartalmát és célkitűzéseit úgy elemezte, hogy azok arra ösztönözték a Krkát, hogy elfogadja az egyezség korlátozásait.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében vett, cél általi versenykorlátozás fogalmának alkalmazásakor tévesen alkalmazta a jogot.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék az EUMSZ 101. cikk alkalmazásakor a felek szándékának elemzése során tévesen alkalmazta a jogot.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor figyelembe vette a licencia azon piacokra gyakorolt, a versenyt elősegítő hatásait, amely piacokra nem terjed ki az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésébe ütköző, a határozatban meghatározott jogsértés hatálya.

A hatodik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék az átruházási megállapodás tárgyának elemzésekor tévesen alkalmazta a jogot.

A hetedik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében vett, hatás általi versenykorlátozás fogalmának alkalmazásakor tévesen alkalmazta a jogot.

Egyébiránt a Bizottság másodszor egy sor, az EUMSZ 102. cikk megsértésével kapcsolatos jogalapot hoz fel (az ítélet rendelkező része 2) és 3) pontjának hatályon kívül helyezése annyiban, amennyiben azok megsemmisítik a határozat 6. cikkét és 7. cikkének (6) bekezdését, amely rendelkezések megállapítják, hogy a Servier megsértette az EUMSZ 102. cikket, és a Servier-vel szemben bírságot szabnak ki).

A hatályon kívül helyezésre irányuló nyolcadik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor azt elemezte, hogy a végtermékek piacának meghatározásakor figyelembe vehető-e az ár kritériuma.

A kilencedik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor azt elemezte, hogy a végtermékek piacának meghatározásakor figyelembe vehető-e a terápiás helyettesíthetőség.

A tizedik jogalap bizonyos mellékletek elfogadhatatlanságán alapul.

A tizenegyedik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék a technológiai piac elemzésekor tévesen alkalmazta a jogot.

____________