Language of document :

Odvolanie podané 22. februára 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-691/14, Servier a i./Komisia

(vec C-176/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: B. Mongin, F. Casstilla Contreras, J. Norris, C. Volrath, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Návrhy odvolateľky

zrušiť body 1, 2 a 3 výroku rozsudku, ktorý zrušil i) článok 4 rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa v ňom konštatuje účasť spoločnosti Servier na dohodách uzatvorených so spoločnosťou Krka, ii) článok 7 ods. 4 písm. b) rozhodnutia, ktorým sa stanovila pokuta uložená spoločnosti Servier za uzatvorenie týchto dohôd, iii) článok 6 rozhodnutia, ktorý konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ spoločnosťou Servier a iv) článok 7 ods. 6 rozhodnutia, ktorý určuje výšku pokuty uloženej spoločnosti Servier v súvislosti s týmto porušením,

zrušiť rozsudok v rozsahu, v ktorom určil, že prílohy A 286 a A 287 žaloby a príloha C 29 repliky sú prípustné (body 1461, 1462 a 1463 rozsudku),

rozhodnúť o žalobe o neplatnosť rozhodnutia predloženej spoločnosťou Servier bez možnosti odvolania a zamietnuť návrh spoločnosti Servier na zrušenie článku 4, článku 7 ods. 4 písm. b), článku 6 a článku 7 ods. 6 rozhodnutia a vyhovieť návrhu Komisie na neprípustnosť príloh A 286 a A 287 žaloby podanej na Všeobecný súd a prílohy C 29 repliky podanej na Všeobecný súd (body 1461 až 1463 rozsudku),

uložiť spoločnosti Servier povinnosť nahradiť všetky trovy konania tohto odvolania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania Komisia uvádza prvú sériu odvolacích dôvodov založených na porušení článku 101 ZFEÚ [zrušenie bodov 1 a 3 výroku rozsudku v rozsahu, v akom zrušujú článok 4 a článok 7 ods. 4 písm. b) rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že tri dohody uzatvorené medzi spoločnosťami Servier a i. a spoločnosťou Krka predstavujú jediné porušenie článku 101 ZFEÚ a ukladá spoločnosti Servier pokuta].

Prvý odvolací dôvod čiastočnej neplatnosti je založený na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu, ktorého sa dopustil tým, že zastával názor, že spoločnosť Krka nebola v čase dotknutých dohôd zdrojom konkurenčného tlaku na spoločnosť Servier.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu, ktorého sa dopustil tým, že posúdil obsah a ciele licenčnej dohody ako návod na to, aby spoločnosť Krka prijala obmedzenia zmieru.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu, ktorého sa dopustil tým, že uplatnil koncept obmedzenia hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu, ktorého sa dopustil pri posúdení zámeru strán na uplatnenie článku 101 ZFEÚ.

Piaty odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu, ktorého sa dopustil tým, že zohľadnil pre-súťažné účinky licencie na hospodársku súťaž, ktoré nespadajú do rozsahu nezlučiteľnosti s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ uvedenom v rozhodnutí.

Šiesty odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu, ktorého sa dopustil pri posúdení predmetu zmluvy o prevode.

Siedmy odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení pri uplatnení konceptu obmedzenia hospodárskej súťaže z hľadiska jej následku v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

Komisia okrem toho uvádza druhú sériu odvolacích dôvodov založených na porušení článku 102 ZFEÚ (zrušenie bodov 2 a 3 výroku rozsudku v rozsahu, v akom zrušujú článok 6 a článok 7 ods. 6 rozhodnutia, ktoré konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ spoločnosťou Servier a ukladá spoločnosti Servier pokutu).

Ôsmy odvolací dôvod neplatnosti je založený na nesprávnych právnych posúdeniach Všeobecného súdu, ktorých sa dopustil pri posúdení zohľadnenia kritéria ceny pri stanovení trhu s hotovými výrobkami.

Deviaty odvolací dôvod je založený na nesprávnych právnych posúdeniach Všeobecného súdu, ktorých sa dopustil pri posúdení zohľadnenia liečebnej zastupiteľnosti pri stanovení trhu s hotovými výrobkami.

Desiaty odvolací dôvod je založený na neprípustnosti niektorých príloh.

Jedenásty odvolací dôvod je založený na nesprávnych právnych posúdeniach Všeobecného súdu, ktorých sa dopustil pri posúdení technologického trhu.

____________